57. Uluslararasý Altýn Þapka Karikatür Yarýþmasý 2018, Belçika

57. Uluslararasý Altýn Þapka Karikatür Yarýþmasý 2018, Belçika

57. Uluslararasý Knokke-Heist Altýn Þapka Karikatür Festivali 2018, Belçika
Yarýþmacýlar 18 yaþýn üzerinde olmalýdýr.
Taným: Karikatür, mizahi bir resimdir. Ünlü bir kiþinin portresi olabileceði gibi, gerçek bir durumun parodisi ya da salt komik bir durumun tasviri dahi olabilir. Tek bir sahneden, tek bir imgeden oluþabileceði gibi birkaç aþamalý bir bant karikatür halinde de çizilebilir. Canlandýrma (animasyon) çalýþmalar kabul edilmeyecektir.
Konu: Serbest.
Sayý: En çok 5 eser. Siyah-beyaz veya renkli. Eserler dijital tekniklerle üretilmiþ de olabilir. Karikatürler yazýsýz, hiç ödül almamýþ ve Belçika’da sergilenmemiþ olmalý, katlanmadan yollanmalýdýr. Camlý, çerçeveli, paspartulu eserler yarýþmaya kabul edilmez.
Telif hakký: Katýlýmcýlar, eserlerinin etkinliði tanýtým amaçlý (albüm, poster, takvim, vb) kullanýmýna izin vermiþ sayýlýr.
Tüm katýlan eserler, düzenleyen kuruluþun mülkiyetine geçer.
Özgünlük ve Sorumluluk: Eserlerin orijinal fikir sorumluluðu çizerine aittir. Olasý kopya ve çalýntý iddialarýnýn muhatabý çizerin kendisidir.
Katýlým:
a. Orijital karikatür gönderimi: Yarýþma sitesindeki katýlým formu mutlaka doldurulup elektronik olarak yollanmalý; ayrýca çýktýsý alýnarak eser(ler)le birlikte postalanmalýdýr.
Boyut: En az 21 x 30 (A4), en fazla 30 x 42 cm (A3). (Kenarlarda sergi paspartusuna uygunluk için 2 cm. boþluk býrakýlabilir.) Her eserin arka yüzünde sanatçý soyadý (NAAM), adý (FOORNAAM) ve adresi (ADDRESS) bulunmalý.
b. Dijital karikatür gönderimi: Dijital eser katýlýmý için, yarýþma sitesindeki katýlým formu mutlaka doldurulup eser dosyalarý eklenmelidir. Dosyalar en az 2480 x 3500 piksel (A4, 300 dpi çözünürlük) ve JPG, JPEG, EPS, PSD, PDF veya TIF formatta olmalýdýr. Her dosya en fazla 5 MB olabilir.
Seçilen eserler sergi için paspartu edilecektir.
Ödüller: 5000; 2000; 1000 Avro. Ödül töreni için uçakla ulaþým + (bir gece) konaklama; sergiyi izleyenlerin oylarýyla belirlenen (ancak ertesi yýl takdim edilen) Halk Ödülü 500 Avro. Nakit ödüllerden yasal kesinti yapýlýr.
Albüm: Seçilenlere albüm yollanýyor.
Son katýlma: 31.12.2017
Adres: Cultural centre Knokke-Heist vzw
Maxim Willemspad 1 , 8300 Knokke-Heist BELGIUM
Tel: +32 50 63 04 30
cartoonfestival@knokke-heist.be
www.cartoonfestival.be.