7. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2018, Güney Kore

7. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2018, Güney Kore

1.Ýki bölümde düzenleniyor: 
A) Konulu bölüm (Thema section): Yapma x Yoketme ; Ýnþaat x Yýkým (ConxDe+struction)
B) Serbest konulu bölüm (Free section): Koþu / Yarýþ, vb. (Race, etc).
2.Boyut: Eserler/çizimler 297 mm x 420 mm (A3) ölçülerinden küçük olmalýdýr (Kaðýt A3 olabilir).
3.Teknik / Sayý: Serbest. Ancak, iyi bir ödül için en az 3 orijinal eser yollanmasý isteniyor. Ayrýca poster, kartpostal, sergi katalogu veya albümünüz varsa, onlardan örnekler de ekleyebilirsiniz.
4.Her eserin arka yüzünde sanatçýnýn unvaný (Title: örneðin Mr/Bay, Ms/Bayan, Dr/Doktor gibi), adý soyadý (Name), yaþý (Age), adresi (Address), tel no (Telephone Number), elmek (e-mail) ve mesleði (Career: örneðin Cartoonist/Çizer, Student/Öðrenci, Worker/Ýþçi gibi) yazýlý olmalýdýr.
5.Ödüller: Büyük Ödül 3.000, Altýn Ödül 1.000, 2 adet Gümüþ Ödül 500, 4 adet Bronz Ödül 300 $. Ayrýca seçilen sanatçýlara ve – öðrenciler bölümü kapsamýnda – genç çizerlere özel ödüller veya mansiyonlar verilmektedir (300 ödül: Sertifika + Yarýþma albümü gönderiliyor).
6.Yarýþma sergisi Ekim 2018’de Sejong kent galerisinde açýlacaktýr.
7.Karikatürler geri verilmez, Kore müze ve galerilerinde sürekli sergilenir ve tanýtým amaçlý olarak kart, poster, albüm, gazete, dergi, kitap, site, vb.de kullanýlabilir.
8.Son gönderme tarihi: 31 Aðustos 2018
9.Yarýþma adresi:
Sejong Int’l Cartoon Institute 
450, Wolpyeongdong 
Daejeon, Seoul 35221
Korea (Kore Cumhuriyeti)
10.Yarýþma yöneticisi:
Dr. Cheong San Lim,
Sejong Uluslararasý Karikatür Enstitüsü Baþkaný
Tel: 82 (070) 7757-9944
Ceptel: 82-10-5425-6115
E-mail: csanlim@naver.com
http://www.dicaco.com/
http://dicaco.kongju.ac.kr/ (tüm katýlan eserler).