International Cartoon Contest – Kolasin (2007)

-Montenegro cartoon association Organised international cartoon contest KOLASIN 2007
-The competition is open all artists around the world.

THEME: SNOW AND MOUNTAINS / FREE

-Each artis must be send original works.
-Number of works: Max 5
-Format: Free
-The selection of works will be international jury.
Deadline: January 31, 2007
The works shall not be returned to the artists.
AWARDS:
-First Prize: Plaquete & 1000 Euro
-Second Prize: Plaquete & 700 Euro
-Third Prize: Plaquete & 500 Euro
-Three Special Prizes

-The catalogue will be send all artists to selected works.
-The works must be sent to address:

1st International Cartoon Contest of Montenegro
Darko Drljevic
R. Maskovica
81210 Kolasin / Montenegro

Russia Cartoon Contest

The creative Association of Cartoonists -Sabantuy-
Invites you to take part in our new contest of cartoon
-MAKE ROOM! YOU ARE NOT THE ONLY ONE IN THE WORLD!-

DEADLINE –
-sending- deadline
Postmark deadline for the entries is October, 15th 2006.
________________________________________________________________

PARTICIPATION
The organizers of the International cartoon contest are Mass media
Agency
-Tatmedia- of Tatarstan Republic, the magazine of satire and humour
-CHAYAN-
(Scorpion) and the creative Association of Cartoonists -Sabantuy-.

The contest is opened for everyone regardless of nationality, age,
sex, or profession.

THEME
1. -MAKE ROOM! YOU ARE NOT THE ONLY ONE IN THE WORLD!- (cartoons
(comics, posters) against intolerance, misunderstanding, Nazism,
struggle
between different confessions).
2. -FACES, WHICH ARE…- (caricature on known persons, world stars of
politics,
art, sport, which have pleased, surprised, afflicted us lately).

ENTRIES
Conditions of entry:
1. All entries must be original cartoons. Framed works, also will not
be accepted.
2. Entries can be either black and white or color.
3. Please write your name, date of birth and the address on the back
side of the
drawing.
4. The works should be accompanied by a completed entry form, a short
curriculum vitae and a photograph together with cartoons.
5. Maximum 5 entries should be submitted.
6. Size: from 200 x 300 mm to 300 x 400 mm.

DEADLINE
Postmark deadline for the entries is October, 15th 2006.

ADDRESS
420141, Kazan, P/box 168,
Republic of Tatarstan
RUSSIA
E-mail: sabantuy@rambler.ru

PRIZES AND AWARDS
Grand Prix: 1000 EUR
Honour Prizes: Three honour prizes, each 500 EUR
Special Prizes of organizers and sponsors.
Prizes are handed over in each nomination.

EXHIBITION
The exhibition will take place in Kazan in November 2006.

OTHER CONDITIONS
Authors of works that qualify to the exhibition are given a
presentation copy of the
exhibition catalogue. The works will not be returned. They will be
left at organizers
and will be included in the Museum of cartoons of Republic of
Tatarstan, which is
created.

World Press Cartoon – Sintra 2007 Karikatür Yarýþmasý – Portekiz (31 Ocak 2007)

Yayýnlanmýþ eserlere, özellikle basýnda çalýþan çizerlere açýk olan yarýþma üç alanda düzenleniyor:
Basýn karikatürü (editorial cartoon);
Portre karikatür (caricature);
Karikatür (gag cartoon).
Basýn karikatürünün çaðdaþ gerçek olaylar ve kiþilerle ilgili olmasý beklenirken, konusu güncel olaylara dayanmayan eserler karikatür (gag) alanýnda ele alýnacak, portre karikatürlerde ise salt mizahi nitelik göz önünde tutulacaktýr.
Sayý: Her alanda en çok 1 orijinal karikatür. Dijital araçlarla üretilmiþ yüksek nitelikli baský eserler, sanatçý tarafýndan imzalanma koþuluyla orijinal olarak kabul edilecektir; ancak bu eserlerde kullanýlan teknik ve malzeme, bir etiketle belirtilmelidir. Eserlerin düzenli olarak çýkan ve satýþ bedeli karþýlýðý okura ulaþan bir gazete ya da dergide 01 Ocak 2006 ile 31 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda yayýnlanmýþ olmasý esastýr. Bu koþulun gereði olarak, eserin yayýnlandýðý yayýn organýnýn adý ile yayýn tarihinin görülebildiði, eserin yer aldýðý sayfa, eserle birlikte yollanmalýdýr. Ayrýca, eserlerin yer aldýðý yayýn organýnýn baþlýðý da, yeniden basým olanaðý verecek boyutta olmak üzere, birlikte yollanmalýdýr.
Boyut: En fazla A3 (420 x 297 cm). Eserde bir baþlýk ya da altyazý kullanýlmýþsa, bunun Ýngilizce karþýlýðý bir etiketle eklenmelidir. Her eserin arka yüzüne dikkatle yazýlmýþ bir katýlým formu ve tanýtým etiketi yapýþtýrýlmalýdýr. Eserler iki kalýn karton arasýnda yollanmalýdýr.
Satýþ: Eserinin satýlmasýný dileyen sanatçý bunu katýlým formu ve tanýtým etiketinde avro cinsinden fiyat olarak belirtmelidir. Bu fiyata galeri payý eklenir. Dijital ürünler satýþa sunulmaz. Ödül kazanan ya da satýlanlar dýþýndaki tüm eserler geri yollanýr. Seçilenlere albüm. Seçilen eserlerin yayýnlanmýþ olduðu gazete ve dergi editörlerine de birer albüm gönderilecektir.
Ödüller: Büyük Ödül 20.000 Euro (3 alanda Birinci seçilen eserlerden birisine verilecek olan Büyük Ödül sahibi sanatçýya ayrýca Birincilik Ödülü nakit karþýlýðý ödenmez).

Her 3 alanda ayrý ayrý olmak üzere: Birincilik 5.000, Ýkincilik 2.500, Üçüncülük 1.000 Avro.Jüri dilerse finalistler için ek ödüllendirme yapabilir. Ödül kazanan ve seçilen sanatçýlara katýlým belgeleri ve kazanan eserlerin yer almýþ olduðu yayýn organlarýna da aný diplomalarý verilecektir.
Son katýlma: 31 Ocak 2007
Yarýþma Sekreteri: Ana Ferreira
E-Mail: info@worldpresscartoon.com
WEB: www.worldpresscartoon.com

Adres:
WPC – World Press Cartoon
Avenida Ressano Garcia, 36 – 1º Dto.
1070-237 Lisboa
PORTUGAL

Kaynak
http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=5222

Daha fazla bilgi için web adresi:
http://www.worldpresscartoon.com/wpc.asp?SID=51&lang=en
Katýlým formu istenmektedir.
Katýlým formu için web adresi:
http://www.worldpresscartoon.com/wpc.asp?SID=7&lang=en

(kaynak: karikatürevi)