4. Uluslararasý “Aleksandar Klas” Karikatür Yarýþmasý 2017, Sýrbistan

4. Uluslararasý “Aleksandar Klas” Karikatür Yarýþmasý 2017, Sýrbistan

4. Uluslararasý “Aleksandar Klas” Karikatür Yarýþmasý 2017, Sýrbistan

Sýrbistan’ýn en eski resimli mecmuasý olan "Ilustrovana politika" ünlü çizeri Aleksandar Klas (1928-2002) anýsýna dördüncü karikatür yarýþmasýný düzenliyor. 1950’den itibaren 30.000 küsur karikatürü ulusal ve uluslararasý basýnda yayýnlanan Klas 60’tan fazla kiþisel sergi açtý, 130’u geçen sayýda ödülüyle dünyanýn en çok ödül kazanan karikatürcüsü olarak "Guinness rekorlar kitabý”na girdi (1990). Aleksandar Klas, karikatürün yanýsýra resimle de uðraþýyor ve kitap resimliyordu.
Katýlým koþullarý:
Yarýþma tüm dünya çizerlerine açýktýr.
Konu (Theme): Serbest (Free).
Yarýþmaya orijinal veya sanatçý tarafýndan (ýslak) imzalý dijital baský eserler katýlabilir.
Boyut: A4
Sayý: En çok 5 adet (daha önce ödül kazanmamýþ) eser.
Her eserin arka yüzünde ad, soyad, adres, tel no ve e-mail bilgileri bulunmalýdýr. Eser(ler)le birlikte, bir foto ve kýsa biyografi (CV) de gönderilmelidir.
Katýlan eserler "Ilusrovana politika" mecmuasýnýn mülkiyetine geçer ve yarýþmayý düzenleyenler tarafýndan telif ödemeksizin kullanýlabilir.
Yarýþma sergisi ve ödül töreni 11 Kasým 2017’de Belgrad’da yapýlacaktýr.
Ödüller:
Ýlk 3 dereceye toplam 2000 Avro + diploma.
Ayrýca özel ödüller ve diplomalar verilecektir.
Yarýþma sergisine ve albüme seçilen sanatçýlara birer albüm gönderilecektir.
Katýlanlar tüm koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
Yarýþma adresine son teslim tarihi: 01 Eylül 2017.
Yarýþma adresi:
ILUSTROVANA POLITIKA
Cetinjska 1
11000 Beograd
Serbia
Yarýþma editörü: (Karikatürcü) Špiro Radulović spirorad@gmail.com.

Kaynak: caricaturque.