6. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2017, Güney Kore

6. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2017, Güney Kore

6. Sejong Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý SICACO 2017, Güney Kore

1.Ýki bölümde düzenleniyor: 
A) Konulu bölüm (Thema section): Baþarý/Galibiyet + Baþarýsýzlýk/Yenilgi (Success+Failure) + Dünya Kupasý (World Cup)
B) Serbest konulu bölüm (Free section): Futbol, vb. serbest konular (Soccer, etc).
2.Boyut: Eserler/çizimler 297 mm x 420 mm (A3) ölçülerinden küçük olmalýdýr (Kaðýt A3 olabilir).
3.Teknik / Sayý: Serbest. Ancak, iyi bir ödül için en az 3 orijinal eser yollanmasý isteniyor (Renkli dijital baský ürünler de kabul edilecektir). Ayrýca poster, kartpostal, sergi katalogu veya albümünüz varsa, onlardan örnekler de ekleyebilirsiniz.
4.Her eserin arka yüzünde sanatçýnýn unvaný (Title: örneðin Mr/Bay, Ms/Bayan, Dr/Doktor gibi), adý soyadý (Name), yaþý (Age), adresi (Address), tel no (Telephone Number), elmek (e-mail) ve mesleði (Career: örneðin Cartoonist/Çizer, Student/Öðrenci, Worker/Ýþçi gibi) yazýlý olmalýdýr.
5.Ödüller: Büyük Ödül 3.000, Altýn Ödül 1.000, 2 adet Gümüþ Ödül 500, 4 adet Bronz Ödül 300 $. Ayrýca seçilen sanatçýlara ve genç çizerlere – öðrenciler bölümü kapsamýnda – özel ödüller veya mansiyonlar verilmektedir (300 ödül: Sertifika + Yarýþma albümü gönderiliyor).
6.Yarýþma sergisi Ekim 2017’de Sejong kent galerisinde açýlacaktýr.
7.Karikatürler geri verilmez, Kore müze ve galerilerinde sürekli sergilenir ve tanýtým amaçlý olarak kart, poster, albüm, gazete, dergi, kitap, site, vb.de kullanýlabilir.
8.Son katýlma: 31 Aðustos 2017 (+50 gün süre eklenmiþtir). 
9.Yarýþma adresi:
Sejong Int’l Cartoon Institute 
450, Wolpyeongdong 
Daejeon, Seoul 35221
Korea (Kore Cumhuriyeti)
10.Yarýþma yöneticisi:
Prof. Dr. Cheong San Lim,
Sejong Uluslararasý Karikatür Enstitüsü Baþkaný
Tel: 82 (42) 487-5034
Ceptel: 82-10-5425-6115
E-mail: csanlim@naver.com
http://www.dicaco.com/
http://dicaco.kongju.ac.kr/ (tüm katýlan eserler).
5. SICACO 2016 kazanan eserler için bkz.
Konu ve katýlma süresi güncelleme: 13 Temmuz 2017 22:25

Kaynak: caricaturque.