Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarýþmasý 2017

Konak Belediyesi ile Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti (ÝGC) iþbirliðinde düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarýþmasý’na baþvurular sürüyor. 13 Kasým’a kadar baþvurularýn devam edeceði yarýþmaya tüm amatör ve profesyonel çizerler baþvuru yapabiliyor. 

2008 yýlýnda vefat eden usta çizer Eflatun Nuri anýsýna bu yýl ilk kez düzenlenen yarýþma ‘Ýfade ve Basýn Özgürlüðü’ temasý altýnda düzenleniyor. Usta çizerin adýný taþýyan yarýþmaya çizerler en fazla üç eser ile katýlabiliyor. Katýlýmcýlarýn son baþvuru tarihi olan 13 Kasým’a kadar eserlerini Konak Belediyesi’nin þartnamede belirtilen yazýþma adresine elden ya da posta ile ulaþtýrmalarý gerekiyor. A4 boyutunda gönderilecek ve çizim tekniði serbest olan karikatürler daha önce baþka bir yarýþmaya katýlmýþ olabilir ancak ödül almamýþ olmasý þartý aranýyor. Bilgisayar ortamýnda hazýrlanan eserlerin çýktýlarýnda sanatçýnýn ýslak imzasýnýn bulunmasý zorunlu tutuluyor. Yarýþma karikatürlerinden seçilen eserler belirlenen sanat galerilerinde sergilenecek ve bir albümde toplanacak.

ÖDÜL TÖRENÝ ARALIK AYINDA

20 Kasým 2017 Pazartesi günü sonuçlarýnýn açýklanmasý planlanan yarýþmanýn seçici kurul üyeleri arasýnda Konak Belediye Baþkaný Sema Pekdaþ, Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Misket Dikmen’in yaný sýra,  Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Tayfur Göçmenoðlu, Leman Dergisi Karikatüristi Behiç Pek, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardýmcýsý Karikatürist Sadýk Pala, Karikatürist Zafer Güven,  Karikatürist Mustafa Yýldýz, Karikatürist Ömer Çam, Karikatürist Tufan Selçuk, Gazeteci Yaþar Aksoy yer alýyor. Jüri deðerlendirmesinin ardýndan dereceye giren karikatüristler ödüllerini Aralýk ayýnýn ilk haftalarýnda düzenlenecek gecede alacak.

BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ 5 BÝN LÝRA

Konak 1. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarýþmasý’nda dereceye girenlere plaketin yaný sýra para ödülü de verilecek. Yarýþma þartnamesine göre birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. Ayrýca Konak Belediyesi ve Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti özel ödüllerinin yaný sýra üç yarýþmacýya bin TL baþarý ödülü verilecek. Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yarýþmacý ise 750 TL ödül alacak. Ödüllerden biri ulusal veya yerel gazetelerde yayýmlanmýþ konu ile baðlantýlý karikatüre verilecek. Yarýþmayla ilgili detaylý bilgi ve yarýþma þartnamesi Konak Belediyesi’nin www.konak.bel.tr uzantýlý resmi internet sitesinde yer alýyor.

EFLATUN NURÝ KÝMDÝR?

Asýl ismi Adil Nuri Erkoç olan Eflatun Nuri, 1927 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Orta öðreniminden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat eðitimine baþlayan, ancak yarým býrakan Eflatun Nuri’nin yapýtlarý, ilk olarak 1942’de Akbaba’da yer aldý. Birçok dergi ve gazetede çizen Eflatun Nuri’nin karikatürleri yurt dýþýnda da yayýmlandý. 1969 yýlýnda Yugoslavya’nýn Üsküp þehrinde yapýlan uluslararasý yarýþmada jüri özel ödülü kazanan ve Londra’da kiþisel sergi açan Eflatun Nuri’nin son dönemde yazýlarý ve çizgileri, Leman, Öküz, Yeni Harman ve Kaçak Yayýn’da yer aldý. Türk karikatürünün büyük ustalarýndan olan Eflatun Nuri, 3 Mayýs 2008 tarihinde Ýstanbul’da yaþama gözlerini yumdu.