Konulu ve Serbest dallarda Uluslararasý Satyrykon Sergisi 2018, Polonya

Konulu ve Serbest dallarda Uluslararasý Satyrykon Sergisi 2018, Polonya

ULUSLARARASI SATYRYKON SERGiSi 2018, POLONYA

Desen, karikatür, grafik, illüstrasyon, fotoðraf, vb. sanatsal formatlardaki eserlerin son iki yýl (2017-2018) içinde üretilmiþ olmasý gerekiyor. Altyazýsýz, konuþma balonsuz ürünler tercih ediliyor.
Eserler orijinal ve daha önce herhangi bir yarýþmada ödül kazanmamýþ olmalý.
Eser(ler)le birlikte sanatçýnýn foto ya da portre karikatürü, kýsa özgeçmiþ ve büyük harflerle doldurulup imzalanmýþ katýlým formu yollanmalýdýr. Sanatçýnýn belirleyeceði bir eser (katýlým formunda o eser/ler/in adýndan sonraki kutuya çarpý iþareti konulmalý) posta giderleri karþýlýðý düzenleyen kuruluþ tarafýndan koleksiyon için alýnabilir ve Satyrykon Gallery’de saklanýr (iþaretleme yapýlmazsa iadesi gereken eserler ancak posta masrafý ödemeli olarak geri yollanabilecektir!).
Elektronik yoldan eser göndermeyiniz: yarýþmaya kabul edilmez.
Teknik: Serbest.
Sayý: Sýnýrsýz (En çok 8 eser / Katýlým formunda her dal için en çok 4 eser adý yeri býrakýlmýþ).
Ýki dalda düzenleniyor:
• Konulu dal: Empati, duygudaþlýk, dert ortaklýðý, baþkalarýnýn duygularýný anlayabilme; kendi duygularýný doðal ya da sanat eseri bir nesneye atfetme (THEME: EMPATHY).
 Serbest konulu dal: Mizah/Þaka/Espri ve Hiciv/Yergi (JOKE AND SATIRE).
Boyut: En fazla A3 (297 x 420 mm)
Ödüller: Büyük Ödül 8.000, 2 adet 6.000, 2 adet 5.500, 2 adet 5.000 Ziloti; 6 özel ödül (herbiri) 4.000 Ziloti (bir tanesi bir fotograf çalýþmasýna verilecektir / 1 Polonya Zilotisi = yaklaþýk 1 TL).
Ödüller vergiye tabidir. Kazananlarýn 15-18 Haziran’daki sergi açýlýþý ve ödül törenine katýlým masraflarý karþýlanýyor. Açýlýþa katýlamayan ödül sahiplerine ödeme, bildirecekleri banka þubesine istedikleri para birimi üzerinden 15 Aralýk 2018 tarihinden önce yapýlýr.
Ödül kazanan eserler geri verilmez. 2019 sonuna kadar öbür eserler sahiplerine geri gönderilecektir. Sergiye seçilenlere albüm yollanýr. (Ýletiþim bilgilerinizde sonradan meydana gelen deðiþiklikleri bildiriniz.)
Katýlan eserler etkinlik tanýtýmý amaçlý yayýnlarda kullanýlabilir.
Yarýþmaya eser göndererek katýlan sanatçý, tüm bu yarýþma koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
Sonuçlar 1 Mart 2018’de yarýþma sitesinde açýklanacak.
Jüri: 16-18 Þubat 2018
Sergi: 6 Haziran – 2 Eylül 2018
DÜZENLEYENLER:
Satyrykon Vakfý:
Tel: +48 76 852-23-44 WEB: http://www.satyrykon.pl/ Elmek: satyrykon@wp.pl .
Legnica Kültür Merkezi:
Tel: +4876 72-33-700 E-mail: lck@lck.art.pl .
Yarýþmaya son katýlma: 02 Þubat 2018 (Posta damgasý esas alýnýr).
(Eserleri en geç Ocak ayý baþýnda göndermekte fayda var; kýþ koþullarýnda posta biraz aðýr iþliyor. KÖ.)
Adres:
SATYRYKON – Legnica 2018
International Exhibition
Chojnowska 2, 59-220 Legnica, Poland
Kurallar (Satyrykon 2018 rules) ve katýlým formu (Satyrykon 2018 application form) þu baðlantý sayfasýndan indirilebilir: http://en.satyrykon.pl/pobierz-pliki/.
Kaynak: http://en.satyrykon.pl/regulamin/.

Serbest konulu 23. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

Serbest konulu 23. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

23. NEHAR TÜBLEK KARÝKATÜR YARIÞMASI 2018

6 Mart 1995 tarihinde vefat eden, ömrünü karikatüre adamýþ deðerli sanatçýlarýmýzdan Nehar Tüblek adýna Beþiktaþ Belediyesi ile Karikatürcüler Derneði tarafýndan düzenlenen karikatür yarýþmasýnýn bu yýl yirmi üçüncüsü yapýlýyor. Yarýþma bütün çizerlere açýktýr. Yarýþmaya son katýlým tarihi 15 Þubat 2018’dir.
Ödüller:
Birincilik Ödülü: 4.000 TL
Ýkincilik Ödülü: 3.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
Beþiktaþ Belediyesi Özel Ödülü: 3.000 TL
3 adet Mansiyon (Her biri): 1.250 TL
Kurumsal Özel Ödüller:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü
Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü
Dünya Süper Veb Ofset A.Þ.
Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Özel Ödülü
Kabataþ Lisesi Eðitim Vakfý Özel Ödülü
Nehar Tüblek Ailesi Özel Ödülü.
Kurumsal Ödüller jürinin finale býraktýðý eserler arasýndan seçilir. Ödüle deðer bulunan eserlerin sanatçýlarýna, kurumlar tarafýndan onur plaketi verilir.
Beþiktaþ Belediyesi ve Karikatürcüler Derneði Gençleri ve Çocuklarý Özendirme Ödülleri:
Gençleri ve çocuklarý karikatür çizmeye özendirmek amacýyla sergilenmeye ve albüme girmeye deðer bulunan eserlerin çizerlerine onur belgesi verilir.
Seçiciler Kurulu:
Beþiktaþ Belediye Baþkaný Av. Murat Hazinedar, karikatürcüler Raþit Yakalý, Metin Üstündað, Musa Gümüþ, Ahmet Öztürklevent, Þevket Yalaz, Mahmut Akgün, Ýbrahim Tuncay, Akdað Saydut (Yarýþma Koordinatörü).
Yazýþma Adresi:
Beþiktaþ Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
23. NEHAR TÜBLEK KARÝKATÜR YARIÞMASI
Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Baþlýk Sok. No: 1 Beþiktaþ/Ýstanbul
Tel: 0212 319 42 42
KATILIM KOÞULLARI
Yarýþma Konusu: SERBEST
1. Yarýþma bütün karikatür çizerlerine açýktýr.
2. Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniði serbesttir. Bilgisayar ortamýnda hazýrlanan eserlerin çýktýlarýnda sanatçýnýn ýslak imzasý bulunmalýdýr.
3. Gönderilecek karikatürlerin boyutlarý en fazla A4 olmalýdýr. Her yarýþmacý en fazla 3 (üç) karikatürile katýlabilir. Yarýþma karikatürleri ödül alsýn veya almasýn iade edilmez; ÝBB Karikatür ve Mizah Merkezi arþivinde saklanýr.
4. Yarýþmacýlar, karikatürlerinin arkasýna, ad ve soyadlarý ile iletiþim bilgilerini (kesin ve açýk mektup adresi, telefon numarasý ve e-posta adresini) okunaklý olarak yazmalýdýr.
5. Karikatürler en son 15 Þubat 2018 Perþembe gününe kadar yazýþma adresine elden ya da posta ile gönderilmiþ olmalýdýr.
6. Ödüller, 6 Mart 2018, Salý günü Ýstanbul, Beþiktaþ’ta, bu tarihten önce yarýþmacýlara bildirilecek olan bir kültür merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.
7. Ýstanbul dýþýnda oturup yarýþmada ödül kazananlarýn yol ve konaklama masraflarý Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
8. Törene katýlamayanlarýn ödülleri adreslerine gönderilecektir.
9. Yarýþma karikatürleri Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan bir albümde toplanacaktýr. Albüme girecek olan eserleri “Seçiciler Kurulu” tespit edecektir. Ayrýca bu eserler sanat galerilerinde sergilenecektir.
10. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katýlýmcýlar baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi veya eðitim kurumu/ atölye eðiticisinin bildirimini ekleyecektir.
11. Özel ödüller, prestij ödülleri olup, ödülü veren kurum plaket verecektir.
12. Eserlerini yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
24 Ekim 2017.
Kaynak: besiktaskultursanat.

Denizli Büyükþehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

Denizli Büyükþehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

DENÝZLÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ
ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAMESÝ
2018
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

KONU: KÝTAP 
“Kitaplar, beynin çocuklarýdýr.” der ünlü filozof Çiçero. 
Ýnsanlar, ancak okumaya baþladýklarý zaman kitabýn önemini fark ederler. 
Halkýmýza, özellikle gençlerimize okuma sevgisini kazandýrmak için Denizli Büyükþehir Belediyesi olarak birçok projeye imza attýk.
Bugüne kadar yayýnladýðýmýz eserler; kitaba, kültüre, okumaya ve yazarlara olan sevgimizin, saygýmýzýn önemli bir göstergesidir. Bu göstergelerden bir baþkasý da ilkini 2016 yýlýnda gerçekleþtirdiðimiz: “Denizli Büyükþehir Belediyesi Kitap Fuarý”dýr. Kitap fuarýmýzla, Ege Bölgesi’nde adeta bir destan yazdýk. Yayýncýsýyla, okuruyla, yazarýyla birlikte bunun gururunu yaþadýk. Bundan da güç alarak bir süre ara verdiðimiz karikatür yarýþmamýzý, Kitap Fuarý ile bütünleþtirmeyi düþündük. 
Konuyu: “KÝTAP” olarak belirledik. 
“Kitap, okuyucu, yazar” üçgeninden yola çýkarak oluþturacaðýnýz; ilginç, özgün, geleceðe ýþýk tutacak eserlerinizi bekliyoruz. 
Tüm sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz. 
Unutmayalým, “KÝTAPLAR, ÝNSANLARIN YÜREÐÝNE UZANAN GÖKKUÞAKLARIDIR.“ 
Osman ZOLAN 
Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný.
*
SON KATILIM TARÝHÝ : 23 ÞUBAT 2018 Cuma günü mesai bitimine kadardýr. 
YARIÞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR
1. Yarýþma ulusal ölçekte düzenlenmiþ olup; amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
2. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

YARIÞMAYA KATILACAK KARÝKATÜRLERDE ARANACAK NÝTELÝKLER:
1. Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imza) olmasý gerekmektedir.
2. Karikatür boyutlarý en az: A4 ( 21 x 29,7 cm ) en fazla: A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
4. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.
5. Yarýþmacýlar en fazla beþ (5) adet karikatür gönderebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERÝN TESLÝMÝ :
1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. (Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve varsa e-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katýlýmcýlarýn baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi eklemeleri gerekmektedir. Eklemedikleri takdirde karikatürleri büyükler kategorisinde deðerlendirilecektir.
3. Katýlýmcýlar, eserlerini yalnýzca Denizli Büyükþehir Belediyesinin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine: “Denizli Büyükþehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarýþmasý” yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, belirtilen adrese 23 ÞUBAT 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
5. Karikatürler, “Denizli Büyükþehir Belediyesi, Kültür Turizm ve Tanýtým Dairesi Baþkanlýðý, Altýntop Mah. Lise Cad. No:2, PK:20100-Denizli” adresine; posta-kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir.
Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye ulaþtýðý tarih kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler için Denizli Büyükþehir Belediyesi sorumlu tutulamaz.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.
ÖDÜLLER: 
Birincilik Ödülü : 3.000 TL 
Ýkincilik Ödülü : 2.500 TL 
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL 
Mansiyon (3 Adet) : 1000 TL 
Eþit Ödül (15-18 Yaþ Arasý) (3 Adet)* : 750 TL 
Eþit Ödül (09-14 Yaþ Arasý) (3 Adet)* : 500 TL 
*6 Eþit ödül, 18 yaþ altý Genç Çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir. 
YARIÞMA TAKVÝMÝ
1. Karikatürlerin verilen adrese en son ulaþmasý gerektiði tarih; 23 ÞUBAT 2018 Cuma günü mesai bitimine kadardýr.
2. Jüri deðerlendirme toplantýsý; 03 MART 2018 Cumartesi günü yapýlacaktýr.
3. Yarýþma sonuçlarý; 06 MART 2018 Salý tarihinde açýklanacaktýr.
4. Ödül töreni; Denizli Büyükþehir Belediyesi 2. Kitap Fuarý açýlýþý olan 30 Mart 2018 de yapýlacaktýr.
5. Sergi; Denizli Büyükþehir Belediyesi 2. Kitap Fuarý süresince fuar alanýnda açýlacaktýr.
SEÇÝCÝ KURUL:
• Osman ZOLAN (Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný)
• Hüdaverdi Otaklý (Kültür, Turizm ve Tanýtým Dairesi Baþkaný) Yarýþma Koordinatörü
• Savaþ ÜNLÜ (Mizah Yazarý)
• Þevket YALAZ (Karikatürist)
• Abdülkadir USLU (Karikatürist)
• Mehmet SELÇUK (Karikatürist)
• Altan ÖZESKÝCÝ (Karikatürist)
• Ali ÞUR (Karikatürist).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER:
1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, net: 2000 TL’dir. Bu ücrete yol parasý dâhildir. Konaklama ve yemek belediye tarafýndan karþýlanacaktýr. (Bu ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Baþkan veya Baþkan Yardýmcýsýna verilmez.)
2. Ödül törenine katýlmak isteyen seçici kurul üyelerinin ulaþým ve konaklama bedeli Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
3. Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, Denizli Büyükþehir Belediyesi Kitap Fuarýnda ve daha sonra belirleyeceði yerlerde sergilenecektir.
4. Denizli dýþýnda oturan ve yarýþmada ödül kazanan katýlýmcýlarýn þahsýna ait ulaþým (otobüs bileti), konaklama ve aðýrlama masraflarý Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr. (Yarýþmacýlarýn beraberinde getirecekleri misafirlerin masraflarý kendilerine ait olacaktýr.) Ödül kazandýðý halde törene katýlamayanlarýn ödülleri yarýþmacýlarýn adreslerine gönderilecektir, maddi ödüller ise banka hesaplarýna yatýrýlacaktýr.
5. Yurtdýþýndan katýlmýþ olup da ödül kazanan yarýþmacýlarýmýzýn sadece yurt içi yol (otobüs bileti) ve konaklamalarý karþýlanacaktýr.
6. Para ödülü kazanan yarýþmacýlarýn ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafýmýza ulaþtýrdýklarý banka IBAN numarasýna havale yapýlacaktýr. Hak sahibinin IBAN numarasýný bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren 1 yýlýn sonunda zaman aþýmýna uðrar. Zaman aþýmý durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarýþmacýlara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)
7. 18 yaþ altý ödül kazanan katýlýmcýlarýmýzýn ve velisi olan bir kiþinin konaklama ve ulaþým masraflarý karþýlanacaktýr.
8. Ulaþým masraflarý için otobüs bileti gidiþ-dönüþ olarak, resmi rayiç bedeller dikkate alýnarak hesaplanýr.
9. Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýndan DENÝZLÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ de yararlanabilecektir.
10. Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kültürel amaçlý kullanýlabilecek veya yayýnlanabilecektir.
11. Yarýþmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafýndan seçilen ve sergilenmeye deðer görülen eserler Denizli Büyükþehir Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktýr. Bu albümler yalnýzca yarýþmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayýnlanan katýlýmcýlara gönderilecektir.
12. Yarýþma sonunda ödül, mansiyon kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanýmlanan iþleme, 22’nci maddesinde tanýmlanan çoðaltma, 23’üncü maddesinde tanýmlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanýmlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanýmlanan iþaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarý eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Denizli Büyükþehir Belediyesi’ne ait olacaktýr.
Denizli Büyükþehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dýþýnda, Türkçe veya diðer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriðinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandýrabilecektir.
Denizli Büyükþehir Belediyesi, karikatürlerin baþka amaçlar için kullanýlmasýna, hiçbir koþul altýnda, izin vermez.
13. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez.
14. Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
YARIÞMA ÝÇÝN ÝLETÝÞÝM 
Arif Duru (Kültür ve Sanat Þube Müdürü) : 0 (258) 280 25 68 
Santral : 0 (258) 280 20 20 
Adres : Denizli Büyükþehir Belediyesi, Altýntop Mah. Lise Cad. No:2 20100/Denizli 
E-Posta : denizli@denizli.bel.tr 
Web : www.denizli.bel.tr
(EK-1) ve (EK-2) sayfalarý için bkz: kaynak (PDF).

International Cartoon Competition: The Art of Resistance 2018, the Netherlands

International Cartoon Competition: The Art of Resistance 2018, the Netherlands

Cartoon Competition: The Art of Resistance

Rules of Participation
1. This competition is open to all cartoonists from all over the world. Cartoonists can send in work that is unpublished, or work that has been published before.
2. The cartoons should reflect the theme resistance.
3. Cartoon can be black and white or in color, and be created using any technique.
4. Cartoons must be sent in via email to cartoons@cartoonmovement.com.
5. Cartoon size must not exceed A3 at 300dpi, in PNG or JPG format. 
6. Each cartoonist can send in a maximum of three works.
7. Participants must include the following in their submission:
a) Full name & address.
b) Email & telephone number.
c) Short bio (max. 250 words).
8. The deadline of the competition is February 23, 2018, 23:59 GMT.
Prizes
1. A jury will convene in March 2018 to select cartoons for the exhibition and to determine the winners.
2. The first prize winner will receive €1000 and a plaque. In addition, the winner will receive one night accommodation for two persons to attend the opening of the exhibition on May 24, 2018 in Middelburg, the Netherlands. (Please note that travel costs are not included.)
3. The second prize winner will receive €750 and a plaque.
4. The third prize winner will receive €500 and a plaque.
5. Ten honorable mentions will receive a plaque.
6. Selected works will be included in the exhibition The Art of Resistance, which will be on display in de ZB in Middelburg and (optionally) other locations during in spring/summer 2018. Selected cartoon will also be published on the website of Cartoon Movement.
7. Winners and artists of selected works will be informed by the end of March 2018.
Copyright
1. Copyright of the submitted cartoons will remain with the artist.
2. Submitted cartoons may be used (non-exclusively) by the competition organization for the exhibition and for promotional purposes, in print and online.
‘The Art of Resistance’ is a joint project organized by ZB, Switch, Cultuurwerf and Cartoon Movement. ‘The Art of Resistance’ is part of Four Freedoms Throughout The Year, also made possible by the Province of Zeeland and vfonds/Year of Resistance.
Source: cartoonmovement.

Internet önkatýlýmlý 6. Uluslararasý Niels Bugge Karikatür Yarýþmasý, Viborg 2018

Internet önkatýlýmlý 6. Uluslararasý Niels Bugge Karikatür Yarýþmasý, Viborg 2018

Ýnternet önkatýlýmlý 6. Uluslararasý Niels Bugge Karikatür Yarýþmasý, Viborg 2018, Danimarka
Konu (Theme): Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
*
Artificial Intelligence is coming. I don’t mean computers playing chess or go against human beings… and winning. No, I mean machines, manufactured by humankind, thinking, inventing, creating and perhaps, in the future, feeling and suffering. 
Science fiction literature and movies from the 20th and 21st centuries have developed the concept of robots, clones, androids at the service of humans. Robots, clones and androids that suddenly start thinking, and even thinking for themselves, and then, possibly, rebel and fight against us – their creators, their masters, their gods. 
The US writer Philip K. Dick, author of the novel Do Androids Dream of Electric Sheep? (Blade Runner on the screens, as well as Total Recall and The Adjustment Bureau), was one of the most amazing visionaries concerning artificial intelligence
Steven Spielberg, with his movie A. I. Artificial Intelligence (following an idea of Stanley Kubrik), also went quite far away on the very deep philosophical question of the android, a perfect charming child, who wishes to become human.
But, for the moment, this is not our present. Our present is for instance the industrial robotics which is already invading our factories, and the housework robots which will soon occupy our homes and doing all our domestic chores. That means less jobs for working people outside and less work for us inside. So, surely more free time for all of us inside but perhaps also less freedom and social autonomy outside.
And then, one thing led to another, shall we have robotic soldiers to make war someday and android sex toys to make love… instead of us.
In short, dear cartoonists from all over the world, with our 2018 theme Artificial Intelligence, all the possibilities are opened for you to express, thanks to your natural intelligence, your most terrific and free artistic creativity about this very important subject concerning our present and future as living social species on Earth.
Carlos Brito
For the jury of the 6th Niels Bugges Cartoon Award 2018

*
Eserlerin dijital formatta (önkatýlým için: A4 boyut, 300 dpi, yaklaþýk 2480 x 3508 piksel / en az 2500 x 2500 piksel, mektup formatý, RGB renkli JPG dosya isteniyor; her dosya en fazla 5 MB) eklenip yollanacaðý katýlým (formu) adresi:
www.nielsbuggeaward.org/sendcartoon.html
Sayý: En fazla 3 adet yazýsýz karikatür. Son katýlým tarihine kadar ödül kazanmamýþ olmalý.
Teknik: Serbest. Siyah-beyaz veya Renkli.
Ýnternetten önkatýlýmla yollanan eserlerden seçilenler (100-120 eser), sanatçýya bildirilerek belli bir süre içinde orijinal(ler)in ulaþtýrýlmasý istenecek. Bu eserlerin hepsi sergilenecek. Asýl deðerlendirme ondan sonra internet üzerinden uluslararasý jüri tarafýndan yapýlacak, sonuçlara itiraz kabul edilmeyecektir.
Seçilen eserler, düzenleyen kuruluþ tarafýndan bu etkinliðin tanýtýmý/reklamý amacýyla kullanýlabilir. Ödül kazananlar dýþýndaki eserlerin tüm telif haklarý, çizerlerine aittir.
Ödüller: Ýlk 3 dereceye sýrasýyla 3000, 2000, 1000 Avro + Plaket + Diploma. Ödül kazanan eserlerin telif/yayýn hakký, sonuçlarýn açýklanmasýyla, düzenleyen kuruluþun mülkiyetine geçer; eser geri verilmez ve daha baþka yarýþmalara katýlamaz.
Eseri ulaþanlar: http://www.nielsbuggeaward.org/participants.html.
Yarýþmaya son önkatýlým: 15 Mart 2018
Son önkatýlým tarihinden sonra ulaþan eserler yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
Yarýþmaya katýlanlar, bu koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ödül töreni ve Sergi: 2018 Mayýs sonu.
Ek bilgi için: award18@hae.de
Kaynak: http://www.nielsbuggeaward.org/.
Ayrýca bkz. facebook.

50. Üsküp Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Makedonya Cumhuriyeti

50. Üsküp Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Makedonya Cumhuriyeti

50. Üsküp Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Makedonya

Konu: Serbest (Free).
Boyut: A4 (21 х 29.7 cm) veya A3 (42 x 29.7 cm).
Teknik: Suluboya, guvaþ, vb. anlamýnda serbest. Ancak, önceki dönemlerde olduðu gibi, sadece el çizimi/yapýmý orijinal eserler isteniyor. Dijital baský, bilgisayar çýktýsý, kopi kabul edilmez. Bant Karikatür bir sayfayý aþmamalý ve yazýsýz olmalýdýr.
Katýlým formunun (APPLICATION FORM), elektronik ortamda veya el yazýsýyla doldurduktan sonra tercihen kýsa biyografi de eklenerek elektronik posta ile aþaðýdaki elmek (e-mail) adresine yollanmasý, ardýndan bu doldurulmuþ formun / basýlý çýktýsýnýn eser(ler)le birlikte yarýþma adresine geleneksel posta yoluyla gönderilmesi isteniyor. Albüm için gereken foto ve yaþamöyküsü de eklenmeli.
Sayý: Sýnýrsýz. Seçilen sanatçýlar albümde bir eserle temsil edilir. Tüm katýlan sanatçýlarýn isim listesi albümde yayýnlanýr.
Gönderilen eserler ticari amaç gütmeyen sergi, vb. etkinliklerde deðerlendirilmek üzere düzenleyen galeri koleksiyonunda baðýþ olarak muhafaza edilir.
Ödüller:
Karikatür (Cartoon) dalý Birincilik Ödülü 1000 $
Bant Karikatür (Comic/Strip) dalý Birincilik Ödülü 1000 $
Yergisel Desen/Resim (Satiric Drawing) dalý Birincilik Ödülü 1000 $.
Ayrýca 10 adet özel ödül (Plaket) verilmektedir.
CICO Ödülü (Bir Makedon çizere veriliyor).
Gönderilen eserler, düzenleyen kuruluþun belirlediði temsilci tarafýndan öneleme ile seçilecek, uluslararasý jüri bu seçilenler arasýndan ödül sahiplerini belirleyecek, seçilen eserler 31 Mayýs – 15 Haziran arasýnda sergilenecek ve albümde yayýnlanacak, seçilen eser sahiplerine bu yarýþma albümü yollanacaktýr.
Bu edisyonda önelemeyi yapacak seçici çizer: Erdoðan BAÞOL, Türkiye (Karikatürcü).
Uluslararasý Jüri 2018:
Ann TELNAES, ABD (Washington Post gazetesi çizeri)
Ross THOMSON, BK (Karikatürcü)
Mostafa RAMEZANI, Ýran/Fransa (Karikatürcü ve Grafik tasarýmcý)
Vladimir KAZANEVSKY, Ukrayna (Karikatürcü ve Karikatür Sanatý Kuramý konferansçýsý)
Mice JANKULOVSKI, Makedonya (Ressam, Karikatürcü ve OSTEN temsilcisi).
Sergi ve ödül törenine katýlacaðýný 1 Mayýs’a kadar bildiren ödüllü karikatürcüler, (yol hariç) konaklama masraflarý karþýlanarak Üsküp’te aðýrlanacaktýr. Diðerlerinin plaket ve nakit ödülleri yýl sonuna kadar kendilerine ulaþtýrýlýr.
Yarýþma adresine (önelemeye girmek için) son teslim: 31 Mart 2017.
Sonuç açýklama ve sergi açýlýþý: 25/31 Mayýs 2018, Osten galerisi, Üsküp.
Elmek: cartoons@osten.com.mk
Yarýþma adresi:
OSTEN WORLD GALLERY OF CARTOONS
8.Udarna Brigada 2, 1000 Skopje, Macedonia
Kaynak: www.osten.mk .
Ayrýca bkz.: FB .

2th INTERNATIONAL WISE CITY KOCAELÝ CARTOON CONTEST 20182th INTERNATIONAL WISE CITY KOCAELÝ CARTOON CONTEST 2018

The aim: The aim of the contest is to create awareness about the digital addiction on children and to ensure that original works are produced in this field.
The Theme: Child and Digital Addiction
It is expected that the subject of "Child and Digital Addiction" to be caricatured by the artists with an enriched perspective through original concepts and topics.

The International Wise City Kocaeli Cartoon Contest is organized by the Kocaeli Metropolitan Municipality in Kocaeli, Turkey and it is planned to be organized every year.
The contest is open the participation of professional and amateur cartoonist from all around the world. The jury of the contest will gather in
April 2018.

The award ceremony of the International Wise City Kocaeli Cartoon Contest will be organized between the dates of April, 21st-23rd 2018 in Kocaeli.

1. The Theme: CHILD and DIGITAL ADDICTION
2. The contest is open to professional and amateur cartoonists from all around the world. (There is no age limit.) 3. It is allowed to be sent maximum 5 works that is related to the theme of the contest. (The works must be sent in a courier package.)
4. It is not allowed to apply for a work which has already been awarded before in another contest.
5. All drawing techniques are accepted. (The digital drawings may also be sent to the contest.)
6. For the pre-registration, the participants are supposed to fill in the application form in the website of the organization, www.kocaelicartoon.com. In addition to this, they are supposed to send an email which consists of their works in j-peg format, maximum 200 dpi and 5 MB size for per file to the email address of the contest, kocaelicartoon@gmail.com.
7. Participants who already pre-registered by the website for the contest must send the original work(s) (with wet signature) with the signed participation form to the address below by courier.
Address:

8. The submitted original work’s size must be the minimum A4 size (21 x29.7cm) and maximum A3 size (29.7x 42 cm).
9. The applications which do not consist of the participation form with signature and the work with signature will be out of the evaluation.

10. Kocaeli Metropolitan Municipality is not responsible for the works that have been damaged while posting. 11. The works that are sent to the contest will not be sent back to the participants.
12. The participant licenses and exclusively permits the Kocaeli Metropolitan Municipality for the use rights which is described under the Turkish Intellectual and Artistic Works Law No. 5846, 21.-25: on processing, reproduction, distribution, representation in any way, use of fiscal rights, transferring those rights to third parties without limitation of any place, time and number restriction of the participated work(s). The participant further accepts the Kocaeli Metropolitan Municipality has the rights to keep submitted work(s) in archive, to publish them on the internet and in other forms, including but not limited to the use of them in any way they desire, and in respect of the financial rights transferred for that reason is accepted by participant and declared in advance that they will not engage in any transactions with 3rd persons for the mentioned rights. 13. The transportation and accommodation costs of all award winners to attend the award ceremony will be covered by the Kocaeli Metropolitan Municipality.

14. The success awards are only for the participants who live in Kocaeli province.
15. The deadline for the applications is April 02nd, 2018, Monday.
16. The jury members and their first-degree relatives are not allowed to apply for the contest.
17. The Kocaeli Metropolitan Municipality has a right to decide whether the works would be published on the website or not.
18. In case, one or more declared jury members would not have a chance to take part of the organization because of compelling reasons, the Kocaeli Metropolitan Municipality has a right to replace them.

Kocaeli Metropolitan Municipality Karabas Mah. Sanayi Fuarý 4. Cadde No:39 Leyla Atakan Kultur

Merkezi Kultur Sanat Konservatuar Sube Mudurlugu IZMIT/ KOCAELI /TURKEY. (If the work is a digital

drawing, it is necessary to print it out and sign its front side.)

Awards:

First Prize
Second Prize
Third Prize
Success Awards Encouragement Award

15.000 Turkish Lira
10.000 Turkish Lira
5.000 Turkish Lira
1.500 Turkish Lira (5 pieces) 2.500 Turkish Lira

Jury:
Andrey POPOV / Cartoonist – Russia Seyran CAFERLI / Cartoonist – Azerbaijan Saadet Demir YALÇIN / Cartoonist – Turkey Murat YILMAZ / Cartoonist – Turkey Ahmet ALTAY / Cartoonist – Turkey 

Amasya Belediyesi 9. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

10.8.17

Amasya Belediyesi 9. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

AMASYA BELEDÝYESÝ
9. ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAMESÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

KONU: SUSUZ HAYAT
2018 yýlý yarýþmamýzda konu “SUSUZ HAYAT” olarak belirlenmiþtir. 
Yaþamýn kaynaðý olan su, eski çaðlardan beri kutsal kabul edilmiþtir. Su, gücü temsil eder ve bulabileceðimiz en mükemmel iyileþtirici iksirdir. Hayatýn vazgeçilmez kaynaðýdýr ve onsuz bir yaþam mümkün deðildir. 
Suyun yaþam için önem ve gerekliliðinden ötürü, insanoðlu eski çaðlardan beri suyun bulunduðu kaynaklara yakýn yerleþmeyi tercih etmiþtir. Ýnsanýn suya duyduðu aþk, tarih boyunca uygarlýklarýn þekillenmesinde en önemli unsur olmuþtur. Tarihi geçmiþi, bu geçmiþten kalan kültürel ve sanatsal mirasý, tarihi yapýlarý ile Türkiye’nin incisi olan Amasya’mýz su ve medeniyetin iç içe yaþadýðý kadim bir þehirdir.
Özellikle Geç Hitit, Frig ve Urartu dönemlerinde suya verilen önem nedeni ile basamaklý su sarnýçlarý ve kayalarý oyarak su çukurlarý meydana getirilmiþtir. Yaþam için olmazsa olmaz olan suyun, þehirlerin kültürü açýsýndan ne denli önemli olduðunu gösteren en güzel örnekleridir su kanallarý. Güzel yurdumuzun birçok bölgesini bölen nehirler, dünya’nýn birçok þehrinin de ortasýndan geçmektedir. Venedik, Roma, Berlin,Viyana, Moskova gibi þehirler bunun sadece birkaç örneðidir.
Ýnancýmýza göre su; yalnýzca hayatý sürdürmek için deðil, maddi ve manevi pisliklerden arýnma amacý olarak da büyük önem kazanmýþtýr. Bu nedenle ibadetleri yapmak için öncelikle temizlenmek gerektiðinden camilerin avlusuna þadýrvanlar, mahalle aralarýna hamamlar, ihtiþamlý çeþmeler ve sebiller yaptýrýlmýþtýr. Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan yýkanma kültürünün Romalýlar için ne kadar önemli olduðunu, þehrimize býraktýklarý gümüþ ve altýn musluklardan yapýlmýþ kýymetli mermerlerden inþa edilen hamam kalýntýlarýndan anlýyoruz.
Günümüzde de bilim insanlarýnýn diðer gezegenlerde hayat emaresi olarak aradýðý su, yaþamýn sürdürülebilmesi için olmazsa olmazdýr. Dünya, zaman zaman suya eriþmek isteyen topluluklarýn çatýþmalarýna sahne olmaktadýr. Bunun en büyük sebebi küresel ýsýnma, hýzlý nüfus artýþý, çevre kirliliði ve israftýr. Tarýmsal sulamada; kýsýtlý olan tatlý su kaynaklarýný, az su uygulamalarýyla birlikte doðru yetiþtiriciliðe olanak saðlayarak da su israfýndan kaçýnýlmýþtýr. 
Suyun geçmiþten geleceðe tüm canlýlar için ne kadar önemli olduðunu, susuz bir hayatýn neler getireceðini anlatan ‘’Susuz Hayat’’ konulu karikatürlerinizle suya ve su medeniyetine sahip çýkmanýzý bekliyor ve çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz. 
SON KATILIM TARÝHÝ:
10 Nisan 2018 Salý günü mesai bitimine kadardýr.
YARIÞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR
1. Yarýþma ulusal ve uluslararasý ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
2. Genel ahlak kurallarýna uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, sakýncalý ve zararlý ifadeler içeren karikatürler yarýþma dýþý kalacaktýr.
3. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.


ÝKÝNCÝ BÖLÜM

YARIÞMAYA KATILACAK KARÝKATÜRLERDE ARANACAK NÝTELÝKLER
1. Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imza) olmasý gerekmektedir.
2. Karikatür boyutlarý en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
4. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir. 
5. Yarýþmacýlar en fazla beþ (5) adet karikatür gönderebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERÝN TESLÝMÝ
1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. ( Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katýlýmcýlarýn baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi eklemeleri gerekmektedir.
3. Katýlýmcýlar eserlerini yalnýzca Belediyemizin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine ’’Amasya Belediyesi 9. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’’ yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 10 Nisan 2018 Salý tarihine kadar gönderilmelidir.
5. Amasya Belediyesinin Þartnamenin Ýletiþim bölümünde bulunan Adresine; posta-kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.
ÖDÜLLER 
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
Ýkincilik Ödülü: 3.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL
Mansiyon (3 Adet): 1000 TL
Mansiyon (15-18) Yaþ Arasý (3 Adet)* : 750 TL
Mansiyon (09-14) Yaþ Arasý (3 Adet)*: 500 TL
* Mansiyonlarýn 6 tanesi 18 Yaþ altý Genç çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir. 
SEÇÝCÝ KURUL
• Osman AKBAÞ (Amasya Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý)
• Savaþ ÜNLÜ (Jüri Koordinatör -Mizah Yazarý)
• Þevket YALAZ (Karikatürist)
• A.Kadir USLU (Karikatürist)
• Mehmet SELÇUK (Karikatürist, temsilci)
• Altan ÖZESKÝCÝ (Karikatürist) 
• Yusuf KOT (Karikatürist – KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ DENÝZLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ)
YARIÞMA TAKVÝMÝ
1. 10 Nisan 2018 Salý günü mesai bitimine kadardýr.
2. Jüri deðerlendirme toplantýsý 21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapýlacaktýr.
3. Yarýþma sonuçlarý 24 Nisan 2018 Salý tarihinde açýklanacaktýr.
4. Ödül töreni Amasya Belediyesinin belirleyeceði bir tarihte yapýlacaktýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER
1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, (konaklama ve ulaþým dâhil) Net 1.750 TL dir. ( Bu ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Baþkan Yardýmcýsýna verilmez. )
2. Ödül törenine katýlmak isteyen seçici kurul üyelerinin Ulaþým ve konaklama bedeli Amasya Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
3. Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, Amasya Belediyesi’nin belirleyeceði tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
4. Amasya dýþýnda oturan ve yarýþmada ödül kazanan katýlýmcýlarýn þahsýna ait ulaþým (otobüs), konaklama ve aðýrlama masraflarý Amasya Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr. (Yarýþmacýlarýn beraberinde getirecekleri misafirlerin masraflarý kendilerine ait olacaktýr.) Ödül kazandýðý halde törene katýlamayanlarýn ödülleri yarýþmacýlarýn adreslerine gönderilecektir.
5. Yurtdýþýndan katýlmýþ ödül kazanan yarýþmacýlarýmýzýn sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karþýlanacaktýr.
6. Para ödülü kazanan yarýþmacýlarýn ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafýmýza ulaþtýrdýklarý banka IBAN numarasýna havale yapýlacaktýr. Hak sahibinin IBAN numarasýný bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren 1 yýlýn sonunda zaman aþýmýna uðrar. Zaman aþýmý durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarýþmacýlara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)
7. 18 yaþ altý ödül kazanan katýlýmcýlarýmýzýn ve velisi olan bir kiþinin konaklama ve ulaþým masraflarý karþýlanacaktýr. 
8. Ulaþým masraflarý için otobüs bileti gidiþ-dönüþ olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alýnarak hesaplanýr.
9. Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýndan AMASYA BELEDÝYESÝ de faydalanýr.
10. Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Amasya Belediyesi tarafýndan kültürel amaçlý kullanýlabilecek veya yayýnlanabilecektir.
11. Yarýþmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafýndan seçilen ve sergilenmeye deðer görülen eserler Amasya Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktýr. Bu albümler yalnýzca yarýþmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayýnlanan katýlýmcýlara gönderilecektir. 
12. Yarýþma sonunda ödül, mansiyon kazanan , sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanýmlanan iþleme, 22’nci maddesinde tanýmlanan çoðaltma, 23’üncü maddesinde tanýmlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanýmlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanýmlanan iþaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarý eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Amasya Belediyesi’ne ait olacaktýr.
Amasya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dýþýnda, Türkçe veya diðer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriðinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandýrabilecektir Amasya Belediyesi, karikatürlerin baþka amaçlar için kullanýlmasýna, hiçbir koþul altýnda, izin vermez.
13. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez.
14. Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
ÝLETÝÞÝM
Yarýþma Koordinatör: Yasin Emre ÞAHÝN
Tel: 0 358 212 01 27(Dýþ Hat)
Santral: 0 358 212 01 28 Dahili: 314 
Adres: Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad.
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binasý No: 95-101
05100/ AMASYA
E-Posta: yarisma@amasya.bel.tr
Web: www.amasya.bel.tr .

OSTEN BIENNIAL of DRAWING Skopje 2018

OSTEN BIENNIAL of DRAWING Skopje 2018

Dear friends artists,
You are invited to participate on the OSTEN BIENNIAL of DRAWING Skopje 2018!

APPLICATION FORM

In 2018, as in the previous years, we are in the preparation process of OSTEN BIENNIAL of DRAWING, where we make room for the artists world wide to show their latest art achievements and to be awarded with one of the following prizes:

GRAND PRIX FOR LIFE ACHIEVEMENT
WORLD CULTURAL HERITAGE AWARD
5 FIRST AWARDS
IMAF AWARD
6 GOLDEN OSTEN AWARDS
JURY’s SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
OSTEN’s SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS

Some of you have already been part of this renowned event and you are familiar with its propositions, but just to remind you that we are dedicated of creating and preserving the art on paper, but also fostering to new, creative and modern interpretations of the drawing with full artistic freedom.

We are expecting your newest art production (2015 – 2018) to be sent no later than 30 April 2018 to our address:     
OSTEN BIENNIAL of DRAWING
8.Udarna Brigada 2, 1000 Skopje, Macedonia

 The selection process will take place in June 2018, the jury will judge at the end of the same month, and the official opening of the OSTEN BIENNIAL OF DRAWING Skopje 2018 and the announcement of the awards will take place on 18 October 2018.

APPLICATION FORM

Download the APPLICATION FORM and submit it, follow us on FB and do not forget to share this information with your colleagues and friends. For any additional information, you can always contact us on drawing@osten.com.mk

Organize The International Mail Art Exhibition „100”

Fundaţia “Inter-Art” Aiud
Centrul Cultural „L. Rebreanu” Aiud

 

“Inter-Art” Foundation Aiud
„Liviu Rebreanu” Cultural Center 

Organizează
Expoziţia Internaţională de Mail Art
„100”

Aiud 2018

 

Organize
The International Mail Art Exhibition
„100”

Aiud 2018

2018 reprezintă un an aniversar pentru țara noastră, împlinindu-se 100 de ani de la unirea celor trei principate românești și formarea României moderne. Cu ocazia centenarului propunem această temă sugestivă pe care fiecare artist o poate aborda în stil propriu. Fundația „Inter-Art” Aiud acordă o atenție deosebită la tot ce a însemnat formarea segmentului multicultural pe durata acestui secol și promovarea valorilor etnice care înseamnă zestrea culturală cu care putem promova o Românie modernă, construită pe relații interetnice durabile. Lansăm invitaţia către artiþti din lumea intreagă să trimită lucrări pe tema propusă.   2018 represents an anniversary year for our country, celebrating 100 years from the union of the three Romanian provinces and setting up the modern Romania. With this occasion we propose this suggestive theme which can be approached by each artists in its on style. The „Inter-Art” Foundation pay special attention to everything that meant the formation of the multicultural segment during this century and the promotion of the ethnic values which means the cultural heritage with which we can promote a modern Romania, built on durable interethnic relations. We launch the invitation to artists from all over the world to send works on the proposed theme.

Fundaţia “Inter-Art” Aiud lansează o nouă provocare pentru artiþtii din lumea întreagă. 

Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 11 august 2018, cu ocazia deschiderii oficiale a Taberei Internaţionale de Artă Plastică „Inter-Art” Aiud, ediţia a XXIII-a.

 

The "Inter-Art" Foundation Aiud launches a new challenge for the artists from all over the world. 

We launch the invitation to the artists from all over the world to send works on the proposed thematic. The opening will take place on the 11th of August 2018 within the XXIIIrd edition of the "Inter-Art" International Art Camp.

DETALII PRIVIND PARTICIPAREA LA EXPOZIŢIA MAIL ART   DETAILS OF PARTICIPATION AT THE MAIL ART EXHIBITION

Tema lucrărilor: „100”

Tehnica: liberă
Dimensiunea hartiei: max. A4 (21 x 29,7 cm | 8,26 x 11,69 inch)
Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 01 iulie 2018 (lucrarile sosite până la această dată) 

Fiecare participant trebuie să completeze  formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa www.inter-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa info@inter-art.ro

Lucrările vor fi expuse într-o expoziţie din cadrul Taberei Internaţionale de Artă Plastică „Inter-Art”.
Participanţii vor primi documentaţia expoziţiei. Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Fundaţiei “Inter-Art” Aiud, România.

Vernisajul: 11 august 2018, orele 19,00

 

The theme of the exhibition: “100”

Free technique
Format (size of the paper): max. A4 (21 x 29.7 cm | 8.26 x 11.69 inch) 
Deadline: July 1st, 2018 (arrival date of the works)

Participants must complete the entry form that can be either downloaded from www.inter-art.ro,  or requested by email at info@inter-art.ro.

The selected works will be exhibited during the International Artcamp.
Participants will receive the documentation of the exhibition. 
The artworks will enter the patrimony of the “Inter-Art” Foundation.

Opening of the exhibition: August 11th, 2018, 19.00hr. 

EXPEDIEREA LUCRĂRILOR   SENDING THE WORKS

Lucrările se trimit la:
Þtefan Balog
515200 – Aiud,  C.P. 40 
Judeţul Alba, Romania
(Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete.
Specificati: Continut fara scop comercial)

Formularul se trimite împreună cu lucrările prin poștă.

Informaţii suplimentare: 
info@inter-art.ro      tel. 004-0723-969911  

 

Submission of final works:
Þtefan Balog
515200 – Aiud,  C.P. 40
Judeţul Alba, Romania
(We accept ONLY works sent as letters (in an envelope, NOT package.  
Specify: No Commercial Value)

The form has to be sent together with the works by post.

Further information and details at:
info@inter-art.ro      tel. 004-0723-969911