Yýldýrým Belediyesi 1. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

Yýldýrým Belediyesi 1. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

YILDIRIM BELEDÝYESÝ
ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAMESÝ

Konu: “Ýnsan olmak
Ýster kendisini “modern” olarak ister “postmodern” olarak nitelendirelim, sýklýkla insanlýðýmýzý sorguladýðýmýz bir çaðdan geçiyoruz. Ýnsan olmanýn ne demek olduðunu unutmak üzereyiz. Gerçekten insan gibi mi davranýyoruz? Bu soruya sanatsal bir perspektifle cevap bulmaya çalýþýyoruz.
YARIÞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR
1. Yarýþma ulusal ve uluslararasý ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
2. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.
YARIÞMAYA KATILACAK KARÝKATÜRLERDE ARANACAK NÝTELÝKLER
1. Teknik: Teknik serbesttir. Yarýþmacýlar geleneksel yöntemlerin yaný sýra dijital teknolojileri kullanarak oluþturduklarý karikatürlerle de yarýþmaya katýlabilirler. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imza) olmasý gerekmektedir.
2. Karikatür boyutlarý en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
4. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir. 
5. Yarýþmacýlar en fazla beþ (5) adet karikatür gönderebilirler.
6. Eserlerin postada görebileceði zararlardan festival organizasyonu sorumlu deðildir.
7. Üzerinde imza, isim ve iþaret olan ve yarýþma þartlarýna uymayan çalýþmalar deðerlendirme dýþý tutulacaktýr.
8. Siyasi ve ideolojik amaçlara hizmet eden, sakýncalý ve zararlý ifadeler içeren, genel ahlak kurallarýna uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adý kullanýlan eserler yarýþma dýþý kalacaktýr.
ESERLERÝN TESLÝMÝ 
1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. (Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için teþvik ödülleri verilecektir .Katýlýmcýnýn eserle birlikte velisinden alýnmýþ izin belgesini de göndermesi gerekmektedir.
3. Katýlýmcýlar eserlerini yalnýzca Belediyemizin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine’’ Yýldýrým Belediyesi 1. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’’ yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 01 Eylül 2017 Cuma tarihine kadar gönderilmelidir.
5. Yýldýrým Belediyesinin Þartnamenin Ýletiþim bölümünde bulunan Adresine; posta-kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Yýldýrým Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.
ÖDÜLLER 
Birincilik Ödülü : 5.000 TL (NET)
Ýkincilik Ödülü : 4.000 TL (NET)
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL (NET)
Mansiyon (3 Adet) : 750 TL (NET) 
Mansiyon-18 Yaþ altý (3 Adet)* : 500 TL
*Mansiyonlarýn 3 tanesi 18 Yaþ altý Genç çizerlere teþvik ödülü olarak verilecektir. 
YARIÞMA TAKVÝMÝ  
1. Baþvuru süresi  01 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadardýr.
2. Deðerlendirme süreci 02-10 Eylül 2017 tarihleri arasýndadýr.
3. Yarýþma sonuçlarý 11 Eylül 2017 Pazartesi tarihinde açýklanacaktýr.
4. Ýtiraz süresi 11-21 Eylül 2017 tarihleri arasýndadýr.
5. Ödül töreni Yýldýrým Belediyesinin belirleyeceði bir tarihte yapýlacaktýr.
SON HÜKÜMLER
1. Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, Yýldýrým Belediyesi’nin belirleyeceði tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
2. Bursa dýþýnda oturan ve yarýþmada ödül kazanan katýlýmcýlarýn þahsýna ait ulaþým (otobüs), konaklama ve aðýrlama masraflarý Yýldýrým Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr. (Yarýþmacýlarýn beraberinde getirecekleri misafirlerin masraflarý kendilerine ait olacaktýr.) 
3. Yurtdýþýndan katýlmýþ ödül kazanan yarýþmacýlarýmýzýn sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karþýlanacaktýr.
4. Para ödülü kazanan yarýþmacýlarýn ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafýmýza ulaþtýrdýklarý banka iban numarasýna havale yapýlacaktýr. Hak sahibinin iban numarasýný bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren 1 yýlýn sonunda zaman aþýmýna uðrar. Zaman aþýmý durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 
5. 18 yaþ altý ödül kazanan katýlýmcýlarýmýzýn ve velisi olan bir kiþinin konaklama ve ulaþým masraflarý karþýlanacaktýr. 
6. Ulaþým masraflarý için otobüs bileti gidiþ-dönüþ olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alýnarak hesaplanýr.
7. Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýndan YILDIRIM BELEDÝYESÝ’ de faydalanýr.
8. Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Yýldýrým Belediyesi tarafýndan kültürel amaçlý kullanýlabilecek veya yayýnlanabilecektir.
9. Yarýþmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafýndan seçilen ve sergilenmeye deðer görülen eserler Yýldýrým Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktýr. Bu albümler yalnýzca yarýþmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayýnlanan katýlýmcýlara gönderilecektir.  
10. Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
JÜRÝ HEYETÝ
Onur Atagün
Zeki Bulut
Kemal Akkoç
Turgut Demir
Ýsmail Kar
Sadýk Pala.
ÝLETÝÞÝM 
Yarýþma Koordinatör: Yusuf KOCAMAZ
Tel: 0 224 366 02 02 
Santral: Dahili: 3837 
Adres: Yýldýrým Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü 
Barýþ Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Yýldýrým-Bursa/Türkiye
E-Posta: yildirimcartoon@gmail.com
Web: www.yildirim.bel.tr .

Kaynak: caricaturque.