Denizli Büyükþehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

Denizli Büyükþehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

DENÝZLÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ
ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAMESÝ
2018
BÝRÝNCÝ BÖLÜM

KONU: KÝTAP 
“Kitaplar, beynin çocuklarýdýr.” der ünlü filozof Çiçero. 
Ýnsanlar, ancak okumaya baþladýklarý zaman kitabýn önemini fark ederler. 
Halkýmýza, özellikle gençlerimize okuma sevgisini kazandýrmak için Denizli Büyükþehir Belediyesi olarak birçok projeye imza attýk.
Bugüne kadar yayýnladýðýmýz eserler; kitaba, kültüre, okumaya ve yazarlara olan sevgimizin, saygýmýzýn önemli bir göstergesidir. Bu göstergelerden bir baþkasý da ilkini 2016 yýlýnda gerçekleþtirdiðimiz: “Denizli Büyükþehir Belediyesi Kitap Fuarý”dýr. Kitap fuarýmýzla, Ege Bölgesi’nde adeta bir destan yazdýk. Yayýncýsýyla, okuruyla, yazarýyla birlikte bunun gururunu yaþadýk. Bundan da güç alarak bir süre ara verdiðimiz karikatür yarýþmamýzý, Kitap Fuarý ile bütünleþtirmeyi düþündük. 
Konuyu: “KÝTAP” olarak belirledik. 
“Kitap, okuyucu, yazar” üçgeninden yola çýkarak oluþturacaðýnýz; ilginç, özgün, geleceðe ýþýk tutacak eserlerinizi bekliyoruz. 
Tüm sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz. 
Unutmayalým, “KÝTAPLAR, ÝNSANLARIN YÜREÐÝNE UZANAN GÖKKUÞAKLARIDIR.“ 
Osman ZOLAN 
Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný.
*
SON KATILIM TARÝHÝ : 23 ÞUBAT 2018 Cuma günü mesai bitimine kadardýr. 
YARIÞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR
1. Yarýþma ulusal ölçekte düzenlenmiþ olup; amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
2. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

YARIÞMAYA KATILACAK KARÝKATÜRLERDE ARANACAK NÝTELÝKLER:
1. Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imza) olmasý gerekmektedir.
2. Karikatür boyutlarý en az: A4 ( 21 x 29,7 cm ) en fazla: A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
4. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.
5. Yarýþmacýlar en fazla beþ (5) adet karikatür gönderebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERÝN TESLÝMÝ :
1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. (Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve varsa e-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katýlýmcýlarýn baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi eklemeleri gerekmektedir. Eklemedikleri takdirde karikatürleri büyükler kategorisinde deðerlendirilecektir.
3. Katýlýmcýlar, eserlerini yalnýzca Denizli Büyükþehir Belediyesinin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine: “Denizli Büyükþehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarýþmasý” yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, belirtilen adrese 23 ÞUBAT 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
5. Karikatürler, “Denizli Büyükþehir Belediyesi, Kültür Turizm ve Tanýtým Dairesi Baþkanlýðý, Altýntop Mah. Lise Cad. No:2, PK:20100-Denizli” adresine; posta-kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir.
Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye ulaþtýðý tarih kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler için Denizli Büyükþehir Belediyesi sorumlu tutulamaz.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.
ÖDÜLLER: 
Birincilik Ödülü : 3.000 TL 
Ýkincilik Ödülü : 2.500 TL 
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL 
Mansiyon (3 Adet) : 1000 TL 
Eþit Ödül (15-18 Yaþ Arasý) (3 Adet)* : 750 TL 
Eþit Ödül (09-14 Yaþ Arasý) (3 Adet)* : 500 TL 
*6 Eþit ödül, 18 yaþ altý Genç Çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir. 
YARIÞMA TAKVÝMÝ
1. Karikatürlerin verilen adrese en son ulaþmasý gerektiði tarih; 23 ÞUBAT 2018 Cuma günü mesai bitimine kadardýr.
2. Jüri deðerlendirme toplantýsý; 03 MART 2018 Cumartesi günü yapýlacaktýr.
3. Yarýþma sonuçlarý; 06 MART 2018 Salý tarihinde açýklanacaktýr.
4. Ödül töreni; Denizli Büyükþehir Belediyesi 2. Kitap Fuarý açýlýþý olan 30 Mart 2018 de yapýlacaktýr.
5. Sergi; Denizli Büyükþehir Belediyesi 2. Kitap Fuarý süresince fuar alanýnda açýlacaktýr.
SEÇÝCÝ KURUL:
• Osman ZOLAN (Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný)
• Hüdaverdi Otaklý (Kültür, Turizm ve Tanýtým Dairesi Baþkaný) Yarýþma Koordinatörü
• Savaþ ÜNLÜ (Mizah Yazarý)
• Þevket YALAZ (Karikatürist)
• Abdülkadir USLU (Karikatürist)
• Mehmet SELÇUK (Karikatürist)
• Altan ÖZESKÝCÝ (Karikatürist)
• Ali ÞUR (Karikatürist).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER:
1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, net: 2000 TL’dir. Bu ücrete yol parasý dâhildir. Konaklama ve yemek belediye tarafýndan karþýlanacaktýr. (Bu ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Baþkan veya Baþkan Yardýmcýsýna verilmez.)
2. Ödül törenine katýlmak isteyen seçici kurul üyelerinin ulaþým ve konaklama bedeli Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
3. Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, Denizli Büyükþehir Belediyesi Kitap Fuarýnda ve daha sonra belirleyeceði yerlerde sergilenecektir.
4. Denizli dýþýnda oturan ve yarýþmada ödül kazanan katýlýmcýlarýn þahsýna ait ulaþým (otobüs bileti), konaklama ve aðýrlama masraflarý Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr. (Yarýþmacýlarýn beraberinde getirecekleri misafirlerin masraflarý kendilerine ait olacaktýr.) Ödül kazandýðý halde törene katýlamayanlarýn ödülleri yarýþmacýlarýn adreslerine gönderilecektir, maddi ödüller ise banka hesaplarýna yatýrýlacaktýr.
5. Yurtdýþýndan katýlmýþ olup da ödül kazanan yarýþmacýlarýmýzýn sadece yurt içi yol (otobüs bileti) ve konaklamalarý karþýlanacaktýr.
6. Para ödülü kazanan yarýþmacýlarýn ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafýmýza ulaþtýrdýklarý banka IBAN numarasýna havale yapýlacaktýr. Hak sahibinin IBAN numarasýný bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren 1 yýlýn sonunda zaman aþýmýna uðrar. Zaman aþýmý durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarýþmacýlara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)
7. 18 yaþ altý ödül kazanan katýlýmcýlarýmýzýn ve velisi olan bir kiþinin konaklama ve ulaþým masraflarý karþýlanacaktýr.
8. Ulaþým masraflarý için otobüs bileti gidiþ-dönüþ olarak, resmi rayiç bedeller dikkate alýnarak hesaplanýr.
9. Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýndan DENÝZLÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ de yararlanabilecektir.
10. Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kültürel amaçlý kullanýlabilecek veya yayýnlanabilecektir.
11. Yarýþmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafýndan seçilen ve sergilenmeye deðer görülen eserler Denizli Büyükþehir Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktýr. Bu albümler yalnýzca yarýþmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayýnlanan katýlýmcýlara gönderilecektir.
12. Yarýþma sonunda ödül, mansiyon kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanýmlanan iþleme, 22’nci maddesinde tanýmlanan çoðaltma, 23’üncü maddesinde tanýmlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanýmlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanýmlanan iþaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarý eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Denizli Büyükþehir Belediyesi’ne ait olacaktýr.
Denizli Büyükþehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dýþýnda, Türkçe veya diðer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriðinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandýrabilecektir.
Denizli Büyükþehir Belediyesi, karikatürlerin baþka amaçlar için kullanýlmasýna, hiçbir koþul altýnda, izin vermez.
13. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez.
14. Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
YARIÞMA ÝÇÝN ÝLETÝÞÝM 
Arif Duru (Kültür ve Sanat Þube Müdürü) : 0 (258) 280 25 68 
Santral : 0 (258) 280 20 20 
Adres : Denizli Büyükþehir Belediyesi, Altýntop Mah. Lise Cad. No:2 20100/Denizli 
E-Posta : denizli@denizli.bel.tr 
Web : www.denizli.bel.tr
(EK-1) ve (EK-2) sayfalarý için bkz: kaynak (PDF).