Amasya Belediyesi 9. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

10.8.17

Amasya Belediyesi 9. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 2018, Türkiye

AMASYA BELEDÝYESÝ
9. ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÞARTNAMESÝ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

KONU: SUSUZ HAYAT
2018 yýlý yarýþmamýzda konu “SUSUZ HAYAT” olarak belirlenmiþtir. 
Yaþamýn kaynaðý olan su, eski çaðlardan beri kutsal kabul edilmiþtir. Su, gücü temsil eder ve bulabileceðimiz en mükemmel iyileþtirici iksirdir. Hayatýn vazgeçilmez kaynaðýdýr ve onsuz bir yaþam mümkün deðildir. 
Suyun yaþam için önem ve gerekliliðinden ötürü, insanoðlu eski çaðlardan beri suyun bulunduðu kaynaklara yakýn yerleþmeyi tercih etmiþtir. Ýnsanýn suya duyduðu aþk, tarih boyunca uygarlýklarýn þekillenmesinde en önemli unsur olmuþtur. Tarihi geçmiþi, bu geçmiþten kalan kültürel ve sanatsal mirasý, tarihi yapýlarý ile Türkiye’nin incisi olan Amasya’mýz su ve medeniyetin iç içe yaþadýðý kadim bir þehirdir.
Özellikle Geç Hitit, Frig ve Urartu dönemlerinde suya verilen önem nedeni ile basamaklý su sarnýçlarý ve kayalarý oyarak su çukurlarý meydana getirilmiþtir. Yaþam için olmazsa olmaz olan suyun, þehirlerin kültürü açýsýndan ne denli önemli olduðunu gösteren en güzel örnekleridir su kanallarý. Güzel yurdumuzun birçok bölgesini bölen nehirler, dünya’nýn birçok þehrinin de ortasýndan geçmektedir. Venedik, Roma, Berlin,Viyana, Moskova gibi þehirler bunun sadece birkaç örneðidir.
Ýnancýmýza göre su; yalnýzca hayatý sürdürmek için deðil, maddi ve manevi pisliklerden arýnma amacý olarak da büyük önem kazanmýþtýr. Bu nedenle ibadetleri yapmak için öncelikle temizlenmek gerektiðinden camilerin avlusuna þadýrvanlar, mahalle aralarýna hamamlar, ihtiþamlý çeþmeler ve sebiller yaptýrýlmýþtýr. Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan yýkanma kültürünün Romalýlar için ne kadar önemli olduðunu, þehrimize býraktýklarý gümüþ ve altýn musluklardan yapýlmýþ kýymetli mermerlerden inþa edilen hamam kalýntýlarýndan anlýyoruz.
Günümüzde de bilim insanlarýnýn diðer gezegenlerde hayat emaresi olarak aradýðý su, yaþamýn sürdürülebilmesi için olmazsa olmazdýr. Dünya, zaman zaman suya eriþmek isteyen topluluklarýn çatýþmalarýna sahne olmaktadýr. Bunun en büyük sebebi küresel ýsýnma, hýzlý nüfus artýþý, çevre kirliliði ve israftýr. Tarýmsal sulamada; kýsýtlý olan tatlý su kaynaklarýný, az su uygulamalarýyla birlikte doðru yetiþtiriciliðe olanak saðlayarak da su israfýndan kaçýnýlmýþtýr. 
Suyun geçmiþten geleceðe tüm canlýlar için ne kadar önemli olduðunu, susuz bir hayatýn neler getireceðini anlatan ‘’Susuz Hayat’’ konulu karikatürlerinizle suya ve su medeniyetine sahip çýkmanýzý bekliyor ve çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz. 
SON KATILIM TARÝHÝ:
10 Nisan 2018 Salý günü mesai bitimine kadardýr.
YARIÞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR
1. Yarýþma ulusal ve uluslararasý ölçekte düzenlenmiþ olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr.
2. Genel ahlak kurallarýna uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, sakýncalý ve zararlý ifadeler içeren karikatürler yarýþma dýþý kalacaktýr.
3. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakýnlarý yarýþmaya katýlamazlar.


ÝKÝNCÝ BÖLÜM

YARIÞMAYA KATILACAK KARÝKATÜRLERDE ARANACAK NÝTELÝKLER
1. Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imza) olmasý gerekmektedir.
2. Karikatür boyutlarý en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her türlü olasý tartýþmalar, çalýntý ve benzer iddialarýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
4. Yarýþmacýlar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kýsaca özgeçmiþlerinden bahsedeceði (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir. 
5. Yarýþmacýlar en fazla beþ (5) adet karikatür gönderebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERÝN TESLÝMÝ
1. Her bir eserin arka yüzünde katýlýmcýlarýn bilgileri yer almalýdýr. ( Adý, Soyadý, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
2. 18 yaþ altý genç katýlýmcýlar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katýlýmcýlarýn baþvurularýna nüfus cüzdaný fotokopisi eklemeleri gerekmektedir.
3. Katýlýmcýlar eserlerini yalnýzca Belediyemizin belirlemiþ olduðu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
4. Eserin gönderileceði zarfýn üzerine ’’Amasya Belediyesi 9. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’’ yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 10 Nisan 2018 Salý tarihine kadar gönderilmelidir.
5. Amasya Belediyesinin Þartnamenin Ýletiþim bölümünde bulunan Adresine; posta-kargo ile gönderileceði gibi elden tutanak karþýlýðý teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakýn postaya verildiði deðil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmamasý gerekmektedir. Þartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaþtýrýlmalýdýr.
ÖDÜLLER 
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
Ýkincilik Ödülü: 3.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL
Mansiyon (3 Adet): 1000 TL
Mansiyon (15-18) Yaþ Arasý (3 Adet)* : 750 TL
Mansiyon (09-14) Yaþ Arasý (3 Adet)*: 500 TL
* Mansiyonlarýn 6 tanesi 18 Yaþ altý Genç çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir. 
SEÇÝCÝ KURUL
• Osman AKBAÞ (Amasya Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý)
• Savaþ ÜNLÜ (Jüri Koordinatör -Mizah Yazarý)
• Þevket YALAZ (Karikatürist)
• A.Kadir USLU (Karikatürist)
• Mehmet SELÇUK (Karikatürist, temsilci)
• Altan ÖZESKÝCÝ (Karikatürist) 
• Yusuf KOT (Karikatürist – KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ DENÝZLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ)
YARIÞMA TAKVÝMÝ
1. 10 Nisan 2018 Salý günü mesai bitimine kadardýr.
2. Jüri deðerlendirme toplantýsý 21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapýlacaktýr.
3. Yarýþma sonuçlarý 24 Nisan 2018 Salý tarihinde açýklanacaktýr.
4. Ödül töreni Amasya Belediyesinin belirleyeceði bir tarihte yapýlacaktýr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER
1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, (konaklama ve ulaþým dâhil) Net 1.750 TL dir. ( Bu ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Baþkan Yardýmcýsýna verilmez. )
2. Ödül törenine katýlmak isteyen seçici kurul üyelerinin Ulaþým ve konaklama bedeli Amasya Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr.
3. Yarýþma jürisinin sergilenmeye deðer bulduðu karikatürler, Amasya Belediyesi’nin belirleyeceði tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
4. Amasya dýþýnda oturan ve yarýþmada ödül kazanan katýlýmcýlarýn þahsýna ait ulaþým (otobüs), konaklama ve aðýrlama masraflarý Amasya Belediyesi tarafýndan karþýlanacaktýr. (Yarýþmacýlarýn beraberinde getirecekleri misafirlerin masraflarý kendilerine ait olacaktýr.) Ödül kazandýðý halde törene katýlamayanlarýn ödülleri yarýþmacýlarýn adreslerine gönderilecektir.
5. Yurtdýþýndan katýlmýþ ödül kazanan yarýþmacýlarýmýzýn sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karþýlanacaktýr.
6. Para ödülü kazanan yarýþmacýlarýn ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafýmýza ulaþtýrdýklarý banka IBAN numarasýna havale yapýlacaktýr. Hak sahibinin IBAN numarasýný bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren 1 yýlýn sonunda zaman aþýmýna uðrar. Zaman aþýmý durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarýþmacýlara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)
7. 18 yaþ altý ödül kazanan katýlýmcýlarýmýzýn ve velisi olan bir kiþinin konaklama ve ulaþým masraflarý karþýlanacaktýr. 
8. Ulaþým masraflarý için otobüs bileti gidiþ-dönüþ olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alýnarak hesaplanýr.
9. Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýndan AMASYA BELEDÝYESÝ de faydalanýr.
10. Yarýþmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Amasya Belediyesi tarafýndan kültürel amaçlý kullanýlabilecek veya yayýnlanabilecektir.
11. Yarýþmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafýndan seçilen ve sergilenmeye deðer görülen eserler Amasya Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktýr. Bu albümler yalnýzca yarýþmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayýnlanan katýlýmcýlara gönderilecektir. 
12. Yarýþma sonunda ödül, mansiyon kazanan , sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanýmlanan iþleme, 22’nci maddesinde tanýmlanan çoðaltma, 23’üncü maddesinde tanýmlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanýmlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanýmlanan iþaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarý eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Amasya Belediyesi’ne ait olacaktýr.
Amasya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dýþýnda, Türkçe veya diðer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriðinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandýrabilecektir Amasya Belediyesi, karikatürlerin baþka amaçlar için kullanýlmasýna, hiçbir koþul altýnda, izin vermez.
13. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez.
14. Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki koþullarý kabul etmiþ sayýlýr.
ÝLETÝÞÝM
Yarýþma Koordinatör: Yasin Emre ÞAHÝN
Tel: 0 358 212 01 27(Dýþ Hat)
Santral: 0 358 212 01 28 Dahili: 314 
Adres: Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad.
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binasý No: 95-101
05100/ AMASYA
E-Posta: yarisma@amasya.bel.tr
Web: www.amasya.bel.tr .