50. Üsküp Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Makedonya Cumhuriyeti

50. Üsküp Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Makedonya Cumhuriyeti

50. Üsküp Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Makedonya

Konu: Serbest (Free).
Boyut: A4 (21 х 29.7 cm) veya A3 (42 x 29.7 cm).
Teknik: Suluboya, guvaþ, vb. anlamýnda serbest. Ancak, önceki dönemlerde olduðu gibi, sadece el çizimi/yapýmý orijinal eserler isteniyor. Dijital baský, bilgisayar çýktýsý, kopi kabul edilmez. Bant Karikatür bir sayfayý aþmamalý ve yazýsýz olmalýdýr.
Katýlým formunun (APPLICATION FORM), elektronik ortamda veya el yazýsýyla doldurduktan sonra tercihen kýsa biyografi de eklenerek elektronik posta ile aþaðýdaki elmek (e-mail) adresine yollanmasý, ardýndan bu doldurulmuþ formun / basýlý çýktýsýnýn eser(ler)le birlikte yarýþma adresine geleneksel posta yoluyla gönderilmesi isteniyor. Albüm için gereken foto ve yaþamöyküsü de eklenmeli.
Sayý: Sýnýrsýz. Seçilen sanatçýlar albümde bir eserle temsil edilir. Tüm katýlan sanatçýlarýn isim listesi albümde yayýnlanýr.
Gönderilen eserler ticari amaç gütmeyen sergi, vb. etkinliklerde deðerlendirilmek üzere düzenleyen galeri koleksiyonunda baðýþ olarak muhafaza edilir.
Ödüller:
Karikatür (Cartoon) dalý Birincilik Ödülü 1000 $
Bant Karikatür (Comic/Strip) dalý Birincilik Ödülü 1000 $
Yergisel Desen/Resim (Satiric Drawing) dalý Birincilik Ödülü 1000 $.
Ayrýca 10 adet özel ödül (Plaket) verilmektedir.
CICO Ödülü (Bir Makedon çizere veriliyor).
Gönderilen eserler, düzenleyen kuruluþun belirlediði temsilci tarafýndan öneleme ile seçilecek, uluslararasý jüri bu seçilenler arasýndan ödül sahiplerini belirleyecek, seçilen eserler 31 Mayýs – 15 Haziran arasýnda sergilenecek ve albümde yayýnlanacak, seçilen eser sahiplerine bu yarýþma albümü yollanacaktýr.
Bu edisyonda önelemeyi yapacak seçici çizer: Erdoðan BAÞOL, Türkiye (Karikatürcü).
Uluslararasý Jüri 2018:
Ann TELNAES, ABD (Washington Post gazetesi çizeri)
Ross THOMSON, BK (Karikatürcü)
Mostafa RAMEZANI, Ýran/Fransa (Karikatürcü ve Grafik tasarýmcý)
Vladimir KAZANEVSKY, Ukrayna (Karikatürcü ve Karikatür Sanatý Kuramý konferansçýsý)
Mice JANKULOVSKI, Makedonya (Ressam, Karikatürcü ve OSTEN temsilcisi).
Sergi ve ödül törenine katýlacaðýný 1 Mayýs’a kadar bildiren ödüllü karikatürcüler, (yol hariç) konaklama masraflarý karþýlanarak Üsküp’te aðýrlanacaktýr. Diðerlerinin plaket ve nakit ödülleri yýl sonuna kadar kendilerine ulaþtýrýlýr.
Yarýþma adresine (önelemeye girmek için) son teslim: 31 Mart 2017.
Sonuç açýklama ve sergi açýlýþý: 25/31 Mayýs 2018, Osten galerisi, Üsküp.
Elmek: cartoons@osten.com.mk
Yarýþma adresi:
OSTEN WORLD GALLERY OF CARTOONS
8.Udarna Brigada 2, 1000 Skopje, Macedonia
Kaynak: www.osten.mk .
Ayrýca bkz.: FB .