Konulu ve Serbest dallarda Uluslararasý Satyrykon Sergisi 2018, Polonya

Konulu ve Serbest dallarda Uluslararasý Satyrykon Sergisi 2018, Polonya

ULUSLARARASI SATYRYKON SERGiSi 2018, POLONYA

Desen, karikatür, grafik, illüstrasyon, fotoðraf, vb. sanatsal formatlardaki eserlerin son iki yýl (2017-2018) içinde üretilmiþ olmasý gerekiyor. Altyazýsýz, konuþma balonsuz ürünler tercih ediliyor.
Eserler orijinal ve daha önce herhangi bir yarýþmada ödül kazanmamýþ olmalý.
Eser(ler)le birlikte sanatçýnýn foto ya da portre karikatürü, kýsa özgeçmiþ ve büyük harflerle doldurulup imzalanmýþ katýlým formu yollanmalýdýr. Sanatçýnýn belirleyeceði bir eser (katýlým formunda o eser/ler/in adýndan sonraki kutuya çarpý iþareti konulmalý) posta giderleri karþýlýðý düzenleyen kuruluþ tarafýndan koleksiyon için alýnabilir ve Satyrykon Gallery’de saklanýr (iþaretleme yapýlmazsa iadesi gereken eserler ancak posta masrafý ödemeli olarak geri yollanabilecektir!).
Elektronik yoldan eser göndermeyiniz: yarýþmaya kabul edilmez.
Teknik: Serbest.
Sayý: Sýnýrsýz (En çok 8 eser / Katýlým formunda her dal için en çok 4 eser adý yeri býrakýlmýþ).
Ýki dalda düzenleniyor:
• Konulu dal: Empati, duygudaþlýk, dert ortaklýðý, baþkalarýnýn duygularýný anlayabilme; kendi duygularýný doðal ya da sanat eseri bir nesneye atfetme (THEME: EMPATHY).
 Serbest konulu dal: Mizah/Þaka/Espri ve Hiciv/Yergi (JOKE AND SATIRE).
Boyut: En fazla A3 (297 x 420 mm)
Ödüller: Büyük Ödül 8.000, 2 adet 6.000, 2 adet 5.500, 2 adet 5.000 Ziloti; 6 özel ödül (herbiri) 4.000 Ziloti (bir tanesi bir fotograf çalýþmasýna verilecektir / 1 Polonya Zilotisi = yaklaþýk 1 TL).
Ödüller vergiye tabidir. Kazananlarýn 15-18 Haziran’daki sergi açýlýþý ve ödül törenine katýlým masraflarý karþýlanýyor. Açýlýþa katýlamayan ödül sahiplerine ödeme, bildirecekleri banka þubesine istedikleri para birimi üzerinden 15 Aralýk 2018 tarihinden önce yapýlýr.
Ödül kazanan eserler geri verilmez. 2019 sonuna kadar öbür eserler sahiplerine geri gönderilecektir. Sergiye seçilenlere albüm yollanýr. (Ýletiþim bilgilerinizde sonradan meydana gelen deðiþiklikleri bildiriniz.)
Katýlan eserler etkinlik tanýtýmý amaçlý yayýnlarda kullanýlabilir.
Yarýþmaya eser göndererek katýlan sanatçý, tüm bu yarýþma koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
Sonuçlar 1 Mart 2018’de yarýþma sitesinde açýklanacak.
Jüri: 16-18 Þubat 2018
Sergi: 6 Haziran – 2 Eylül 2018
DÜZENLEYENLER:
Satyrykon Vakfý:
Tel: +48 76 852-23-44 WEB: http://www.satyrykon.pl/ Elmek: satyrykon@wp.pl .
Legnica Kültür Merkezi:
Tel: +4876 72-33-700 E-mail: lck@lck.art.pl .
Yarýþmaya son katýlma: 02 Þubat 2018 (Posta damgasý esas alýnýr).
(Eserleri en geç Ocak ayý baþýnda göndermekte fayda var; kýþ koþullarýnda posta biraz aðýr iþliyor. KÖ.)
Adres:
SATYRYKON – Legnica 2018
International Exhibition
Chojnowska 2, 59-220 Legnica, Poland
Kurallar (Satyrykon 2018 rules) ve katýlým formu (Satyrykon 2018 application form) þu baðlantý sayfasýndan indirilebilir: http://en.satyrykon.pl/pobierz-pliki/.
Kaynak: http://en.satyrykon.pl/regulamin/.