“Ekoloji ve Kimya” Konulu Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

“Ekoloji ve Kimya” Konulu Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi
“Ekoloji ve Kimya” Konulu Karikatür Yarýþmasý
Genel Kurallar ve Katýlým Koþullarý

Yarýþma Düzenleme Kurulu
● Bu yýlki konusu “Ekoloji ve Kimya” olan karikatür yarýþmasý TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi’nin 2015 yýlýnda düzenlediði “Savaþ Ýçin Deðil Barýþ Ýçin Kimya” konulu karikatür yarýþmasýnýn devamý niteliðinde üçüncü yarýþmasýdýr. Yarýþma TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi tarafýndan düzenlenmektedir.
● Yarýþma tüm profesyonel ve amatör karikatüristlere açýktýr.
● Seçici kurul, konunun uzmaný karikatür çizerlerinden, illüstratörlerden oluþmaktadýr.
● Karikatür Yarýþmasýnýn ödül töreni 13.01.2017 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Ayrýntýlý program daha sonra paylaþýlacaktýr.
Genel Kurallar ve Katýlým Koþullarý
1. Yarýþma “Ekoloji ve Kimya” konuludur.
2. Konu ile ilgili karikatürlerin, Türkiye’de ve dünyada canlý türleri ve doða üzerinde kimyanýn etkilerini ele almasý beklenmektedir. Karikatürlerin artan kimyasal üretimi ve tüketiminin neden olduðu kaosu, canlý yaþam biçimlerini etkiliyor oluþunu, hatta bazý türlerin yok olmasýný, doðanýn düzeninin bozulmasýný ve yaþam alanlarýmýzý tahribini, bu sorunlara üretebileceði çözümleri, kimya sektörünün doðaya zarar vermeden nasýl iþleyebileceði vs. üzerine eserler beklenmektedir.
3. Yarýþmaya katýlým karikatür çizip katýlmak isteyen herkese serbesttir. Her profesyonel ve amatör karikatürist bu yarýþmaya katýlabilir.
4. Yarýþmaya orijinal karikatürle katýlýnmalýdýr. Fotoðraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir. Bilgisayarla çizilmiþ ve renklendirilmiþ karikatürler de, katýlýmcýnýn kendi el çizimi olmasý, kopyalanmýþ ürünler kullanýlmamasý koþulunda kabul edilecektir.
5. Katýlýmcýlar yarýþmaya en fazla 2 karikatür ile katýlabilir.
6. Karikatür seçiminde cinsiyetçi, ýrkçý, heteroseksist/homofobik karikatürler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
7. Yarýþmaya katýlanlar karikatürlerini, www.kmo.org.tr adresinden ya da TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi’nden elde edip dolduracaklarý katýlým formu ile birlikte TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi / Osmanaða Mah., General Asým Gündüz Cad., Yeðiner Apt., B Blok, No: 37 Daire: 7, Kadýköy-Ýstanbul adresine posta yoluyla ya da elden ulaþtýrabilirler. CD ile yollanacak eserlerde, CD üzerinde ve CD’nin içine konduðu zarf üzerinde katýlýmcýnýn adý, soyadý yazmalýdýr. E-mail ile gönderilecek çalýþmalar için gönderi adresi ise ercanzincir@kmo.org.tr’dir. Katýlýmcýnýn beyan ettiði e-posta hesabýndan baþka bir hesap ile yollanacak karikatürler ise kabul edilmeyecektir. Katýlým formuna ulaþýlamadýðý durumda Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi’ni arayabilirsiniz.
8. Posta / Kargo sýrasýnda zarar görmüþ karikatürlerden kurumumuz sorumlu deðildir. Bu yüzden, eserlerinizi paketlemeniz hususunda dikkatli olmanýzý ve eserinizi iyi muhafaza edilmiþ bir paketle yollamanýzý rica ederiz.
9. Gönderilen karikatürler Kimya Mühendisleri Odasý arþivinde kalacaktýr. Eserler ödül programýný düzenleyen yayýncý kurulusun hazýrlayacaðý ajanda, takvim, afis, poster, albüm, katalog, kitap, slayt gösterisi, eðitim etkinliði ve web sitesinde eser sahibinin ismini açýk olarak belirterek, kullaným hakkýna eserin ait olduðu kiþinin izni dâhilinde eser sahibi ile birlikte sahip olacaktýr. Eserlerin yayýncý kuruluþ dýþýnda üçüncü þahýslarca, izinsiz kullanýmý durumunda, sanatçý fikir ve sanat eserleri kanunundan doðan haklarýný tek basýna kullanabilir.
10. Katýlýmcýlar katýlým formunu imzalayarak yarýþmaya katýlabilir, imzasýz form ile gönderilen karikatürler yarýþmaya alýnmayacaktýr. Katýlýmcýlar yarýþma koþullarýný kabul etmiþ sayýlýrlar.
11. Yarýþmada ödül kazanan ve dereceye giren karikatürlerden, ödül töreninin yapýldýðý gün bir sergi düzenlenecektir.
12. Yarýþmaya son gönderim tarihi 22.12.2017’dir.
13. Jüri üyeleri ve düzenleme kurulunda görev alan kimse yarýþmaya katýlamaz.
Seçici Kurul
1. Zeynep Özatalay
2. Göksu Gül
3. Sinan Arýk
4. Cansýn Çaðlar
Düzenleme Kurulu
Saadet Selin Top (Kimya Mühendisleri Odasý)
Beril Akaydýn (Kimya Mühendisleri Odasý)
Ercan Zincir (Kimya Mühendisleri Odasý)
Nilgün Mutlu (Kimya Mühendisleri Odasý)
Fahrettin Yýlmaz (Kimya Mühendisleri Odasý)
Ödüller
Birinci: 2000 TL ve birincilik plaketi
Ýkinci: 1500 TL ve baþarý plaketi
Üçüncü: 1000 TL ve baþarý plaketi
Mansiyon (3 Kiþi): Baþarý plaketi ve çizim seti
Son Baþvuru: 22.12.2017
Eser Teslimi: TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi
Adres: Osmanaða Mah. General Asým Gündüz Cad. Yeðiner Apt. B Blok, No: 37 Daire: 7 Kadýköy-Ýstanbul
Tel: 0216 449 37 10 – 11 – 12, 0533 486 55 49
Etkinlik Sayfasý: https://www.facebook.com/events/910809345748708/
E-posta: ercanzincir@kmo.org.tr.
Ayrýntýlý bilgi ve Katýlým Formu için týklayýnýz.