7. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2018, Güney Kore

7. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2018, Güney Kore

1.Ýki bölümde düzenleniyor: 
A) Konulu bölüm (Thema section): Yapma x Yoketme ; Ýnþaat x Yýkým (ConxDe+struction)
B) Serbest konulu bölüm (Free section): Koþu / Yarýþ, vb. (Race, etc).
2.Boyut: Eserler/çizimler 297 mm x 420 mm (A3) ölçülerinden küçük olmalýdýr (Kaðýt A3 olabilir).
3.Teknik / Sayý: Serbest. Ancak, iyi bir ödül için en az 3 orijinal eser yollanmasý isteniyor. Ayrýca poster, kartpostal, sergi katalogu veya albümünüz varsa, onlardan örnekler de ekleyebilirsiniz.
4.Her eserin arka yüzünde sanatçýnýn unvaný (Title: örneðin Mr/Bay, Ms/Bayan, Dr/Doktor gibi), adý soyadý (Name), yaþý (Age), adresi (Address), tel no (Telephone Number), elmek (e-mail) ve mesleði (Career: örneðin Cartoonist/Çizer, Student/Öðrenci, Worker/Ýþçi gibi) yazýlý olmalýdýr.
5.Ödüller: Büyük Ödül 3.000, Altýn Ödül 1.000, 2 adet Gümüþ Ödül 500, 4 adet Bronz Ödül 300 $. Ayrýca seçilen sanatçýlara ve – öðrenciler bölümü kapsamýnda – genç çizerlere özel ödüller veya mansiyonlar verilmektedir (300 ödül: Sertifika + Yarýþma albümü gönderiliyor).
6.Yarýþma sergisi Ekim 2018’de Sejong kent galerisinde açýlacaktýr.
7.Karikatürler geri verilmez, Kore müze ve galerilerinde sürekli sergilenir ve tanýtým amaçlý olarak kart, poster, albüm, gazete, dergi, kitap, site, vb.de kullanýlabilir.
8.Son gönderme tarihi: 31 Aðustos 2018
9.Yarýþma adresi:
Sejong Int’l Cartoon Institute 
450, Wolpyeongdong 
Daejeon, Seoul 35221
Korea (Kore Cumhuriyeti)
10.Yarýþma yöneticisi:
Dr. Cheong San Lim,
Sejong Uluslararasý Karikatür Enstitüsü Baþkaný
Tel: 82 (070) 7757-9944
Ceptel: 82-10-5425-6115
E-mail: csanlim@naver.com
http://www.dicaco.com/
http://dicaco.kongju.ac.kr/ (tüm katýlan eserler).

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarýþmasý 2017

Konak Belediyesi ile Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti (ÝGC) iþbirliðinde düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarýþmasý’na baþvurular sürüyor. 13 Kasým’a kadar baþvurularýn devam edeceði yarýþmaya tüm amatör ve profesyonel çizerler baþvuru yapabiliyor. 

2008 yýlýnda vefat eden usta çizer Eflatun Nuri anýsýna bu yýl ilk kez düzenlenen yarýþma ‘Ýfade ve Basýn Özgürlüðü’ temasý altýnda düzenleniyor. Usta çizerin adýný taþýyan yarýþmaya çizerler en fazla üç eser ile katýlabiliyor. Katýlýmcýlarýn son baþvuru tarihi olan 13 Kasým’a kadar eserlerini Konak Belediyesi’nin þartnamede belirtilen yazýþma adresine elden ya da posta ile ulaþtýrmalarý gerekiyor. A4 boyutunda gönderilecek ve çizim tekniði serbest olan karikatürler daha önce baþka bir yarýþmaya katýlmýþ olabilir ancak ödül almamýþ olmasý þartý aranýyor. Bilgisayar ortamýnda hazýrlanan eserlerin çýktýlarýnda sanatçýnýn ýslak imzasýnýn bulunmasý zorunlu tutuluyor. Yarýþma karikatürlerinden seçilen eserler belirlenen sanat galerilerinde sergilenecek ve bir albümde toplanacak.

ÖDÜL TÖRENÝ ARALIK AYINDA

20 Kasým 2017 Pazartesi günü sonuçlarýnýn açýklanmasý planlanan yarýþmanýn seçici kurul üyeleri arasýnda Konak Belediye Baþkaný Sema Pekdaþ, Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Misket Dikmen’in yaný sýra,  Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Tayfur Göçmenoðlu, Leman Dergisi Karikatüristi Behiç Pek, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardýmcýsý Karikatürist Sadýk Pala, Karikatürist Zafer Güven,  Karikatürist Mustafa Yýldýz, Karikatürist Ömer Çam, Karikatürist Tufan Selçuk, Gazeteci Yaþar Aksoy yer alýyor. Jüri deðerlendirmesinin ardýndan dereceye giren karikatüristler ödüllerini Aralýk ayýnýn ilk haftalarýnda düzenlenecek gecede alacak.

BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ 5 BÝN LÝRA

Konak 1. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarýþmasý’nda dereceye girenlere plaketin yaný sýra para ödülü de verilecek. Yarýþma þartnamesine göre birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. Ayrýca Konak Belediyesi ve Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti özel ödüllerinin yaný sýra üç yarýþmacýya bin TL baþarý ödülü verilecek. Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yarýþmacý ise 750 TL ödül alacak. Ödüllerden biri ulusal veya yerel gazetelerde yayýmlanmýþ konu ile baðlantýlý karikatüre verilecek. Yarýþmayla ilgili detaylý bilgi ve yarýþma þartnamesi Konak Belediyesi’nin www.konak.bel.tr uzantýlý resmi internet sitesinde yer alýyor.

EFLATUN NURÝ KÝMDÝR?

Asýl ismi Adil Nuri Erkoç olan Eflatun Nuri, 1927 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Orta öðreniminden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat eðitimine baþlayan, ancak yarým býrakan Eflatun Nuri’nin yapýtlarý, ilk olarak 1942’de Akbaba’da yer aldý. Birçok dergi ve gazetede çizen Eflatun Nuri’nin karikatürleri yurt dýþýnda da yayýmlandý. 1969 yýlýnda Yugoslavya’nýn Üsküp þehrinde yapýlan uluslararasý yarýþmada jüri özel ödülü kazanan ve Londra’da kiþisel sergi açan Eflatun Nuri’nin son dönemde yazýlarý ve çizgileri, Leman, Öküz, Yeni Harman ve Kaçak Yayýn’da yer aldý. Türk karikatürünün büyük ustalarýndan olan Eflatun Nuri, 3 Mayýs 2008 tarihinde Ýstanbul’da yaþama gözlerini yumdu.


YILDIRIM BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ÞARTNAMESÝ

YILDIRIM BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ÞARTNAMESÝ

Konu: “Ýnsan olmak”

Ýster kendisini “modern” olarak ister “postmodern” olarak nitelendirelim, sýklýkla insanlýðýmýzý sorguladýðýmýz bir çaðdan geçiyoruz. Ýnsan olmanýn ne demek olduðunu unutmak üzereyiz. Gerçekten insan gibi mi davranýyoruz? Bu soruya sanatsal bir perspektifle cevap bulmaya çalýþýyoruz.

YARIÞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR

 1. Yarýþma ulusal ve uluslararasý ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.

 2. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.

YARIÞMAYA KATILACAK KARÝKATÜRLERDE ARANACAK NÝTELÝKLER

 1. Teknik: Teknik serbesttir. Yarýþmacýlar geleneksel yöntemlerin yaný sýra dijital teknolojileri kullanarak oluþturduklarý karikatürlerle de yarýþmaya katýlabilirler. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecektir. orijinal imzalý (ýslak imza ) olmasý gerekmektedir.

 2. KarikatürboyutlarýenazA4(21×29.7cm)enfazlaA3(29.7x42cm)olmalýve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.

 3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.

page1image10088 page1image10248

 1. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.

 2. Yarýþmacýlar en fazla beþ(5) adet karikatür gönderebilirler.

 3. Eserlerin postada görebileceði zararlardan festival organizasyonu sorumlu deðildir.

 4. Üzerinde imza, isim ve iþaret olan ve yarýþma þartlarýna uymayan çalýþmalar deðerlendirme dýþý tutulacaktýr.

 5. Siyasi ve ideolojik amaçlara hizmet eden, sakýncalý ve zararlý ifadeler içeren, genel ahlak kurallarýna uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adý kullanýlan eserler yarýþma dýþý kalacaktýr.

ESERLERÝN TESLÝMÝ

 1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. (Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

 2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için teþvik ödülleri verilecektir .Katýlýmcýnýn eserle birlikte velisinden alýnmýþ izin belgesini de göndermesi gerekmektedir.

 3. Katýlýmcýlar eserlerini yalnýzca Belediyemizin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

 4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine’’ Yýldýrým Belediyesi 1. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’’ yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, eserle birlikte, en altta belirtilen adrese 30 KASIM 2017 PERÞEMBE tarihine kadar gönderilmelidir.

 5. Yýldýrým Belediyesinin Þartnamenin Ýletiþim bölümünde bulunan Adresine; posta- kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Yýldýrým Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

 6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.

page2image14224

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü
Ýkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon (3 Adet) Mansiyon-18 Ya
þ altý (3 Adet)*

: 5.000 TL (NET) : 4.000 TL (NET) : 3.000 TL (NET) : 750 TL (NET) : 500 TL

page3image3528

*Mansiyonlarýn 3 tanesi 18 Yaþ altý Genç çizerlere teþvik ödülü olarak verilecektir.

YARIÞMA TAKVÝMÝ

page3image4872

1.

2. 3.

4. 5.

Baþvuru süresi 30 KASIM 2017 Perþembe günü mesai bitimine kadardýr.

Deðerlendirme süreci 02-12 Aralýk 2017 tarihleri arasýndadýr. Yarýþma sonuçlarý 14 Aralýk 2017 Perþembe tarihinde açýklanacaktýr.

Ýtiraz süresi 14-24 Aralýk 2017 tarihleri arasýndadýr.
Ödül töreni Yýldýrým Belediyesinin belirleyece
ði bir tarihte yapýlacaktýr. YILDIRIM MUNICIPALITY INTERNATIONAL CARTOON CONTEST

No matter if we call it “modern” or “postmodern” we are passing through in such an era inwhich we frequently question our humanity. We are no more sure about what actually it does mean to be a human being. Do we really behave as one? We are trying to find an answer to that question from the point of the artistic perspective.

Theme: Being Human Being

The contest welcomes both professional and amateur cartoonist of all countries. The jury will gather between 02-10 September 2017. The date of award ceremony of the International Cartoon Contest will be announced by Yýldýrým Municipality.

Terms

1. Cartoonists who will participate in the contest may participate with max. 5 cartoons related to the theme.

2. The contestant will send his/her work to yildirimcartoon@gmail.com with his/her contact information and resume.

Contestants who pass the preliminary process will send or deliver the original of their work by mail, cargo or hand.

3. The works to be submitted should be in JPG format, maximum 5 MB, which will be 300 dpi at most and at A3 (29.7 x 42 cm) size.

4. Contestants will send their short biographies, contact information and a photograph with their works to the address of Culture and Social Affairs of Yýldýrým Municipality: Barýþ Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan Cd. Yýldýrým-Bursa, TURKEY by filling in the participation form attached here to or published on the www.yildirim.bel.tr.

5. The Yýldýrým Municipality is not responsible for the loss of or any damage to the work in the period of postage and/or cargo.

6. The recieved cartoons will not be returned.

7. If the contestant’s cartoon (s) is/are awarded with degrees and / or prizes, the contestant accepts, agrees and declares that he/she licenses, permits and transfers to the Yýldýrým Municipality the rights he/she has pursuant to articles 21 to 25 of the Turkish Intellectual and Artistic Works Law No. 5846 and equivalent articles of any other applicable law, such as processing, reproduction, dissemination, representation and signage, transmission to the public by audio and/or visual devices, usage, financial usage and transfer of the each to third parties without any restrictions on the number, place, duration and number

He/she also accepts agrees and declares that the Yýldýrým Municipality will have any usage rights including but not limited to exhibit such caricature (s), to keep them in archive, to publish them on the internet or in other forms and he/she expressly waives any rights he/she may have with respect to such caricature(s), agrees, accepts and declares that he/she will not act with third persons in relation to the transferred rights and for the caricature(s). The contestant may only use his / her work by making express reference to the award.

8. The Yýldýrým Municipality will cover the domestic travel and accommodation costs in Turkey of all awarded contestants to attend the award ceremony. The travel costs from other countries schould be covered by contestants.

9. The deadline for application to the contest is 30 Novenber 2017 / Friday. 10. Jury members and their relatives can not participate in the contest.

11. Yýldýrým Municipality has the authority to decide whether the cartoons sent to the contest should be published in its web site.

12. The contestants under age of 18 have to give also written permission of their parents.

Awards: First Prize 5.000 Turkish Lira, Second Prize 4.000 Turkish Lira, Third Prize 3.000 Turkish Lira, Success Awards 750 Turkish Lira (x 3) Encouragement Award (for under age of 18) 500 Turkish Lira

Jury Members: Onur Atagün, Zeki Bulut, Kemal Akkoç, Turgut Demir, Ýsmail Kar, Sadýk Pala

Coordinator: Yusuf Kocamaz

Adress: Barýþ Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan Cd. Yýldýrým- Bursa, TURKEY

E-mail: yildirimcartoon@gmail.com Web: www.yildirim.bel.tr

page2image14680 page2image14840

 

YILDIRIM MUNICIPALITY INTERNATIONAL CARTOON CONTEST Application Form

Name-Surname: Country:
IBAN No: Adress:

Tel: E-mail:

Age: Under 18 Over 18

Short Biography 

TMMOB KIMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI EKOLOJÝ VE KÝMYA KONULU KARÝKATÜR YARIÞMASI

Konu: Ekoloji ve Kimya
Önsöz
TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi olarak mesleðimizin hayatýn her alanýna temas
ettiðinin, dahasý aldýðýmýz havadan, vücudumuza, tükettiðimiz/ürettiðimiz her türlü materyale,
yaþamýn her noktasýnda kimya olduðunun farkýnda olarak, güncel konulara meslek alanýmýz üzerinden
çözüm önerileri üretmeyi kendimize dert ediniyoruz.
Anlatýlacak onlarca konu, kuracak yüzlerce cümleyi bir sanat ürününün tek solukta anlatabileceðine
olan düþüncemizle iki yýlda bir düzenlemiþ olduðumuz karikatür yarýþmamýzýn ilki “Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði,” ikincisi “Barýþ için Kimya” idi ve þimdi üçüncüsü “Ekoloji ve Kimya” baþlýðý ile eserleri
bekliyor.
Her iki yýlda bir zaman zaman diðer emek ve meslek örgütleri ile bazen de sadece KMO olarak
düzenlediðimiz karikatür yarýþmamýzda meslek alanýmýzla kesiþen ve adeta var olabilmemizin
koþullarýný ortadan kaldýran sorunlarý teþhir edecek ve/veya çözüm önerileri sunacak baþlýklar seçmeye
çalýþýyoruz. Bu yýlki baþlýðýmýzý seçerken yalnýzca ülkemizdeki deðil tüm dünyada doða katliamýna
çevirdik yüzümüzü. Doðayý benzer hýzla “tüketme”ye, tüketen/zarar verenleri izlemeye devam
edemeyiz!
Yediðimiz gýdalar, ektiðimiz toprak, aldýðýmýz hava, içtiðimiz su yaþamýmýzý sürdüren, peki nasýl
etkilenmiþ durumdalar? Ýklim deðiþikliði hayatlarýmýzý bu kadar etkilerken hala
aðaçsýzlaþtýrma/betonlaþma, topraðýn havanýn suyun kirletilmesi, suyun þiþelenmesi/gasp edilmesi,
derelerin özgür akmamasý/korkunç projeler ile kurutulmasý ve daha nice doða katliamý doludizgin
devam ediyor. Ekolojik denge deðil, rant ön plana çýkarýlýyor! Yaþam yok ediliyor.
Sadece Türkiye’de Ýstanbul’a dahi bakacak olursak 2002-2017 yýllarý arasýnda orman katliamýnýn
(onunla beraber yaþam alaný bu ormanlar olan canlýlarýn) boyutu gözle görülür düzeyde, Karadeniz’de
derelerin özgür akmasý için, ormanlarý yok edecek yanlýþ yol projelerine karþý kendisini siper eden halk
hepimizin isyanýný dillendirmedi mi, Dersim’de orman yangýnýna müdahale geç kalýnca koþanlar her
birimiz deðil miyiz, zeytin aðaçlarý kesilmesin diye sarýlan kadýn hepimiziz. Yaþamý savunmak
boynumuzun borcu…
Hakikatin adeta suç sayýldýðý, bilimin, aklýn, vicdanýn cezalandýrýldýðý coðrafyamýzda, meslek etiðinden
söz etmek, meslek etiði ile hareket etmek insan olmanýn temeli diye düþünüyoruz. Mesleðimizi icra
ederken insanlarý, doðayý, tüm canlýlarý nasýl etkiliyoruz? Farkýndayýz, kimya endüstrisi yanlýþ
uygulamalar sebebi ile doðaya en çok zarar verebilecek sektörlerden birisi; doðru bir mühendislikle,
doðayý, yaþamý ön plana alarak bu zararlarýn önüne geçilebileceðini de biliyoruz. Tüm canlýlar uyum
içerisinde doðada birlikte yaþayabilir, üretimimizi ekolojik dengeye zarar vermeyecek þekilde
gerçekleþtirebiliriz. Hatta ekolojik dengenin lehine iyileþtirici projeler de geliþtirebiliriz/geliþtiriliyor.
Ýþte tüm bu sorularýmýz, sorunlarýmýz ile üçüncü karikatür yarýþmamýzda “ekoloji ve kimya” üzerine hep
beraber düþünelim istiyoruz. Ekolojik bir yaþam/dünya için sektörümüzün katkýlarý nasýl olabilir,
sorunlara katkýlarýmýz neler? Baþka bir dünya mümkün, biliyoruz…
TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi
45. Dönem Yönetim Kurulu
Yarýþma Düzenleme Kurulu
● Bu yýlki konusu “Ekoloji ve Kimya” olan karikatür yarýþmasý TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý
Ýstanbul Þubesi’nin 2015 yýlýnda düzenlediði “Savaþ Ýçin Deðil Barýþ Ýçin Kimya” konulu karikatür
yarýþmasýnýn devamý niteliðinde üçüncü yarýþmasýdýr. Yarýþma TMMOB Kimya Mühendisleri
Odasý Ýstanbul Þubesi tarafýndan düzenlenmektedir.
● Yarýþma tüm profesyonel ve amatör karikatüristlere açýktýr.
● Seçici kurul, konunun uzmaný karikatür çizerlerinden, illüstratörlerden oluþmaktadýr.
● Karikatür Yarýþmasýnýn ödül töreni 13.01.2017 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Ayrýntýlý program
daha sonra paylaþýlacaktýr

http://www.kmo.org.tr/genel/bizden_detay.php…

International Tobacco Cartoon Exhibition 2017

International Tobacco Cartoon Exhibition 2017

World Tobacco Grower’s Day (WTGD) is celebrated every date October 29th. In order to commemorate the day, Gold Pencil Indonesia in cooperation with The Union of Media Worker (Serikat Pekerja Lintas Media) and The Association of Indonesian Tobacco Growers (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) will hold an exhibition “International Tobacco Cartoon Exhibition 2017” on November 20th, 2017.

The committee invites cartoonists around the world to participate in sending cartoons with the theme:

“Save The Tobacco Growers”

DEADLINE: November 12th, 2017

The Criterion of Works:
1. This cartoon exhibition can be followed by cartoonists from all over the world.
2. Cartoon must be colorful, not black and white. 
3. Please send your cartoon work to: goldpencil.id@gmail.com
4. File size / format: minimum size: 1 MB; maximum size:15 MB; file format: JPG; Resolution: 300 dpi; Color mode: RGB. In other words the work must be safe and good to be printed on A3 paper.
5. Each cartoonist is entitled to submit maximum work: 5 (five) cartoons.
6. Cartoons are the cartoonists original idea.
Participants will get certificates and digital catalogs.
7. The copyright of the work of the contest remains in each cartoonist. 
8. The exhibition committee is entitled to use the work received for the purposes of publication, branding and others that are still relevant to the exhibition.

APPRECIATION:
10 best works will get “GOLD PENCIL AWARD” and each gift 2.000.000 IDR

JURY:
Jitet Koestana (Cartoonist, Gold Pencil)
Suratno (Cartoonist, Gold Pencil)
Representative of APTI

The International Caricature Competition 2017

The International Caricature Competition 2017
2017-08-30 13:56:00 From: Author: 【B M S】 Browse:768次 Comment:0条 

The International Caricature Competition 2017副本.jpg
1. Participation
The competition is open to all artists regardless of nationality, age, sex, etc.
2. Theme
The world famous film, TV,culture, art, economy, science and technology, sports and other portraits Caricature.
3. Entries
1) The works whether they have been awarded in other contests previously will be accepted.
2) The works should be accompanied by the author’s resume and photo (or caricature).
3) First name, Last name, Address, Email, Telephone number should be written on the reverse side of the works.   
4) Technique and medium of works are unlimited. 
5) Size of work : A3(420x300mm)
4. Entry Form
Please down load the entry form on our web site:  www.redmancartoon.com/en
The self made entry form is not accepted.Each author must imperatively enclose the entry form, filled in every part and duly signed. 
The registration form  – must be sent back signed and scanned, together with the caricatures – to : 
redmanart@163.com  (or– redmancartoon@163.com )
5. Deadline 
10 of October, 2017.
6.Delivery
1) The first stage:  
Please E-mail your works to: redmanart@163.com  (or– redmancartoon@163.com ), 
There is no limit on the number of works.
2) The second stage:   
After your works was selected, the organizing committee will notify you, send your original works mail to the organizing committee, to participate in the final awards. The largest number 8 works.
7. Prizes
2017 Best Caricature prize (1) –3000 RMB + Medal + Catalog
The special prize (8) – Medal + Catalog 
Selected – Catalog
The authors whose works has been selected will receive one copy of the catalog made for the  competition.
The submitted works will not be returned.
8. Organizer’s statement
1) The organizer has the right to exhibit, publish, study and broadcast all the works.
2) The organizer would not assume legal responsibilities for any copyright issues.
3) All the caricaturists must follow the rules above, and The organizing committee reserves the right to the final interpretation of the above terms.
Email:
redmanart@163.com 
redmancartoon@163.com

Entry Form Download

6. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2017, Güney Kore

6. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2017, Güney Kore

6. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2017, Güney Kore

1.Ýki bölümde düzenleniyor: 
A) Konulu bölüm (Thema section): Baþarý/Galibiyet + Baþarýsýzlýk/Yenilgi (Success+Failure) + Dünya Kupasý (World Cup)
B) Serbest konulu bölüm (Free section): Futbol, vb. serbest konular (Soccer, etc).
2.Boyut: Eserler/çizimler 297 mm x 420 mm (A3) ölçülerinden küçük olmalýdýr (Kaðýt A3 olabilir).
3.Teknik / Sayý: Serbest. Ancak, iyi bir ödül için en az 3 orijinal eser yollanmasý isteniyor (Renkli dijital baský ürünler de kabul edilecektir). Ayrýca poster, kartpostal, sergi katalogu veya albümünüz varsa, onlardan örnekler de ekleyebilirsiniz.
4.Her eserin arka yüzünde sanatçýnýn unvaný (Title: örneðin Mr/Bay, Ms/Bayan, Dr/Doktor gibi), adý soyadý (Name), yaþý (Age), adresi (Address), tel no (Telephone Number), elmek (e-mail) ve mesleði (Career: örneðin Cartoonist/Çizer, Student/Öðrenci, Worker/Ýþçi gibi) yazýlý olmalýdýr.
5.Ödüller: Büyük Ödül 3.000, Altýn Ödül 1.000, 2 adet Gümüþ Ödül 500, 4 adet Bronz Ödül 300 $. Ayrýca seçilen sanatçýlara ve genç çizerlere – öðrenciler bölümü kapsamýnda – özel ödüller veya mansiyonlar verilmektedir (300 ödül: Sertifika + Yarýþma albümü gönderiliyor).
6.Yarýþma sergisi Ekim 2017’de Sejong kent galerisinde açýlacaktýr.
7.Karikatürler geri verilmez, Kore müze ve galerilerinde sürekli sergilenir ve tanýtým amaçlý olarak kart, poster, albüm, gazete, dergi, kitap, site, vb.de kullanýlabilir.
8.Son katýlma: 31 Aðustos 2017 (+50 gün süre eklenmiþtir). 
9.Yarýþma adresi:
Sejong Int’l Cartoon Institute 
450, Wolpyeongdong 
Daejeon, Seoul 35221
Korea (Kore Cumhuriyeti)
10.Yarýþma yöneticisi:
Prof. Dr. Cheong San Lim,
Sejong Uluslararasý Karikatür Enstitüsü Baþkaný
Tel: 82 (42) 487-5034
Ceptel: 82-10-5425-6115
E-mail: csanlim@naver.com
http://www.dicaco.com/
http://dicaco.kongju.ac.kr/ (tüm katýlan eserler).
5. SICACO 2016 kazanan eserler için bkz.
Konu ve katýlma süresi güncelleme: 13 Temmuz 2017 22:25

Kaynak: caricaturque.

Yýldýrým Belediyesi 1. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

Yýldýrým Belediyesi 1. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

YILDIRIM BELEDÝYESÝ
ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAMESÝ

Konu: “Ýnsan olmak
Ýster kendisini “modern” olarak ister “postmodern” olarak nitelendirelim, sýklýkla insanlýðýmýzý sorguladýðýmýz bir çaðdan geçiyoruz. Ýnsan olmanýn ne demek olduðunu unutmak üzereyiz. Gerçekten insan gibi mi davranýyoruz? Bu soruya sanatsal bir perspektifle cevap bulmaya çalýþýyoruz.
YARIÞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR
1. Yarýþma ulusal ve uluslararasý ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
2. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.
YARIÞMAYA KATILACAK KARÝKATÜRLERDE ARANACAK NÝTELÝKLER
1. Teknik: Teknik serbesttir. Yarýþmacýlar geleneksel yöntemlerin yaný sýra dijital teknolojileri kullanarak oluþturduklarý karikatürlerle de yarýþmaya katýlabilirler. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imza) olmasý gerekmektedir.
2. Karikatür boyutlarý en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
4. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir. 
5. Yarýþmacýlar en fazla beþ (5) adet karikatür gönderebilirler.
6. Eserlerin postada görebileceði zararlardan festival organizasyonu sorumlu deðildir.
7. Üzerinde imza, isim ve iþaret olan ve yarýþma þartlarýna uymayan çalýþmalar deðerlendirme dýþý tutulacaktýr.
8. Siyasi ve ideolojik amaçlara hizmet eden, sakýncalý ve zararlý ifadeler içeren, genel ahlak kurallarýna uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adý kullanýlan eserler yarýþma dýþý kalacaktýr.
ESERLERÝN TESLÝMÝ 
1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. (Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için teþvik ödülleri verilecektir .Katýlýmcýnýn eserle birlikte velisinden alýnmýþ izin belgesini de göndermesi gerekmektedir.
3. Katýlýmcýlar eserlerini yalnýzca Belediyemizin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine’’ Yýldýrým Belediyesi 1. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’’ yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 01 Eylül 2017 Cuma tarihine kadar gönderilmelidir.
5. Yýldýrým Belediyesinin Þartnamenin Ýletiþim bölümünde bulunan Adresine; posta-kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Yýldýrým Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.
ÖDÜLLER 
Birincilik Ödülü : 5.000 TL (NET)
Ýkincilik Ödülü : 4.000 TL (NET)
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL (NET)
Mansiyon (3 Adet) : 750 TL (NET) 
Mansiyon-18 Yaþ altý (3 Adet)* : 500 TL
*Mansiyonlarýn 3 tanesi 18 Yaþ altý Genç çizerlere teþvik ödülü olarak verilecektir. 
YARIÞMA TAKVÝMÝ  
1. Baþvuru süresi  01 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadardýr.
2. Deðerlendirme süreci 02-10 Eylül 2017 tarihleri arasýndadýr.
3. Yarýþma sonuçlarý 11 Eylül 2017 Pazartesi tarihinde açýklanacaktýr.
4. Ýtiraz süresi 11-21 Eylül 2017 tarihleri arasýndadýr.
5. Ödül töreni Yýldýrým Belediyesinin belirleyeceði bir tarihte yapýlacaktýr.
SON HÜKÜMLER
1. Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, Yýldýrým Belediyesi’nin belirleyeceði tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
2. Bursa dýþýnda oturan ve yarýþmada ödül kazanan katýlýmcýlarýn þahsýna ait ulaþým (otobüs), konaklama ve aðýrlama masraflarý Yýldýrým Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr. (Yarýþmacýlarýn beraberinde getirecekleri misafirlerin masraflarý kendilerine ait olacaktýr.) 
3. Yurtdýþýndan katýlmýþ ödül kazanan yarýþmacýlarýmýzýn sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karþýlanacaktýr.
4. Para ödülü kazanan yarýþmacýlarýn ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafýmýza ulaþtýrdýklarý banka iban numarasýna havale yapýlacaktýr. Hak sahibinin iban numarasýný bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren 1 yýlýn sonunda zaman aþýmýna uðrar. Zaman aþýmý durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 
5. 18 yaþ altý ödül kazanan katýlýmcýlarýmýzýn ve velisi olan bir kiþinin konaklama ve ulaþým masraflarý karþýlanacaktýr. 
6. Ulaþým masraflarý için otobüs bileti gidiþ-dönüþ olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alýnarak hesaplanýr.
7. Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýndan YILDIRIM BELEDÝYESÝ’ de faydalanýr.
8. Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Yýldýrým Belediyesi tarafýndan kültürel amaçlý kullanýlabilecek veya yayýnlanabilecektir.
9. Yarýþmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafýndan seçilen ve sergilenmeye deðer görülen eserler Yýldýrým Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktýr. Bu albümler yalnýzca yarýþmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayýnlanan katýlýmcýlara gönderilecektir.  
10. Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
JÜRÝ HEYETÝ
Onur Atagün
Zeki Bulut
Kemal Akkoç
Turgut Demir
Ýsmail Kar
Sadýk Pala.
ÝLETÝÞÝM 
Yarýþma Koordinatör: Yusuf KOCAMAZ
Tel: 0 224 366 02 02 
Santral: Dahili: 3837 
Adres: Yýldýrým Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü 
Barýþ Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Yýldýrým-Bursa/Türkiye
E-Posta: yildirimcartoon@gmail.com
Web: www.yildirim.bel.tr .

Kaynak: caricaturque.

11. Uluslararasý Zagreb Otomobil Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Hýrvatistan

11. Uluslararasý Zagreb Otomobil Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Hýrvatistan

11. Uluslararasý Zagreb Otomobil Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Hýrvatistan 
Tüm dünya çizerleri katýlabilir.
Konu: Otomobil tatilde (Car is on vacation): Metalden yapýlý aslan yavrusunun eþliðinde, tüm dert ve tasalarý arkada býrakarak çýktýðýnýz tatilde; deniz, göl veya dere kýyýsýnda, ya da daðlarýn baþýnda güneþlenirken, yüzerken, dalýþ ya da kayak yaparken çizin kendinizi ya da baþka insanlarý, ama arabanýzla birlikte…
Sayý: En çok 2 orijinal eser.
Dijital çalýþmalarýn çýktýlarý ýslak imzalanma koþuluyla kabul edilecektir. Dijital tekniklerle üretilen çalýþmalar e-mail ile de gönderilebilir, ancak .tiff formatýna aktarýlmýþ olmalýdýr: info@huna.hr. Fotokopi vb. çoðaltmalar istenmiyor.
Her eserin arka yüzünde sanatçý adý ve adresi belirtilmelidir.
Katýlým formu (Aþaðýda) ve tüm koþullar yarýþmanýn http://www.huna.hr/ sitesi ile www.auzwinkel.comsitesinde yer almaktadýr.
Karikatürler tanýtým amaçlý kullanýlabilir.
Tercih edilen boyut: A4 (21 x 29.7 cm) veya A5. (A5’ten küçük ya da A3’ten büyük eserler kabul edilmez).
Ödüller:
Büyük Ödül: 4000 € veya 30,000 Kn + Sertifika
1. Ödül: 1000 € veya 7,500 Kn + Sertifika
2. Ödül: 800 € veya 5,500 Kn + Sertifika
3. Ödül: 500 € veya 3,500 Kn + Sertifika
2 adet Mansiyon: 300 € veya 2.200 Kn + Sertifika
5-10 adet Özel Mansiyon: Sertifika.
Kazanan eserler geri verilmez. Ötekiler, yazýlý olarak istenmesi ve posta masrafýný karþýlama koþuluyla geri gönderilebilir (Sergi bitimini izleyen 30 gün içinde yarýþma adresinden de alýnabilir).
Sergiye seçilenlere albüm gönderilecektir. Albümde seçilen her katýlýmcýdan bir eser yayýnlanacaktýr.
Sergi,sonuç açýklama ve ödül töreni, 2017 sonbahar döneminde Zagreb Þehir Meclisi binasýnda yapýlacaktýr.
Yarýþma adresine son teslim tarihi: 01 Eylül 2017
Adres: HUNA d.o.o. Srebrnjak 55, 10 000 Zagreb – Croatia / Hrvatska.
Ýletiþim:
Ivan Palatinuš Tel: 385(1)2430 302 , Faks: 385(1)2430 217, e-mail: info@huna.hr .
Kaynak: caricaturque.

4. Uluslararasý “Aleksandar Klas” Karikatür Yarýþmasý 2017, Sýrbistan

4. Uluslararasý “Aleksandar Klas” Karikatür Yarýþmasý 2017, Sýrbistan

4. Uluslararasý “Aleksandar Klas” Karikatür Yarýþmasý 2017, Sýrbistan

Sýrbistan’ýn en eski resimli mecmuasý olan "Ilustrovana politika" ünlü çizeri Aleksandar Klas (1928-2002) anýsýna dördüncü karikatür yarýþmasýný düzenliyor. 1950’den itibaren 30.000 küsur karikatürü ulusal ve uluslararasý basýnda yayýnlanan Klas 60’tan fazla kiþisel sergi açtý, 130’u geçen sayýda ödülüyle dünyanýn en çok ödül kazanan karikatürcüsü olarak "Guinness rekorlar kitabý”na girdi (1990). Aleksandar Klas, karikatürün yanýsýra resimle de uðraþýyor ve kitap resimliyordu.
Katýlým koþullarý:
Yarýþma tüm dünya çizerlerine açýktýr.
Konu (Theme): Serbest (Free).
Yarýþmaya orijinal veya sanatçý tarafýndan (ýslak) imzalý dijital baský eserler katýlabilir.
Boyut: A4
Sayý: En çok 5 adet (daha önce ödül kazanmamýþ) eser.
Her eserin arka yüzünde ad, soyad, adres, tel no ve e-mail bilgileri bulunmalýdýr. Eser(ler)le birlikte, bir foto ve kýsa biyografi (CV) de gönderilmelidir.
Katýlan eserler "Ilusrovana politika" mecmuasýnýn mülkiyetine geçer ve yarýþmayý düzenleyenler tarafýndan telif ödemeksizin kullanýlabilir.
Yarýþma sergisi ve ödül töreni 11 Kasým 2017’de Belgrad’da yapýlacaktýr.
Ödüller:
Ýlk 3 dereceye toplam 2000 Avro + diploma.
Ayrýca özel ödüller ve diplomalar verilecektir.
Yarýþma sergisine ve albüme seçilen sanatçýlara birer albüm gönderilecektir.
Katýlanlar tüm koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
Yarýþma adresine son teslim tarihi: 01 Eylül 2017.
Yarýþma adresi:
ILUSTROVANA POLITIKA
Cetinjska 1
11000 Beograd
Serbia
Yarýþma editörü: (Karikatürcü) Špiro Radulović spirorad@gmail.com.

Kaynak: caricaturque.