TMMOB KIMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI EKOLOJÝ VE KÝMYA KONULU KARÝKATÜR YARIÞMASI

Konu: Ekoloji ve Kimya
Önsöz
TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi olarak mesleðimizin hayatýn her alanýna temas
ettiðinin, dahasý aldýðýmýz havadan, vücudumuza, tükettiðimiz/ürettiðimiz her türlü materyale,
yaþamýn her noktasýnda kimya olduðunun farkýnda olarak, güncel konulara meslek alanýmýz üzerinden
çözüm önerileri üretmeyi kendimize dert ediniyoruz.
Anlatýlacak onlarca konu, kuracak yüzlerce cümleyi bir sanat ürününün tek solukta anlatabileceðine
olan düþüncemizle iki yýlda bir düzenlemiþ olduðumuz karikatür yarýþmamýzýn ilki “Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði,” ikincisi “Barýþ için Kimya” idi ve þimdi üçüncüsü “Ekoloji ve Kimya” baþlýðý ile eserleri
bekliyor.
Her iki yýlda bir zaman zaman diðer emek ve meslek örgütleri ile bazen de sadece KMO olarak
düzenlediðimiz karikatür yarýþmamýzda meslek alanýmýzla kesiþen ve adeta var olabilmemizin
koþullarýný ortadan kaldýran sorunlarý teþhir edecek ve/veya çözüm önerileri sunacak baþlýklar seçmeye
çalýþýyoruz. Bu yýlki baþlýðýmýzý seçerken yalnýzca ülkemizdeki deðil tüm dünyada doða katliamýna
çevirdik yüzümüzü. Doðayý benzer hýzla “tüketme”ye, tüketen/zarar verenleri izlemeye devam
edemeyiz!
Yediðimiz gýdalar, ektiðimiz toprak, aldýðýmýz hava, içtiðimiz su yaþamýmýzý sürdüren, peki nasýl
etkilenmiþ durumdalar? Ýklim deðiþikliði hayatlarýmýzý bu kadar etkilerken hala
aðaçsýzlaþtýrma/betonlaþma, topraðýn havanýn suyun kirletilmesi, suyun þiþelenmesi/gasp edilmesi,
derelerin özgür akmamasý/korkunç projeler ile kurutulmasý ve daha nice doða katliamý doludizgin
devam ediyor. Ekolojik denge deðil, rant ön plana çýkarýlýyor! Yaþam yok ediliyor.
Sadece Türkiye’de Ýstanbul’a dahi bakacak olursak 2002-2017 yýllarý arasýnda orman katliamýnýn
(onunla beraber yaþam alaný bu ormanlar olan canlýlarýn) boyutu gözle görülür düzeyde, Karadeniz’de
derelerin özgür akmasý için, ormanlarý yok edecek yanlýþ yol projelerine karþý kendisini siper eden halk
hepimizin isyanýný dillendirmedi mi, Dersim’de orman yangýnýna müdahale geç kalýnca koþanlar her
birimiz deðil miyiz, zeytin aðaçlarý kesilmesin diye sarýlan kadýn hepimiziz. Yaþamý savunmak
boynumuzun borcu…
Hakikatin adeta suç sayýldýðý, bilimin, aklýn, vicdanýn cezalandýrýldýðý coðrafyamýzda, meslek etiðinden
söz etmek, meslek etiði ile hareket etmek insan olmanýn temeli diye düþünüyoruz. Mesleðimizi icra
ederken insanlarý, doðayý, tüm canlýlarý nasýl etkiliyoruz? Farkýndayýz, kimya endüstrisi yanlýþ
uygulamalar sebebi ile doðaya en çok zarar verebilecek sektörlerden birisi; doðru bir mühendislikle,
doðayý, yaþamý ön plana alarak bu zararlarýn önüne geçilebileceðini de biliyoruz. Tüm canlýlar uyum
içerisinde doðada birlikte yaþayabilir, üretimimizi ekolojik dengeye zarar vermeyecek þekilde
gerçekleþtirebiliriz. Hatta ekolojik dengenin lehine iyileþtirici projeler de geliþtirebiliriz/geliþtiriliyor.
Ýþte tüm bu sorularýmýz, sorunlarýmýz ile üçüncü karikatür yarýþmamýzda “ekoloji ve kimya” üzerine hep
beraber düþünelim istiyoruz. Ekolojik bir yaþam/dünya için sektörümüzün katkýlarý nasýl olabilir,
sorunlara katkýlarýmýz neler? Baþka bir dünya mümkün, biliyoruz…
TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi
45. Dönem Yönetim Kurulu
Yarýþma Düzenleme Kurulu
● Bu yýlki konusu “Ekoloji ve Kimya” olan karikatür yarýþmasý TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý
Ýstanbul Þubesi’nin 2015 yýlýnda düzenlediði “Savaþ Ýçin Deðil Barýþ Ýçin Kimya” konulu karikatür
yarýþmasýnýn devamý niteliðinde üçüncü yarýþmasýdýr. Yarýþma TMMOB Kimya Mühendisleri
Odasý Ýstanbul Þubesi tarafýndan düzenlenmektedir.
● Yarýþma tüm profesyonel ve amatör karikatüristlere açýktýr.
● Seçici kurul, konunun uzmaný karikatür çizerlerinden, illüstratörlerden oluþmaktadýr.
● Karikatür Yarýþmasýnýn ödül töreni 13.01.2017 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Ayrýntýlý program
daha sonra paylaþýlacaktýr

http://www.kmo.org.tr/genel/bizden_detay.php…