YILDIRIM BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ÞARTNAMESÝ

YILDIRIM BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ÞARTNAMESÝ

Konu: “Ýnsan olmak”

Ýster kendisini “modern” olarak ister “postmodern” olarak nitelendirelim, sýklýkla insanlýðýmýzý sorguladýðýmýz bir çaðdan geçiyoruz. Ýnsan olmanýn ne demek olduðunu unutmak üzereyiz. Gerçekten insan gibi mi davranýyoruz? Bu soruya sanatsal bir perspektifle cevap bulmaya çalýþýyoruz.

YARIÞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR

 1. Yarýþma ulusal ve uluslararasý ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.

 2. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.

YARIÞMAYA KATILACAK KARÝKATÜRLERDE ARANACAK NÝTELÝKLER

 1. Teknik: Teknik serbesttir. Yarýþmacýlar geleneksel yöntemlerin yaný sýra dijital teknolojileri kullanarak oluþturduklarý karikatürlerle de yarýþmaya katýlabilirler. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecektir. orijinal imzalý (ýslak imza ) olmasý gerekmektedir.

 2. KarikatürboyutlarýenazA4(21×29.7cm)enfazlaA3(29.7x42cm)olmalýve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.

 3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.

page1image10088 page1image10248

 1. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.

 2. Yarýþmacýlar en fazla beþ(5) adet karikatür gönderebilirler.

 3. Eserlerin postada görebileceði zararlardan festival organizasyonu sorumlu deðildir.

 4. Üzerinde imza, isim ve iþaret olan ve yarýþma þartlarýna uymayan çalýþmalar deðerlendirme dýþý tutulacaktýr.

 5. Siyasi ve ideolojik amaçlara hizmet eden, sakýncalý ve zararlý ifadeler içeren, genel ahlak kurallarýna uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adý kullanýlan eserler yarýþma dýþý kalacaktýr.

ESERLERÝN TESLÝMÝ

 1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. (Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

 2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için teþvik ödülleri verilecektir .Katýlýmcýnýn eserle birlikte velisinden alýnmýþ izin belgesini de göndermesi gerekmektedir.

 3. Katýlýmcýlar eserlerini yalnýzca Belediyemizin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

 4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine’’ Yýldýrým Belediyesi 1. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’’ yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, eserle birlikte, en altta belirtilen adrese 30 KASIM 2017 PERÞEMBE tarihine kadar gönderilmelidir.

 5. Yýldýrým Belediyesinin Þartnamenin Ýletiþim bölümünde bulunan Adresine; posta- kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Yýldýrým Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

 6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.

page2image14224

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü
Ýkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon (3 Adet) Mansiyon-18 Ya
þ altý (3 Adet)*

: 5.000 TL (NET) : 4.000 TL (NET) : 3.000 TL (NET) : 750 TL (NET) : 500 TL

page3image3528

*Mansiyonlarýn 3 tanesi 18 Yaþ altý Genç çizerlere teþvik ödülü olarak verilecektir.

YARIÞMA TAKVÝMÝ

page3image4872

1.

2. 3.

4. 5.

Baþvuru süresi 30 KASIM 2017 Perþembe günü mesai bitimine kadardýr.

Deðerlendirme süreci 02-12 Aralýk 2017 tarihleri arasýndadýr. Yarýþma sonuçlarý 14 Aralýk 2017 Perþembe tarihinde açýklanacaktýr.

Ýtiraz süresi 14-24 Aralýk 2017 tarihleri arasýndadýr.
Ödül töreni Yýldýrým Belediyesinin belirleyece
ði bir tarihte yapýlacaktýr. YILDIRIM MUNICIPALITY INTERNATIONAL CARTOON CONTEST

No matter if we call it “modern” or “postmodern” we are passing through in such an era inwhich we frequently question our humanity. We are no more sure about what actually it does mean to be a human being. Do we really behave as one? We are trying to find an answer to that question from the point of the artistic perspective.

Theme: Being Human Being

The contest welcomes both professional and amateur cartoonist of all countries. The jury will gather between 02-10 September 2017. The date of award ceremony of the International Cartoon Contest will be announced by Yýldýrým Municipality.

Terms

1. Cartoonists who will participate in the contest may participate with max. 5 cartoons related to the theme.

2. The contestant will send his/her work to yildirimcartoon@gmail.com with his/her contact information and resume.

Contestants who pass the preliminary process will send or deliver the original of their work by mail, cargo or hand.

3. The works to be submitted should be in JPG format, maximum 5 MB, which will be 300 dpi at most and at A3 (29.7 x 42 cm) size.

4. Contestants will send their short biographies, contact information and a photograph with their works to the address of Culture and Social Affairs of Yýldýrým Municipality: Barýþ Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan Cd. Yýldýrým-Bursa, TURKEY by filling in the participation form attached here to or published on the www.yildirim.bel.tr.

5. The Yýldýrým Municipality is not responsible for the loss of or any damage to the work in the period of postage and/or cargo.

6. The recieved cartoons will not be returned.

7. If the contestant’s cartoon (s) is/are awarded with degrees and / or prizes, the contestant accepts, agrees and declares that he/she licenses, permits and transfers to the Yýldýrým Municipality the rights he/she has pursuant to articles 21 to 25 of the Turkish Intellectual and Artistic Works Law No. 5846 and equivalent articles of any other applicable law, such as processing, reproduction, dissemination, representation and signage, transmission to the public by audio and/or visual devices, usage, financial usage and transfer of the each to third parties without any restrictions on the number, place, duration and number

He/she also accepts agrees and declares that the Yýldýrým Municipality will have any usage rights including but not limited to exhibit such caricature (s), to keep them in archive, to publish them on the internet or in other forms and he/she expressly waives any rights he/she may have with respect to such caricature(s), agrees, accepts and declares that he/she will not act with third persons in relation to the transferred rights and for the caricature(s). The contestant may only use his / her work by making express reference to the award.

8. The Yýldýrým Municipality will cover the domestic travel and accommodation costs in Turkey of all awarded contestants to attend the award ceremony. The travel costs from other countries schould be covered by contestants.

9. The deadline for application to the contest is 30 Novenber 2017 / Friday. 10. Jury members and their relatives can not participate in the contest.

11. Yýldýrým Municipality has the authority to decide whether the cartoons sent to the contest should be published in its web site.

12. The contestants under age of 18 have to give also written permission of their parents.

Awards: First Prize 5.000 Turkish Lira, Second Prize 4.000 Turkish Lira, Third Prize 3.000 Turkish Lira, Success Awards 750 Turkish Lira (x 3) Encouragement Award (for under age of 18) 500 Turkish Lira

Jury Members: Onur Atagün, Zeki Bulut, Kemal Akkoç, Turgut Demir, Ýsmail Kar, Sadýk Pala

Coordinator: Yusuf Kocamaz

Adress: Barýþ Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Mh. Mimar Sinan Cd. Yýldýrým- Bursa, TURKEY

E-mail: yildirimcartoon@gmail.com Web: www.yildirim.bel.tr

page2image14680 page2image14840

 

YILDIRIM MUNICIPALITY INTERNATIONAL CARTOON CONTEST Application Form

Name-Surname: Country:
IBAN No: Adress:

Tel: E-mail:

Age: Under 18 Over 18

Short Biography