International Cartoon Contest “Humour a Gallarate” 2017, Italylll DEADLINE: LAST 2 DAYS!!!

International Cartoon Contest "Humour a Gallarate" 2017, Italy 

"Humour a Gallarate"
International Cartoon Contest
‘Marco Biassoni’ Grand Prix
“Osvaldo Cavandoli” Prize
January 21 – February 28, 2018
Theme: On the road

During the exhibition Kerouac. Beat Painting organized at the Museo Maga in Gallarate from December 2017 to April 2018 "Humor in Gallarate" chooses as the theme for the XXIII edition the title of his most famous novel. The pictorial and graphic works of one of the 20th century literary icons, Father of Beat Generation, will be exhibited for the first time in Italy, and "On the Road" will also be the leading line in the show of the selected cartoon.

Regulations

1) The contest is open to all professional cartoonists, caricaturists, illustrators and graphic artists from all over the world.
2) The competition is divided into three sections: A) Graphic humor B) Satire C) Caricature
Each participant can submit up to three works, one for each section, specifying the title
3) Theme: On the Road
4) The works must be UNPUBLISHED, accompanied by the participation card, biography and photo. Any work already published on paper or on the web will automatically be excluded from the assignement of prizes.
5) Size: A4 (21 x 29,7 cm)
6) Technique: Free.
The artworks Works can be made with any technique, including digital techniques.
7) The artworks could be send in two ways: A) Sending the artworks’ original | B) Electronic submission
A) A) Sending originals by post: each artwork must be signed by the author, with the personal information (name, surname, address), title and technique. The works, accompanied by the participation card, must be sent to:
Pro Loco Gallarate
Vicolo del Gambero, 10,
21013 Gallarate (VA)
ITALY
B) Electronic submission: The file must include the author’s name and the progressive number (for example Name_1.jpg, Name_2.jpg, etc.). File format: JPG, 300 DPI, Max 2MB for each image.
The files, accompanied by the participation card, should be sent by email to: proloco.gallarate@libero.it
IMPORTANT: In the event of awarding a prize, the winner is required to send the original workthat will become part of the "Humor at Gallarate Collection". In case of digital artwork, the author is required to send an high-definition print with the "unique copy" caption.
8) Deadline: 12.00 PM December 15, 2017
The Jury will meet Saturday, December 16, 2017
9) Prizes: the Jury will assign the following prizes:
 Grand Prix "Marco Biassoni" for the best artwork among all the sections
(Graphics/Cartoon, Satire, Caricature) – 1.000 € + diploma
 1st Prize – 500 € + diploma for each section
 One special Mention of Jury – Diploma for each section
 5 mention of honor for each
 “Cava Prize” 500 € + diploma. The special "Cava Award" named after Osvaldo Cavandoli, creator of the celebrated "La Linea" character, will be assigned to the artwork that, chosen from all the sections, will combine the beauty of humorous, satirical or caricatural content with the essence of the core graphic execution.
10) Jury: The selection of works and the awarding of prizes is exclusive jurisdiction of the Jury, appointed by the Pro Loco Gallarate, which will meet on December 16, 2017 in Gallarate. The jury’s decision is final and unquestionable.
11) Exhibition: from January 21, 2018 at Maga Museum (Gallarate).
There will be also Marilena Nardi’s solo art exhibition.
Opening ceremony: Sunday, January 21, 2018, at 11:00 AM
All authors who will attend the opening ceremony are invited to a rustic lunch.
12) Catalogue: Each selected author, exhibited in shows and published in the catalog, will receive a complimentary copy of the same
13) Property and rights: the Organizers reserve the rights to reproduce the cartoons in catalogue, newspapers, or posters to promote the Contest and to exhibit a selection of works in other locations in Italy or other countries. None of works will be returned but will be included in the "Humour Gallarate Collection".
By submitting the artworks, the author accepts the rules and regulations of the Contest and the decisions of the Jury.
Further information:
Tel/Fax (+39)0331.774968
proloco.gallarate@libero.it www.prolocogallarate.it
www.humouragallarate.wordpress.com
facebook.it/humouragallarate
twitter.it/humourgallarate
Regulations + ENTRY FORM (PDF).

INTERNATIONAL PORTRAIT EXHIBITION “MIHAI EMINESCU” 2018, ROMANIA

INTERNATIONAL PORTRAIT EXHIBITION "MIHAI EMINESCU" 2018, ROMANIA

INTERNATIONAL PORTRAIT EXHIBITION "MIHAI EMINESCU"

– Theme: "Love story – Mihai Eminescu and Veronica Micle"
– Exhibition: In every month
– Prize: 10 GREAT PRIZE for the best artworks.
– Participation: Send digital portraits of Mihai Eminescu at resolution 300 dpi, A3 size, maximum quality. Email: ionita_ploiesti@yahoo.ro
– The artworks nominated for the GREAT PRIZE, must be sent originals, by post (if is not digital art).
– Deadline: December 15, 2017.
More on FB.

“Ekoloji ve Kimya” Konulu Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

“Ekoloji ve Kimya” Konulu Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi
“Ekoloji ve Kimya” Konulu Karikatür Yarýþmasý
Genel Kurallar ve Katýlým Koþullarý

Yarýþma Düzenleme Kurulu
● Bu yýlki konusu “Ekoloji ve Kimya” olan karikatür yarýþmasý TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi’nin 2015 yýlýnda düzenlediði “Savaþ Ýçin Deðil Barýþ Ýçin Kimya” konulu karikatür yarýþmasýnýn devamý niteliðinde üçüncü yarýþmasýdýr. Yarýþma TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi tarafýndan düzenlenmektedir.
● Yarýþma tüm profesyonel ve amatör karikatüristlere açýktýr.
● Seçici kurul, konunun uzmaný karikatür çizerlerinden, illüstratörlerden oluþmaktadýr.
● Karikatür Yarýþmasýnýn ödül töreni 13.01.2017 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Ayrýntýlý program daha sonra paylaþýlacaktýr.
Genel Kurallar ve Katýlým Koþullarý
1. Yarýþma “Ekoloji ve Kimya” konuludur.
2. Konu ile ilgili karikatürlerin, Türkiye’de ve dünyada canlý türleri ve doða üzerinde kimyanýn etkilerini ele almasý beklenmektedir. Karikatürlerin artan kimyasal üretimi ve tüketiminin neden olduðu kaosu, canlý yaþam biçimlerini etkiliyor oluþunu, hatta bazý türlerin yok olmasýný, doðanýn düzeninin bozulmasýný ve yaþam alanlarýmýzý tahribini, bu sorunlara üretebileceði çözümleri, kimya sektörünün doðaya zarar vermeden nasýl iþleyebileceði vs. üzerine eserler beklenmektedir.
3. Yarýþmaya katýlým karikatür çizip katýlmak isteyen herkese serbesttir. Her profesyonel ve amatör karikatürist bu yarýþmaya katýlabilir.
4. Yarýþmaya orijinal karikatürle katýlýnmalýdýr. Fotoðraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir. Bilgisayarla çizilmiþ ve renklendirilmiþ karikatürler de, katýlýmcýnýn kendi el çizimi olmasý, kopyalanmýþ ürünler kullanýlmamasý koþulunda kabul edilecektir.
5. Katýlýmcýlar yarýþmaya en fazla 2 karikatür ile katýlabilir.
6. Karikatür seçiminde cinsiyetçi, ýrkçý, heteroseksist/homofobik karikatürler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
7. Yarýþmaya katýlanlar karikatürlerini, www.kmo.org.tr adresinden ya da TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi’nden elde edip dolduracaklarý katýlým formu ile birlikte TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi / Osmanaða Mah., General Asým Gündüz Cad., Yeðiner Apt., B Blok, No: 37 Daire: 7, Kadýköy-Ýstanbul adresine posta yoluyla ya da elden ulaþtýrabilirler. CD ile yollanacak eserlerde, CD üzerinde ve CD’nin içine konduðu zarf üzerinde katýlýmcýnýn adý, soyadý yazmalýdýr. E-mail ile gönderilecek çalýþmalar için gönderi adresi ise ercanzincir@kmo.org.tr’dir. Katýlýmcýnýn beyan ettiði e-posta hesabýndan baþka bir hesap ile yollanacak karikatürler ise kabul edilmeyecektir. Katýlým formuna ulaþýlamadýðý durumda Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi’ni arayabilirsiniz.
8. Posta / Kargo sýrasýnda zarar görmüþ karikatürlerden kurumumuz sorumlu deðildir. Bu yüzden, eserlerinizi paketlemeniz hususunda dikkatli olmanýzý ve eserinizi iyi muhafaza edilmiþ bir paketle yollamanýzý rica ederiz.
9. Gönderilen karikatürler Kimya Mühendisleri Odasý arþivinde kalacaktýr. Eserler ödül programýný düzenleyen yayýncý kurulusun hazýrlayacaðý ajanda, takvim, afis, poster, albüm, katalog, kitap, slayt gösterisi, eðitim etkinliði ve web sitesinde eser sahibinin ismini açýk olarak belirterek, kullaným hakkýna eserin ait olduðu kiþinin izni dâhilinde eser sahibi ile birlikte sahip olacaktýr. Eserlerin yayýncý kuruluþ dýþýnda üçüncü þahýslarca, izinsiz kullanýmý durumunda, sanatçý fikir ve sanat eserleri kanunundan doðan haklarýný tek basýna kullanabilir.
10. Katýlýmcýlar katýlým formunu imzalayarak yarýþmaya katýlabilir, imzasýz form ile gönderilen karikatürler yarýþmaya alýnmayacaktýr. Katýlýmcýlar yarýþma koþullarýný kabul etmiþ sayýlýrlar.
11. Yarýþmada ödül kazanan ve dereceye giren karikatürlerden, ödül töreninin yapýldýðý gün bir sergi düzenlenecektir.
12. Yarýþmaya son gönderim tarihi 22.12.2017’dir.
13. Jüri üyeleri ve düzenleme kurulunda görev alan kimse yarýþmaya katýlamaz.
Seçici Kurul
1. Zeynep Özatalay
2. Göksu Gül
3. Sinan Arýk
4. Cansýn Çaðlar
Düzenleme Kurulu
Saadet Selin Top (Kimya Mühendisleri Odasý)
Beril Akaydýn (Kimya Mühendisleri Odasý)
Ercan Zincir (Kimya Mühendisleri Odasý)
Nilgün Mutlu (Kimya Mühendisleri Odasý)
Fahrettin Yýlmaz (Kimya Mühendisleri Odasý)
Ödüller
Birinci: 2000 TL ve birincilik plaketi
Ýkinci: 1500 TL ve baþarý plaketi
Üçüncü: 1000 TL ve baþarý plaketi
Mansiyon (3 Kiþi): Baþarý plaketi ve çizim seti
Son Baþvuru: 22.12.2017
Eser Teslimi: TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi
Adres: Osmanaða Mah. General Asým Gündüz Cad. Yeðiner Apt. B Blok, No: 37 Daire: 7 Kadýköy-Ýstanbul
Tel: 0216 449 37 10 – 11 – 12, 0533 486 55 49
Etkinlik Sayfasý: https://www.facebook.com/events/910809345748708/
E-posta: ercanzincir@kmo.org.tr.
Ayrýntýlý bilgi ve Katýlým Formu için týklayýnýz.

9. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Türkiye

9. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Türkiye

9. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2017, Türkiye

Yarýþmanýn bu yýlki (2017) temasý, Geçmiþten Bugüne Tatiller‘dir
Katýlým koþullarý:
* Yarýþma amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçýlarýna açýktýr.
* Her sanatçý en fazla üç eserle katýlabilir.
* Yarýþmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baský ya da bilgisayar çýktýsýyla hazýrlanmýþ olabilir. Çizim tekniði serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, eserlerin üzerinde sanatçýlarýn imzalarýnýn yer almasý gerekmektedir.
* Katýlýmcýlar eserlerinin arkasýna ad, soyad ve adreslerini yazmalý ve karikatür gönderme sayfasýna ilgili bilgileri ve küratörünü ekleyerek göndermelidir. Ýstenirse, posta yoluyla da yarýþmaya katýlýnabilinir.
* Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayýmlanmýþ olabilir, ancak daha önce bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
* Yarýþmaya katýlan karikatürler Anatolia Turizm Akademisi ve bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broþür, kartpostal, web siteleri ve afiþlerde yayýnlanabilecek, bunun dýþýndaki tüm yayýn haklarý eser sahibinin olacaktýr.
* Ýlk eleme sonrasýnda finale kalan karikatürler 16 – 22 Ocak 2018 tarihlerinde sitede ilan edilecek ve itirazlar bu tarihler arasýnda kabul edilecektir.
* Yarýþmaya katýlan eserlerden seçilecek bir bölümü albüm olarak yayýmlanacaktýr. Albümde eseri yer alan her sanatçýya birer albüm gönderilecektir.
* Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsýn veya almasýn, hiçbir eser iade edilmeyecektir.
* Yarýþmaya katýlan bütün sanatçýlar katýlým koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
* Yarýþmaya posta ile veya online sistem kullarak karikatür gönderilebilir.
* Yarýþmaya en son baþvuru tarihi 31 Aralýk 2017’dir.
* Posta yolu ile karikatürler aþaðýdaki adrese gönderilebilir:
Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskiþehir.
*
Deðerlendirme Bilgileri:
1. Yarýþmaya gönderilen eserler iki aþamalý olarak deðerlendirilecektir.
2. Birinci aþamada, yarýþmaya gönderilen bütün eserler Ön Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri’nin katýlýmýyla yapýlacak toplantýda deðerlendirilecektir. Bu toplantý sonucunda finale kalacak eserler belirlenecektir. Bu deðerlendirmede yarýþmaya gönderilen eserlerin en fazla 1/5’i finale býrakýlacaktýr.
3. Ýkinci aþama deðerlendirmeye geçilmeden önce finale kalan eserler 16 – 22 Ocak 2018 tarihleri arasýnda internet ortamýnda ilan edilerek içlerinde benzer, çalýntý, intihal, önceden ödül alanlar ve diðer itirazlar, Ön Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafýndan karara baðlanacak ve yerinde görülen itirazlar doðrultusunda ilgili karikatürler deðerlendirme dýþýna alýnacaktýr.
4. Ýkinci aþamada finale kalan eserler Final Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafýndan deðerlendirilecektir. Deðerlendirme iki alt aþamada yapýlacaktýr. Ýlk aþama deðerlendirmede finale kalan eserlerin sayýsý 45-50 sayýsýna indirilecek, son basamakta ise dereceye giren eserler belirlenecektir.
5. Yarýþmaya gönderilen eserlerin deðerlendirmesi aþaðýda belirtilen üç konu temel alýnarak yapýlacaktýr.
Konu seçimi ve konunun uygunluðu,
Mizah kalitesi,
Çizim özgünlüðü.
Kategoriler:
Yarýþmada iki ayrý kategoride eserler kabul edilecektir.
Yetiþkinler Kategorisi: 17 ve üzerindeki yaþlardan karikatürcülerin katýlýmýna açýktýr. Bu kategoride "Birincilik Ödülü, "Ýkincilik Ödülü", "Üçüncülük Ödülü", "Prof. Atila Özer Özel Ödülü" ve üç adet "Mansiyon Ödülü" verilecektir. Bu kategoride finale kalan bütün karikatürlere kitapta yer verilecektir.
Genç Karikatürcüler Kategorisi: Bu kategoriye 16 ve daha küçük yaþlardan karikatürcüler eser gönderebilirler. Eserlerin “Genç Karikatürcüler Kategorisi“ne gönderildiði belirtilmelidir. Bu kategoriye gönderilen eserlerden birine “Birincilik Ödülü” ve iki esere de “Baþarý Ödülü" verilecektir. “Genç Karikatürcüler kategorisinde finale kalacak bütün eserlere kitapta yer verilecektir.
*
Ödüller:
YETÝÞKÝN KARÝKATÜRCÜLER KATEGORÝSÝ
Birincilik Ödülü: 3000 ABD Dolarý
Ýkincilik Ödülü: 5 günlük, iki kiþilik her þey dahil tatil
Üçüncülük Ödülü : 5 günlük, iki kiþilik her þey dahil tatil
Prof. Atila Özer Özel Ödülü: 1500 ABD Dolarý
2 adet Mansiyon: Plaket
*
GENÇ KARÝKATÜRCÜLER KATEGORÝSÝ
Birincilik Ödülü: 1500 ABD Dolarý
Baþarý Ödülü (2 adet): Plaket.
*
Ayrýntýlar için bkz. kaynak: tourismcartoon.

57. Uluslararasý Altýn Þapka Karikatür Yarýþmasý 2018, Belçika

57. Uluslararasý Altýn Þapka Karikatür Yarýþmasý 2018, Belçika

57. Uluslararasý Knokke-Heist Altýn Þapka Karikatür Festivali 2018, Belçika
Yarýþmacýlar 18 yaþýn üzerinde olmalýdýr.
Taným: Karikatür, mizahi bir resimdir. Ünlü bir kiþinin portresi olabileceði gibi, gerçek bir durumun parodisi ya da salt komik bir durumun tasviri dahi olabilir. Tek bir sahneden, tek bir imgeden oluþabileceði gibi birkaç aþamalý bir bant karikatür halinde de çizilebilir. Canlandýrma (animasyon) çalýþmalar kabul edilmeyecektir.
Konu: Serbest.
Sayý: En çok 5 eser. Siyah-beyaz veya renkli. Eserler dijital tekniklerle üretilmiþ de olabilir. Karikatürler yazýsýz, hiç ödül almamýþ ve Belçika’da sergilenmemiþ olmalý, katlanmadan yollanmalýdýr. Camlý, çerçeveli, paspartulu eserler yarýþmaya kabul edilmez.
Telif hakký: Katýlýmcýlar, eserlerinin etkinliði tanýtým amaçlý (albüm, poster, takvim, vb) kullanýmýna izin vermiþ sayýlýr.
Tüm katýlan eserler, düzenleyen kuruluþun mülkiyetine geçer.
Özgünlük ve Sorumluluk: Eserlerin orijinal fikir sorumluluðu çizerine aittir. Olasý kopya ve çalýntý iddialarýnýn muhatabý çizerin kendisidir.
Katýlým:
a. Orijital karikatür gönderimi: Yarýþma sitesindeki katýlým formu mutlaka doldurulup elektronik olarak yollanmalý; ayrýca çýktýsý alýnarak eser(ler)le birlikte postalanmalýdýr.
Boyut: En az 21 x 30 (A4), en fazla 30 x 42 cm (A3). (Kenarlarda sergi paspartusuna uygunluk için 2 cm. boþluk býrakýlabilir.) Her eserin arka yüzünde sanatçý soyadý (NAAM), adý (FOORNAAM) ve adresi (ADDRESS) bulunmalý.
b. Dijital karikatür gönderimi: Dijital eser katýlýmý için, yarýþma sitesindeki katýlým formu mutlaka doldurulup eser dosyalarý eklenmelidir. Dosyalar en az 2480 x 3500 piksel (A4, 300 dpi çözünürlük) ve JPG, JPEG, EPS, PSD, PDF veya TIF formatta olmalýdýr. Her dosya en fazla 5 MB olabilir.
Seçilen eserler sergi için paspartu edilecektir.
Ödüller: 5000; 2000; 1000 Avro. Ödül töreni için uçakla ulaþým + (bir gece) konaklama; sergiyi izleyenlerin oylarýyla belirlenen (ancak ertesi yýl takdim edilen) Halk Ödülü 500 Avro. Nakit ödüllerden yasal kesinti yapýlýr.
Albüm: Seçilenlere albüm yollanýyor.
Son katýlma: 31.12.2017
Adres: Cultural centre Knokke-Heist vzw
Maxim Willemspad 1 , 8300 Knokke-Heist BELGIUM
Tel: +32 50 63 04 30
cartoonfestival@knokke-heist.be
www.cartoonfestival.be.

Uluslararasý Kaplanlar Soðutma Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

Uluslararasý Kaplanlar Soðutma Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

ULUSLARARASI KAPLANLAR SOÐUTMA KARÝKATÜR YARIÞMASI 

KATILIM KOÞULLARI
1-KONU: Çevre ve Ýklim Deðiþikliði
2-SON BAÞVURU: 31 Aralýk 2017
3-KATILIM: En fazla 3 karikatür ile katýlýnabilir. Karikatürler 300 dpi. jpg formatýnda A-4 ebatýnda cartoon@kaplanlar.com adresine gönderilmelidir.
4-Gönderilen karikatürler yayýnlanmýþ olabilir ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Çalýntý ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler 02-09 Ocak 2018 tarihleri arasýnda https://www.facebook.com/kaplanlarsogutma hesabýnda yayýnlanacaktýr. Bu tarihten sonra yapýlacak itirazlar dikkate alýnmayacaktýr.
5-Yarýþmaya gönderilen karikatürleri Kaplanlar Soðutma afiþ, kitap, broþür, albüm, kartpostal, davetiye, bülten, takvim, sergi …vs gibi alanlarda ticari olmamak kaydý ile kullanabilecektir. Yarýþmaya karikatür gönderen sanatçýlar bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
6-JÜRÝ: Ahmet Aykanat, Mehmet Kahraman, Cüneyt Þenyavaþ, Halit Kurtulmuþ, Kürþat Zaman ve Kaplanlar Soðutma’dan 4 temsilci.
7-ÖDÜLLER:
1. Karikatüre 1.000 USD
2. Karikatüre 750 USD
3. Karikatüre 500 USD
Mansiyon ödül 250 USD
Mansiyon ödül 250 USD
Mansiyon ödül 250 USD
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Özel Ödülü (Plaket)
Anadolu Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü ( Plaket).
8-SONUÇLAR: 16.01.2018 günü açýklanacaktýr.
9-ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ: 
Organizasyon Sorumlusu: Derya Sönmez
Tel: + 90 224 261 05 73 (667)
E-mail: dsonmez@kaplanlar.com.

The 5th International Cartoon Gathering, Cairo 2018, Egypt

The 5th International Cartoon Gathering, Cairo 2018, Egypt

The 5th INTERNATIONAL CARTOON GATHERING – EGYPT 2018
(To be held in 15th April 2018)
The Ministry of Culture in Egypt, in cooperation with Egyptian Caricature Association organizes, 
The 5th International Cartoon Gathering.

Eligible Participants:
• Opened to all artists from all over the world above 18 years of age. 
Theme: 
1- Sports
2- Free 
Technical Criteria:
• All artworks to be prepared at 300 dpi. 
• Size A3 (297mmx420mm) in JPG format. 
• Entries: Max. 5 cartoons. 
• Submitted works can be in color or black and white, in any style or technique. 
• Submitted works must not violate copyright laws.
• By virtue of submitting an entry, the entrant certifies the work as his own and permit the organizers have full right to reproduce all or a part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition.
Submission:
• Send your cartoons and your CV (Name – Address – Phone number – Email address) via the following e-mail address: egyptcartoon2020@gmail.com
• Deadline: 5th January 2018
• A catalogue of the selected artworks will be printed, a copy of which will be sent to the selected cartoonists.
For more details please visit:
https://www.facebook.com/egyptcartoon
Or contact us at:
egyptcartoon2020@gmail.com
The President of the Gathering:
Gomaa Farahat
The Coordinator of the Gathering:
Fawzy Morsy.

5. KalDer Bursa Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

5. KalDer Bursa Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

5. KalDer BURSA
ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAME

KalDer Bursa Þubesi ve Anadolu Karikatürcüleri Derneði iþ birliðinde; 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da gerçekleþtirilecek olan 16. Kalite ve Baþarý Sempozyumu kapsamýnda, 5. KalDer Bursa Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý düzenlenecektir.
1. Yarýþma konusu: “DÖNÜÞÜMÜ YÖNETMEK
Yarýþmanýn konusu hakkýnda açýklama: Efesli Filozof Herakleitos antik çaðda oluþturduðu metafizik anlayýþta varlýk problemini ‘Panta rei’ sözcüðü ile açýklar. Ona göre evren sürekli akan bir süreçtir, baþý sonu olmayan bir deðiþmedir. Bu süreçte deðiþmeyen, sürüp giden hiçbir þey yoktur.
Þehirler ihtiyaçlar karþýsýnda yeniden þekilleniyor. Yok olma riski taþýyan kaynaklar, doðayla barýþýk üretimi zorunlu kýlýyor. Deðiþen müþteri beklentileri karþýsýnda yenilikçi fikirler öne çýkýyor. Ülkeler ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik yapýlarýný gözden geçiriyor. Ulusal kalkýnma politika ve planlarýnda yeni stratejiler belirleniyor. Bugünün deðiþimleri, dönüþümleri bize antik çaðýn metafizik düþünürü Herakleitos’a hak verdiriyor sanki. Bugünün genç ve donanýmlý yöneticileri iþ dünyasýnda yerini alýyor ve zamaný etkin kullanmak, çaða hýzla ayak uydurmanýn kaçýnýlmazlýðýný görüyorlar. Sanayi ve hizmet sektörleri tüm hayat gibi bu dönüþüme ayak uydurmanýn zorunluluðunu biliyor.
Böylece bu yýl beþincisini gerçekleþtirdiðimiz KalDer uluslararasý karikatür yarýþmasýnýn konusu da ‘DÖNÜÞÜMÜ YÖNETMEK’ oluyor.
2. Yarýþmaya son baþvuru tarihi: 17 Ocak 2018 Çarþamba
3. Yarýþma uluslararasý kapsamda olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
4. Katýlým: En fazla üç karikatür, e-posta ile 300 dpi jpg formatýnda bursa@kalder.org adresine gönderilebilir.
5. Gönderilen karikatürler yayýnlanmýþ olabilir. Ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Çalýntý ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabýnda 22.01.2018 – 31.01.2018 tarihleri arasýnda yayýnlanacaktýr. Bu tarihten sonra yapýlacak itirazlar dikkate alýnmayacaktýr.
6. Yarýþmaya gönderilen karikatürler KalDer’in organizasyonlarýnda (afiþ, kitap, albüm, kartpostal, broþür, davetiye, sergi vb) basýlýp kullanýlabilecek, internet ortamýnda yayýnlanabilecektir. Eserlerden birisi 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan 16. Kalite ve Baþarý Sempozyumu’nun ana görseli olarak kullanýlabilecektir. Bunun dýþýnda tüm yayýn haklarý eser sahibine aittir. Yarýþmaya eser gönderen sanatçý bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
7. Ödüller:
– Birincilik Ödülü 3.000 TL ve plaket
– Ýkincilik Ödülü 1.500 TL ve plaket
– Üçüncülük Ödülü 750 TL ve plaket
– Üç adet mansiyon plaketi
– Anadolu Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü (plaket)
Açýklama: Ödül kazanan sanatçýlara para ödülü ve plaketleri 2018 Mart ayý içerisinde gönderilecektir. Yurtdýþýndaki sanatçýlarýn ödemeleri, bankadan ödemenin yapýldýðý güne ait döviz kuru dikkate alýnarak Dolar üzerinden yapýlacaktýr.
8. Sonuçlar 10 Þubat 2018 Cumartesi günü www.facebook.com/kalder.bursa sosyal medya hesabýndan açýklanacaktýr.

Jüri Üyeleri;
– Ahmet Aykanat (Türkiye) Karikatürist
– Mehmet Kahraman (Türkiye) Karikatürist
– Cüneyt Þenyavaþ (Türkiye) Karikatürist
– Mehmet Zeber (Türkiye) Karikatürist
– Halit Kurtulmuþ (Türkiye) Karikatürist
– Klaus Pitter (Avusturya) Karikatürist
– Ivailo Tsvetkov (Bulgaristan) Karikatürist
– Erdal Elbay (Türkiye) KalDer Bursa
– Aykan Kurkur (Türkiye) KalDer Bursa
– Arzu Özel (Türkiye) KalDer Bursa
Organizasyon Sorumlusu: Arzu Özel
Eserlerin gönderileceði e-posta: bursa@kalder.org
Ýletiþim bilgileri:
Tel: 0224 241 60 10
KalDer Bursa Þubesi (Türkiye Kalite Derneði Bursa Þubesi)
Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317/2 Nilüfer / Bursa / Türkiye.

26. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2018, Sýrbistan

26. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2018, Sýrbistan

26. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2018, Sýrbistan

Yayýnlanmamýþ eserler katýlabiliyor. Festival dilleri Sýrpça ve Ýngilizce’dir. Sanatçýnýn kýsa biyografisi, tel no ve elmek (short biography, phone number, e-mail address) mutlaka eklenmelidir. Sadece geleneksel posta yoluyla katýlým kabul edilecektir.
Konu (Title):  Müzakereler / (AB’ye katýlým; Gümrük; Ticari; Ateþkes; Barýþ, vb. konularda yapýlan) Görüþmeler (Negotiations)
Ýki dalda düzenleniyor:
1.Karikatür (Cartoon): En az A4 (210×297 mm), en fazla A3 (297×420 mm); Serbest teknik; Orijinal karikatür.
2.Yazýnsal ürün (Bir þifre kodlanmalýdýr): En fazla 2 daktilo sayfasý veya 20 aforizma.
– Kýsa öykü
– Þiir
– Aforizma.
Ödüller:
Karikatür: Birinci 600 Avro + kiþisel sergi (2018); Ýkinci 400, Üçüncü 200 Avro.
Yazýnsal ürün: Her türde ayrý ayrý ve Rade Brka Özel Ödülü 200 Avro.
Sonuç açýklama: 12 Þubat 2018.
Ödül töreni: 1 Nisan 2018.
Kazanan sanatçýlarýn ulaþým ve konaklama giderleri karþýlanýr.
Eserler geri verilmez.
Son katýlma: 25 Ocak 2018
Katýlým Formu: kaynak sitede + bu yazýnýn sonunda yakýnda yayýnlanacaktýr.

Adres: Cultural Center – Kruševac

International Festival of Humour and Satire Golden Helmet

Toplicina 2; 37000 Kruševac SERBIA

tel/fax: 381 (37) 423 025

WEB: www.kck.org.rs.
Katýlým Formu (PDF).
Güncelleme: 31.10.2017 23:20.

Konulu ve Serbest dallarda Uluslararasý Satyrykon Sergisi 2018, Polonya

Konulu ve Serbest dallarda Uluslararasý Satyrykon Sergisi 2018, Polonya

ULUSLARARASI SATYRYKON SERGiSi 2018, POLONYA

Desen, karikatür, grafik, illüstrasyon, fotoðraf, vb. sanatsal formatlardaki eserlerin son iki yýl (2017-2018) içinde üretilmiþ olmasý gerekiyor. Altyazýsýz, konuþma balonsuz ürünler tercih ediliyor.
Eserler orijinal ve daha önce herhangi bir yarýþmada ödül kazanmamýþ olmalý.
Eser(ler)le birlikte sanatçýnýn foto ya da portre karikatürü, kýsa özgeçmiþ ve büyük harflerle doldurulup imzalanmýþ katýlým formu yollanmalýdýr. Sanatçýnýn belirleyeceði bir eser (katýlým formunda o eser/ler/in adýndan sonraki kutuya çarpý iþareti konulmalý) posta giderleri karþýlýðý düzenleyen kuruluþ tarafýndan koleksiyon için alýnabilir ve Satyrykon Gallery’de saklanýr (iþaretleme yapýlmazsa iadesi gereken eserler ancak posta masrafý ödemeli olarak geri yollanabilecektir!).
Elektronik yoldan eser göndermeyiniz: yarýþmaya kabul edilmez.
Teknik: Serbest.
Sayý: Sýnýrsýz (En çok 8 eser / Katýlým formunda her dal için en çok 4 eser adý yeri býrakýlmýþ).
Ýki dalda düzenleniyor:
• Konulu dal: Empati, duygudaþlýk, dert ortaklýðý, baþkalarýnýn duygularýný anlayabilme; kendi duygularýný doðal ya da sanat eseri bir nesneye atfetme (THEME: EMPATHY).
 Serbest konulu dal: Mizah/Þaka/Espri ve Hiciv/Yergi (JOKE AND SATIRE).
Boyut: En fazla A3 (297 x 420 mm)
Ödüller: Büyük Ödül 8.000, 2 adet 6.000, 2 adet 5.500, 2 adet 5.000 Ziloti; 6 özel ödül (herbiri) 4.000 Ziloti (bir tanesi bir fotograf çalýþmasýna verilecektir / 1 Polonya Zilotisi = yaklaþýk 1 TL).
Ödüller vergiye tabidir. Kazananlarýn 15-18 Haziran’daki sergi açýlýþý ve ödül törenine katýlým masraflarý karþýlanýyor. Açýlýþa katýlamayan ödül sahiplerine ödeme, bildirecekleri banka þubesine istedikleri para birimi üzerinden 15 Aralýk 2018 tarihinden önce yapýlýr.
Ödül kazanan eserler geri verilmez. 2019 sonuna kadar öbür eserler sahiplerine geri gönderilecektir. Sergiye seçilenlere albüm yollanýr. (Ýletiþim bilgilerinizde sonradan meydana gelen deðiþiklikleri bildiriniz.)
Katýlan eserler etkinlik tanýtýmý amaçlý yayýnlarda kullanýlabilir.
Yarýþmaya eser göndererek katýlan sanatçý, tüm bu yarýþma koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
Sonuçlar 1 Mart 2018’de yarýþma sitesinde açýklanacak.
Jüri: 16-18 Þubat 2018
Sergi: 6 Haziran – 2 Eylül 2018
DÜZENLEYENLER:
Satyrykon Vakfý:
Tel: +48 76 852-23-44 WEB: http://www.satyrykon.pl/ Elmek: satyrykon@wp.pl .
Legnica Kültür Merkezi:
Tel: +4876 72-33-700 E-mail: lck@lck.art.pl .
Yarýþmaya son katýlma: 02 Þubat 2018 (Posta damgasý esas alýnýr).
(Eserleri en geç Ocak ayý baþýnda göndermekte fayda var; kýþ koþullarýnda posta biraz aðýr iþliyor. KÖ.)
Adres:
SATYRYKON – Legnica 2018
International Exhibition
Chojnowska 2, 59-220 Legnica, Poland
Kurallar (Satyrykon 2018 rules) ve katýlým formu (Satyrykon 2018 application form) þu baðlantý sayfasýndan indirilebilir: http://en.satyrykon.pl/pobierz-pliki/.
Kaynak: http://en.satyrykon.pl/regulamin/.