11. Uluslararasý Zagreb Otomobil Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Hýrvatistan

11. Uluslararasý Zagreb Otomobil Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Hýrvatistan

11. Uluslararasý Zagreb Otomobil Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Hýrvatistan 
Tüm dünya çizerleri katýlabilir.
Konu: Otomobil tatilde (Car is on vacation): Metalden yapýlý aslan yavrusunun eþliðinde, tüm dert ve tasalarý arkada býrakarak çýktýðýnýz tatilde; deniz, göl veya dere kýyýsýnda, ya da daðlarýn baþýnda güneþlenirken, yüzerken, dalýþ ya da kayak yaparken çizin kendinizi ya da baþka insanlarý, ama arabanýzla birlikte…
Sayý: En çok 2 orijinal eser.
Dijital çalýþmalarýn çýktýlarý ýslak imzalanma koþuluyla kabul edilecektir. Dijital tekniklerle üretilen çalýþmalar e-mail ile de gönderilebilir, ancak .tiff formatýna aktarýlmýþ olmalýdýr: info@huna.hr. Fotokopi vb. çoðaltmalar istenmiyor.
Her eserin arka yüzünde sanatçý adý ve adresi belirtilmelidir.
Katýlým formu (Aþaðýda) ve tüm koþullar yarýþmanýn http://www.huna.hr/ sitesi ile www.auzwinkel.comsitesinde yer almaktadýr.
Karikatürler tanýtým amaçlý kullanýlabilir.
Tercih edilen boyut: A4 (21 x 29.7 cm) veya A5. (A5’ten küçük ya da A3’ten büyük eserler kabul edilmez).
Ödüller:
Büyük Ödül: 4000 € veya 30,000 Kn + Sertifika
1. Ödül: 1000 € veya 7,500 Kn + Sertifika
2. Ödül: 800 € veya 5,500 Kn + Sertifika
3. Ödül: 500 € veya 3,500 Kn + Sertifika
2 adet Mansiyon: 300 € veya 2.200 Kn + Sertifika
5-10 adet Özel Mansiyon: Sertifika.
Kazanan eserler geri verilmez. Ötekiler, yazýlý olarak istenmesi ve posta masrafýný karþýlama koþuluyla geri gönderilebilir (Sergi bitimini izleyen 30 gün içinde yarýþma adresinden de alýnabilir).
Sergiye seçilenlere albüm gönderilecektir. Albümde seçilen her katýlýmcýdan bir eser yayýnlanacaktýr.
Sergi,sonuç açýklama ve ödül töreni, 2017 sonbahar döneminde Zagreb Þehir Meclisi binasýnda yapýlacaktýr.
Yarýþma adresine son teslim tarihi: 01 Eylül 2017
Adres: HUNA d.o.o. Srebrnjak 55, 10 000 Zagreb – Croatia / Hrvatska.
Ýletiþim:
Ivan Palatinuš Tel: 385(1)2430 302 , Faks: 385(1)2430 217, e-mail: info@huna.hr .
Kaynak: caricaturque.