Serbest konulu 23. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

Serbest konulu 23. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

23. NEHAR TÜBLEK KARÝKATÜR YARIÞMASI 2018

6 Mart 1995 tarihinde vefat eden, ömrünü karikatüre adamýþ deðerli sanatçýlarýmýzdan Nehar Tüblek adýna Beþiktaþ Belediyesi ile Karikatürcüler Derneði tarafýndan düzenlenen karikatür yarýþmasýnýn bu yýl yirmi üçüncüsü yapýlýyor. Yarýþma bütün çizerlere açýktýr. Yarýþmaya son katýlým tarihi 15 Þubat 2018’dir.
Ödüller:
Birincilik Ödülü: 4.000 TL
Ýkincilik Ödülü: 3.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
Beþiktaþ Belediyesi Özel Ödülü: 3.000 TL
3 adet Mansiyon (Her biri): 1.250 TL
Kurumsal Özel Ödüller:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü
Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü
Dünya Süper Veb Ofset A.Þ.
Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Özel Ödülü
Kabataþ Lisesi Eðitim Vakfý Özel Ödülü
Nehar Tüblek Ailesi Özel Ödülü.
Kurumsal Ödüller jürinin finale býraktýðý eserler arasýndan seçilir. Ödüle deðer bulunan eserlerin sanatçýlarýna, kurumlar tarafýndan onur plaketi verilir.
Beþiktaþ Belediyesi ve Karikatürcüler Derneði Gençleri ve Çocuklarý Özendirme Ödülleri:
Gençleri ve çocuklarý karikatür çizmeye özendirmek amacýyla sergilenmeye ve albüme girmeye deðer bulunan eserlerin çizerlerine onur belgesi verilir.
Seçiciler Kurulu:
Beþiktaþ Belediye Baþkaný Av. Murat Hazinedar, karikatürcüler Raþit Yakalý, Metin Üstündað, Musa Gümüþ, Ahmet Öztürklevent, Þevket Yalaz, Mahmut Akgün, Ýbrahim Tuncay, Akdað Saydut (Yarýþma Koordinatörü).
Yazýþma Adresi:
Beþiktaþ Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
23. NEHAR TÜBLEK KARÝKATÜR YARIÞMASI
Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Baþlýk Sok. No: 1 Beþiktaþ/Ýstanbul
Tel: 0212 319 42 42
KATILIM KOÞULLARI
Yarýþma Konusu: SERBEST
1. Yarýþma bütün karikatür çizerlerine açýktýr.
2. Yarýþmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniði serbesttir. Bilgisayar ortamýnda hazýrlanan eserlerin çýktýlarýnda sanatçýnýn ýslak imzasý bulunmalýdýr.
3. Gönderilecek karikatürlerin boyutlarý en fazla A4 olmalýdýr. Her yarýþmacý en fazla 3 (üç) karikatürile katýlabilir. Yarýþma karikatürleri ödül alsýn veya almasýn iade edilmez; ÝBB Karikatür ve Mizah Merkezi arþivinde saklanýr.
4. Yarýþmacýlar, karikatürlerinin arkasýna, ad ve soyadlarý ile iletiþim bilgilerini (kesin ve açýk mektup adresi, telefon numarasý ve e-posta adresini) okunaklý olarak yazmalýdýr.
5. Karikatürler en son 15 Þubat 2018 Perþembe gününe kadar yazýþma adresine elden ya da posta ile gönderilmiþ olmalýdýr.
6. Ödüller, 6 Mart 2018, Salý günü Ýstanbul, Beþiktaþ’ta, bu tarihten önce yarýþmacýlara bildirilecek olan bir kültür merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.
7. Ýstanbul dýþýnda oturup yarýþmada ödül kazananlarýn yol ve konaklama masraflarý Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
8. Törene katýlamayanlarýn ödülleri adreslerine gönderilecektir.
9. Yarýþma karikatürleri Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan bir albümde toplanacaktýr. Albüme girecek olan eserleri “Seçiciler Kurulu” tespit edecektir. Ayrýca bu eserler sanat galerilerinde sergilenecektir.
10. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katýlýmcýlar baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi veya eðitim kurumu/ atölye eðiticisinin bildirimini ekleyecektir.
11. Özel ödüller, prestij ödülleri olup, ödülü veren kurum plaket verecektir.
12. Eserlerini yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
24 Ekim 2017.
Kaynak: besiktaskultursanat.