Uluslararasý Kaplanlar Soðutma Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

Uluslararasý Kaplanlar Soðutma Karikatür Yarýþmasý 2017, Türkiye

ULUSLARARASI KAPLANLAR SOÐUTMA KARÝKATÜR YARIÞMASI 

KATILIM KOÞULLARI
1-KONU: Çevre ve Ýklim Deðiþikliði
2-SON BAÞVURU: 31 Aralýk 2017
3-KATILIM: En fazla 3 karikatür ile katýlýnabilir. Karikatürler 300 dpi. jpg formatýnda A-4 ebatýnda cartoon@kaplanlar.com adresine gönderilmelidir.
4-Gönderilen karikatürler yayýnlanmýþ olabilir ancak baþka bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Çalýntý ve benzerlik tespiti için gönderilen karikatürler 02-09 Ocak 2018 tarihleri arasýnda https://www.facebook.com/kaplanlarsogutma hesabýnda yayýnlanacaktýr. Bu tarihten sonra yapýlacak itirazlar dikkate alýnmayacaktýr.
5-Yarýþmaya gönderilen karikatürleri Kaplanlar Soðutma afiþ, kitap, broþür, albüm, kartpostal, davetiye, bülten, takvim, sergi …vs gibi alanlarda ticari olmamak kaydý ile kullanabilecektir. Yarýþmaya karikatür gönderen sanatçýlar bu þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
6-JÜRÝ: Ahmet Aykanat, Mehmet Kahraman, Cüneyt Þenyavaþ, Halit Kurtulmuþ, Kürþat Zaman ve Kaplanlar Soðutma’dan 4 temsilci.
7-ÖDÜLLER:
1. Karikatüre 1.000 USD
2. Karikatüre 750 USD
3. Karikatüre 500 USD
Mansiyon ödül 250 USD
Mansiyon ödül 250 USD
Mansiyon ödül 250 USD
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Özel Ödülü (Plaket)
Anadolu Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü ( Plaket).
8-SONUÇLAR: 16.01.2018 günü açýklanacaktýr.
9-ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ: 
Organizasyon Sorumlusu: Derya Sönmez
Tel: + 90 224 261 05 73 (667)
E-mail: dsonmez@kaplanlar.com.