IX International Caricature Contest Nosorog 2016: Best Painters / Famous Paintings

IX International Caricature Contest Nosorog 2016: Best Painters / Famous Paintings

IX INTERNATIONAL CARICATURE CONTEST – MAGAZINE “NOSOROG” (“RHINOCERVS”)

The organizer of IX International caricature contest is the International magazine for satire, humor and cartoons “Nosorog”. The contest is opened for professional or amateur cartoonists, from any country, any nationality, age, sex, or profession.
THEME: The World’s best Painters!
Subtopics, subtheme: The most famous paintings!
Prizes:
First Prize: 300 euros + Diploma
Second Prize: Diploma
Third Prize: Diploma
(First, Second and Third Prize will be from category THEME !)
Five + Five ( 5 + 5 ) Special Diplomas ( for Theme and Sub-Theme )
Conditions of entry:
1. Technique: Any technique will be accepted
2. IMPORTANT: Please, write for each caricature which painter you present! Also, if you present famous paintings, please, write which one is presented.
3. Entries: maximum 7 entries will be submitted, in Theme, and 7 entries in Sub-Theme ( 7 + 7 )
4. Size of entries: A4, A3 format
5. Send your name, surname, address, country and the e-mail.
6. You may send by post or by E-mail
7. E-mail for sending art-work: nosorog.magazine@gmail.com
8. Note: 300 dpi resolution; JPG, JPEG format
9. If you send by post, address is:
MAGAZINE “NOSOROG”
CARA DUSANA 4
78000 BANJA LUKA
REPUBLIKA SRPSKA
Bosnia and Herzegovina
10. Note: Please, do not send originals, because we will not send you back!
11. DEADLINE
Entry deadline is the December 25th 2016.
(Please write on envelope: PRINTED MATTER – NO VALUE !)
12. EXHIBITION: The exhibition will take place in the gallery of the National Library of Republika Srpska, city Banja Luka
13 – IMPORTANT NOTE – 1: In the event that the State, from which the awarded artist is, under international sanctions, the organizer is not liable if it cannot deliver the prize!
14 – IMPORTANT NOTE – 2: The Organizer of this Cartoon Competition has permanent troubles to deliver diploma or money-prize, if winner is from Iran! The Organizer is not responsible for that.
15. Note: Sender must be author of caricatures!
16. Jury members:
Mrs. Irina Iosip, visual artist, painter, cartoonist and Editor of "Salt and Pepper" magazine – Romania
Mrs. Leila Alaiy, professor of art, Tabriz Cartoon – Iran
Congratulations!
Mrs. Svetlana Ceca Krstich (Krstic), painter – Serbia
Mr. Aleksandar Blatnik, painter, cartoonist – Serbia
Mr. Milenko Kosanovich (Kosanovic), cartoonist – Serbia
Mr. Milenko Mihajlovich (Mihajlovic), painter, cartoonist – Serbia
Mr. Branislav Boskovich (Boskovic), painter – Serbia
Mr. Miladin Berich (Beric), Editor in “Nosorog” Magazine – Serbs Republic /BA
Mr. Goran Kljajich, Editor in “Nosorog” Magazine ("Rhinoceros") – Republika Srpska.
We wish a good art-work and successful participation to everyone. 
International magazine for satire, cartoon and caricature “Nosorog” (“Rhinocervs”)
City Banja Luka
Republika Srpska
Balkan, Europe
www.nosorog.rs.sr
http://www.nosorog.rs.sr/diff/diff2.html
http://nosorog-rhinocervs.weebly.com/
Source: http://nosorog-rhinocervs.weebly.com/ .

3. Uluslararasý internet katýlýmlý Kitap karikatürleri e-yarýþmasý 2016, Ýran

3. Uluslararasý internet katýlýmlý Kitap karikatürleri e-yarýþmasý 2016, Ýran

3. Uluslararasý Kitap karikatürleri e-yarýþmasý 2016, Ýran
Konular (Themes):
Kitap ve Þehir / Kitap ve Hayat / Kitap ve Aile / Kitap ve Çocuk /
Kitap ve Kütüphane / Kitap ve Kütüphaneci / Kitap ve Medya / Kitap ve Gelecek.
Sayý: En çok 5 karikatür.
Gönderilen eserler daha önce ödül kazanmamýþ olmalýdýr.
Bu yarýþmanýn 1. ve 2. edisyonu albümlerinde yayýnlanan iþlerinizi tekrar göndermeyiniz.
Lütfen ad ve soyadýnýzý, adres, e-mail ve telefon numaranýzý
(Full Name, Address, E-mail, Phone Number) bir word dosyasýnda ekleyiniz.
Ödüller:
Birincilik: 2000 $ + Andaç
Ýkincilik: 1500 $ + Andaç
Üçüncülük: 1000 $ + Andaç
5 adet Onur Mansiyonu (her biri): 500 $ + Andaç.
Karikatürler info@booktoon.ir e-mail adresine gönderilecek ve
200 dpi çözünürlükte, eni ya da boyu 2000 Pixel ve JPG formatýnda olacaktýr.
Son katýlma: 30 Aralýk 2016

8. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2016 konusu: Turizmin Geleceði

8. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2016 konusu: Turizmin Geleceði

8. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý 2016, Türkiye

Yarýþmanýn bu yýlki (2016) temasý, Turizmin Geleceði‘dir
Katýlým koþullarý:
* Yarýþma amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçýlarýna açýktýr.
* Her sanatçý en fazla üç eserle katýlabilir.
* Yarýþmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baský ya da bilgisayar çýktýsýyla hazýrlanmýþ olabilir. Çizim tekniði serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, eserlerin üzerinde sanatçýlarýn imzalarýnýn yer almasý gerekmektedir.
* Katýlýmcýlar eserlerinin arkasýna ad, soyad ve adreslerini yazmalý ve karikatür gönderme sayfasýna ilgili bilgileri ve küratörünü ekleyerek göndermelidir. Ýstenirse, posta yoluyla da yarýþmaya katýlýnabilinir.
* Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayýmlanmýþ olabilir, ancak daha önce bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr.
* Yarýþmaya katýlan karikatürler Anatolia: Turizm Araþtýrmalarý Dergisi ve Turizm Yazarlarý ve Gazetecileri Derneði ile bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broþür, kartpostal, web siteleri ve afiþlerde yayýnlanabilecek, bunun dýþýndaki tüm yayýn haklarý eser sahibinin olacaktýr.
* Ýlk eleme sonrasýnda finale kalan karikatürler 01 – 10 Þubat 2017 tarihlerinde sitede ilan edilecek ve itirazlar bu tarihler arasýnda kabul edilecektir.
* Yarýþmaya katýlan eserlerden seçilecek bir bölümü albüm olarak yayýmlanacaktýr. Albümde eseri yer alan her sanatçýya birer albüm gönderilecektir.
* Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsýn veya almasýn, hiçbir eser iade edilmeyecektir.
* Yarýþmaya katýlan bütün sanatçýlar katýlým koþullarýný kabul etmiþ sayýlýr.
* Yarýþmaya posta ile veya online sistem kullarak karikatür gönderilebilir.
* Yarýþmaya en son baþvuru tarihi 31 Aralýk 2016’dýr.
* Posta yolu ile karikatürler aþaðýdaki adrese gönderilebilir:
Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskiþehir.
*
Deðerlendirme Bilgileri:
1. Yarýþmaya gönderilen eserler iki aþamalý olarak deðerlendirilecektir.
2. Birinci aþamada, yarýþmaya gönderilen bütün eserler Ön Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri’nin katýlýmýyla yapýlacak toplantýda deðerlendirilecektir. Bu toplantý sonucunda finale kalacak eserler belirlenecektir. Bu deðerlendirmede yarýþmaya gönderilen eserlerin en fazla 1/5’i finale býrakýlacaktýr.
3. Ýkinci aþama deðerlendirmeye geçilmeden önce finale kalan eserler 01-10 Þubat 2017 tarihleri arasýnda internet ortamýnda ilan edilerek içlerinde benzer, çalýntý, intihal, önceden ödül alanlar ve diðer itirazlar, Ön Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafýndan karara baðlanacak ve yerinde görülen itirazlar doðrultusunda ilgili karikatürler deðerlendirme dýþýna alýnacaktýr.
4. Ýkinci aþamada finale kalan eserler Final Deðerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafýndan deðerlendirilecektir. Deðerlendirme iki alt aþamada yapýlacaktýr. Ýlk aþama deðerlendirmede finale kalan eserlerin sayýsý 45-50 sayýsýna indirilecek, son basamakta ise dereceye giren eserler belirlenecektir.
5. Yarýþmaya gönderilen eserlerin deðerlendirmesi aþaðýda belirtilen üç konu temel alýnarak yapýlacaktýr.
Konu seçimi ve konunun uygunluðu,
Mizah kalitesi,
Çizim özgünlüðü.
Kategoriler:
Yarýþmada iki ayrý kategoride eserler kabul edilecektir.
Yetiþkinler Kategorisi: 17 ve üzerindeki yaþlardan karikatürcülerin katýlýmýna açýktýr. Bu kategoride "Birincilik Ödülü, "Ýkincilik Ödülü", "Üçüncülük Ödülü", "Prof. Atila Özer Özel Ödülü" ve üç adet "Mansiyon Ödülü" verilecektir. Bu kategoride finale kalan bütün karikatürlere kitapta yer verilecektir.
Genç Karikatürcüler Kategorisi: Bu kategoriye 16 ve daha küçük yaþlardan karikatürcüler eser gönderebilirler. Eserlerin “Genç Karikatürcüler Kategorisi“ne gönderildiði belirtilmelidir. Bu kategoriye gönderilen eserlerden birine “Birincilik Ödülü” ve iki esere de “Baþarý Ödülü" verilecektir. “Genç Karikatürcüler kategorisinde finale kalacak bütün eserlere kitapta yer verilecektir.
Ödüller konusunda ayrýntýlý bilgi için bkz.

56. Uluslararasý Knokke-Heist Altýn Þapka Karikatür Festivali 2017, Belçika

56. Uluslararasý Knokke-Heist Altýn Þapka Karikatür Festivali 2017, Belçika

56. Uluslararasý Knokke-Heist Altýn Þapka Karikatür Festivali 2017, Belçika
Yarýþmacýlar 18 yaþýn üzerinde olmalýdýr.
Taným: Karikatür, mizahi bir resimdir. Ünlü bir kiþinin portresi olabileceði gibi, gerçek bir durumun parodisi ya da salt komik bir durumun tasviri dahi olabilir. Tek bir sahneden, tek bir imgeden oluþabileceði gibi birkaç aþamalý bir bant karikatür halinde de çizilebilir. Canlandýrma (animasyon) çalýþmalar kabul edilmeyecektir.
Konu: Serbest.
Sayý: En çok 5 eser. Siyah-beyaz veya renkli. Eserler dijital tekniklerle üretilmiþ de olabilir. Karikatürler yazýsýz, hiç ödül almamýþ ve Belçika’da sergilenmemiþ olmalý, katlanmadan yollanmalýdýr. Camlý, çerçeveli, paspartulu eserler yarýþmaya kabul edilmez.
Telif hakký: Katýlýmcýlar, eserlerinin etkinliði tanýtým amaçlý (albüm, poster, takvim, vb) kullanýmýna izin vermiþ sayýlýr.
Dijital olarak katýlan eserlerden alýnan çýktýlar, düzenleyen kuruluþun mülkiyetine geçer.
Orijinal eserler posta masrafý karþýlanma koþuluyla yazýlý olarak istenirse geri gönderilebilir.
Özgünlük ve Sorumluluk: Eserlerin orijinal fikir sorumluluðu çizerine aittir. Olasý kopya ve çalýntý iddialarýnýn muhatabý çizerin kendisidir.
Katýlým:
a. Orijinal çizgi karikatür: Yarýþma sitesindeki katýlým formu mutlaka doldurulup eser(ler)le birlikte yollanmalýdýr.
Boyut: En az 21 x 30 (A4), en fazla 30 x 42 cm (A3). (Kenarlarda sergi paspartusuna uygunluk için 2 cm. boþluk býrakýlabilir.) Her eserin arka yüzünde sanatçý soyadý (NAAM), adý (FOORNAAM) ve adresi (ADDRESS) bulunmalý.
b. Dijital karikatür gönderimi: Dijital katýlým için, yarýþma sitesindeki katýlým formu mutlaka doldurulup eser dosyalarý eklenmelidir. Dosya adýnda sýrasýyla sanatçý soyadýsanatçý adý ve eser adý (name, first name, title) belirtilmiþ olmalýdýr. Dosyalar en fazla A4 (21×30 cm) ölçüde, JPEG veya TIFF format ve 300 dpi çözünürlükte yollanmalý (Kenarlarda sergi paspartusuna uygunluk için 2 cm. boþluk býrakýlabilir).
Seçilen eserler sergi için paspartu edilecektir.
Ödüller: 5000; 2000; 1000 Avro (Ayný miktar nakit ödüller ulusal kategoride de verilecektir: Press Cartoon Belgium). Ödül töreni için uçakla ulaþým + (bir gece/iki kiþilik) konaklama; sergiyi izleyenlerin oylarýyla belirlenen (ancak ertesi yýl takdim edilen) Halk Ödülü 500 Avro. Nakit ödüllerden yasal kesinti yapýlýr.
Albüm: Seçilenlere albüm yollanýyor.
Son katýlma: 31.12.2016
Adres: Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw
Meerlaan 32 , B-8300 Knokke-Heist
BELGIUM
Tel: 00-32-50-630.430 Faks: 00-32-50-630.429
e-mail: cartoonfestival@knokke-heist.be
www.cartoonfestival.be.

21. Avrupa Karikatür Yarýþmasý, Kruishoutem 2017, Belçika

21. Avrupa Karikatür Yarýþmasý, Kruishoutem 2017, Belçika

21. Euro-Kartoenale Kruishoutem 2017, Belçika

KURALLAR:
1. Konu (Theme): Ruh / Can / Tin (The Soul).
2. Sayý: En çok 5 yazýsýz eser. Daha önce ödül kazanmýþ olmamalý. Teknik serbest.
3. Katýlým: Ýki yoldan eser gönderilebiliyor:
– Elektronik olarak: Önce www.ecc-kruishoutem.be/register adresinden kayýt olmak gerekiyor. Eðer postadan yarýþmaya davet mektubu alýrsanýz/aldýysanýz, o mektupta bulunan size ait kod numarasýný (personal code) bu iþlemler için kullanabilir ve eser(ler)inizi yükleyebilirsiniz (O kod numaranýzý her kayýt iþleminde kullanýnýz). Böyle bir kod numaranýz yoksa, e-mail adresinizi belirterek kayýt olabilirsiniz.
VEYA
– Geleneksel posta yoluyla: Eser gönderim adresi:
Euro-kartoenale Kruishoutem – c/a Waregemsesteenweg 113, B-9770 Kruishoutem BELGIUM.
Yarýþma sitesinde katýlanlar listesi olup güncellenmektedir, eserinizin ulaþýp ulaþmadýðýný kontrol edebilirsiniz.
4. Eser boyutu A4. 
Elektronik katýlým için 300 dpi (maximum 3 MB).
5. Geleneksel posta yoluyla katýlacak eserlerin arka yüzünde sanatçý soyadý ve adý (surname, forename) ile tercihen katýlýmcý kod numarasý (personal code) yazýlý olmalýdýr.
6. Katýlanlar bu kurallarý kabul etmiþ ve eser(ler)inin etkinlik tanýtýmý için kullanýlmasýný ve albümde yayýnlanmasýný kabul etmiþ sayýlýr. Diðer her türlü kullaným için çizerin izni talep edilecektir.
7. Ödüller: 1800, 1500, 1300 Avro + Andaçlar; En Ýyi Avrupalý katýlým ödülü: 900 Avro; En Ýyi Belçikalý katýlým ödülü: 900 Avro; Avrupa Karikatür Merkezi (ECC) ödülü: ECC galerisinde kiþisel sergi.
Ödül törenine davet edilen tüm kazanan sanatçýlar 3 gün aðýrlanýr.
8. Albüm: Ücretsiz albümü edinmek isteyen katýlýmcý, posta giderini karþýlamak koþuluyla talepte bulunabilir. Katýlýmcýya ücretsiz olan albümü Avrupa Karikatür Merkezi’nden (ECC) de alabilirsiniz.
9. Katýlýmcý, eserinin gezici sergi programýnda yer almasýna izin vermiþ sayýlýr. Seçilen eserler, sergilemeler bitimine kadar (Aralýk 2018) organizasyonun tasarrufundadýr. Ödül kazananlar geri verilmez.
10. Katýlan eserler, yazýlý olarak talep edilirse, katýlýmcýya  geri gönderilir. Ýade sýrasýnda oluþabilecek hasar veya kayýptan organizasyon sorumlu tutulamaz.
11. Kazanan eserlerin açýklanmasýndan sonra çalýntý/kopya olduðu anlaþýlan eser(ler) konusunda jüri ödülü geri alma kararý verebilir.
12. Uluslararasý jüri, 27 Ocak 2017’de Kruishoutem’de toplanacaktýr. Yarýþma son katýlým tarihi bitiminde jüri üyeleri açýklanacaktýr.
13. Ödül töreni ve açýlýþ: 8 Nisan 2017 Cumartesi.
Sergi: 9 Nisan – 2 Temmuz 2017.
Son katýlma: 08 Ocak 2017
WEB: www.ecc-kruishoutem.be .
Kaynak: ecc-kruishoutem .

18th International Festival of aphorisms and caricature-Strumica 2017, Rep. Macedonia

18th International Festival of aphorisms and caricature-Strumica 2017, Rep. Macedonia

Theme:
C A R N I V A L – E R O T I C A
Aphorism:
• In this category each author can participate with maximum of 10 aphorisms, printed in three copies, completed with code and particulars about the author, and set in sealed envelope.
• The authors are allowed to participate with more works, each as group of 10 (ten) aphorisms and marked with particular code.
Caricature:
• In this category, the authors can participate and send 3 caricatures, maximum.
The technique is on their own choice, and dimensions A/4.
• Particulars about the authors should be written at the back side of the work.
Contest due date: 
The works will be accepted up to: January 17, 2017, at latest.
Awards:
• Three main prizes will be awarded: Golden, Silver and Bronze Plaque .  
• The Organizer retains the right to award some additional prizes.
Address:
• The works are to be send to:
NUCK "Anton Panov"
Blvd. "Goce Delcev" bb
2400 Strumica , R Macedonia
with note: To the Festival of aphorism and Caricature  
Copyrights:
• The works received ,remain in property of the Organizer and the author, and they have the right to its public presentation, catalogue prepare or other publication.
Evaluation:
• The works received in due time will be reviewed and evaluated by competent jury commission.
• The presentation of the works – exhibition and the Reward Ceremony will come to: February 27, 2017.
Contact -Further information 
E-mail: trimerotikon@yahoo.com .

5th Autumn Salon of Latin America SOAL 2017, Brazil

5th Autumn Salon of Latin America SOAL 2017, Brazil

SOAL 2017 – 5th AUTUMN SALON OF LATIN AMERICA 

DEAR ARTISTS,
After the 4th SOAL’s success (Salão de Outono da America Latina), which welcomed an impressive number of visitors (11500), brasilian and cultural association Salon d’Automne França-Brasil lauches its 5th edition, SOAL 2017 with its traditional partner, Memorial of Latin America Foundation, in Sao Paulo. With more than 2 millions visitors, it has now become one of the most visited cultural centers in South America.
Like the last three years, the SOAL will take place in the well-known Galeria Marta Traba, as from May 4th until June 4th 2017.
Galeria Marta Traba is part of the Memorial da America Latina cultural compound,designed by Oscar Niemeyer, Brasilia’s famous architect.
The international jury, which will select the artists present in our exhibition will be composed of seven members, five of which are already well-known artists.
As in the last two editions, you will apply on following categories: painting, sculpture, photography, grafic arts, art book, video, installation, street art, performance.
You may have access to the Tecnical Rules and fill the SOAL2017 application form online on our website www.salon-automne-franca-brasil.com in english version.
BE CAREFULL:
Registrations are to be made exclusively online as from November 20th until January 20th 2017.
So, don’t wait until it’s too late to apply.
Welcome to the 5th SOAL-Salão de Outono da America Latina, The Art without Border Salon.
Source in languages.
Also on fb.

25. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2017, Sýrbistan

25. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2017, Sýrbistan

25. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2017, Sýrbistan
Yayýnlanmamýþ eserler katýlabiliyor. Festival dilleri Sýrpça ve Ýngilizce’dir. Sanatçýnýn kýsa biyografisi, tel no ve elmek (short biography, phone number, e-mail address) mutlaka eklenmelidir. Sadece geleneksel posta yoluyla katýlým kabul edilecektir.
Konu (Title): Göç (Migration)
Ýki dalda düzenleniyor:
1.Karikatür (Cartoon): En az A4 (210×297 mm), en fazla A3 (297×420 mm); Serbest teknik; Orijinal karikatür.
2.Yazýnsal ürün (Bir þifre kodlanmalýdýr): En fazla 2 daktilo sayfasý veya 20 aforizma.
– Kýsa öykü
– Þiir
– Aforizma.
Ödüller:
Karikatür: Birinci 600 Avro + kiþisel sergi (2017); Ýkinci 400, Üçüncü 200 Avro.
Yazýnsal ürün: Her türde ayrý ayrý ve Rade Brka Özel Ödülü 200 Avro.
Sonuç açýklama: 11 Þubat 2017.
Ödül töreni: 1 Nisan 2017.
Kazanan sanatçýlarýn ulaþým ve konaklama giderleri karþýlanýr.
Eserler geri verilmez.
Son katýlma: 25 Ocak 2017
Katýlým Formu: kaynak sayfada + bu yazýnýn sonundadýr.

Adres: Cultural Center – Kruševac

International Festival on Humour and Satire Golden Helmet

Toplicina no. 2; 37000 Kruševac SERBIA

tel/fax: 381 (37) 423 025 ; 421 877

zlatnakaciga@kck.org.rs

kck@kck.org.rs

25. Krusevac Altýn Miðfer Mizah Festivali 2017 Gençlerarasý Yarýþmasý, Sýrbistan

25. Krusevac Altýn Miðfer Mizah Festivali 2017 Gençlerarasý Yarýþmasý, Sýrbistan

25. Krusevac Altýn Miðfer Mizah Festivali 2017 Gençlerarasý Yarýþmasý, Sýrbistan
18 yaþ ve altýndaki çizerler katýlabiliyor.

Festival dilleri Sýrpça ve Ýngilizce’dir.
Katýlýmcýnýn tam adý, soyadý, adresi, tel no ve elmek (FULL NAME, FAMILY NAME, ADDRESS, CONTACT PHONE, E-MAIL) – karikatürün arka yüzünde – mutlaka belirtilmelidir.
Eser(ler) korunaklý bir zarf içerisinde, kýrýlmayacak þekilde, karton/mukavva, vb. eþliðinde gönderilmelidir.
Konu: Özçekim / Görçek (SELFIE)
Üç dalda düzenleniyor:
1.Karikatür (CARTOON): En az A4 (210×297 mm), en fazla A3 (297×420 mm). Serbest teknik.
2.Yazýnsal ürün (WRITTEN FORM: Short story, Poem, Aphorism / Kýsa öykü, Þiir, Aforizma): (Bir þifre kodlanmalýdýr) En fazla 2 daktilo sayfasý.
3.Bant karikatür / Çizgi Öykü (STRIP): Orijinal, en fazla 8 kare/kýsým. Serbest teknik.
Sonuç açýklama: 11.02.2017.
Ödül töreni: 1 Nisan 2017.
Kazananlarýn ulaþým masrafý karþýlanacaktýr.
Son katýlma: 25 Ocak 2017.
Adres: 
CULTURAL CENTER KRUSEVAC
INTERNATIONAL CONTEST FOR THE YOUNG
TOPLICINA No. 2, 37000 KRUSEVAC, SERBIA
TEL/FAX: + 381 (37) 423 025, 28 983
E-MAIL: zlatnakaciga@kck.org.rs ; kck@kck.org.rs .
(Kaynak).

Mobility: 1st Autoszektor Caricature Contest 2017, Hungary

Mobility: 1st Autoszektor Caricature Contest 2017, Hungary

Autószektor Caricature Contest 2017, Hungary

The Motorist Great-Coalition (H-1132 Budapest, Váci street 18.) invites all professional and amateur caricaturists to the „Autószektor Caricature Contest” with the following theme:
Mobility – from cars to bikes, public transport to space travel, from technical sports to having fun
1. All participants must be a natural person over 18.
2. The contest has 1 turn. Each competitor is allowed to participate in the competition with a maximum of 5 caricatures. Entries should not content any text and should be made in A4 format. File details:CYMK, JPG, good quality, the maximum size of the mail is 10 MB.
3. The registration form – attached to this contest invitation – must be sent back signed and scanned, together with the caricatures – to the grafikuskelemen@gmail.com
4. Deadline: 31 January 2017.
5. Awards:
I. 150 000 HUF
II. 100 000 HUF
III. 50 000 HUF
+ Everyone on the podium gets a diploma.
6. By applying, the participants accept that any decision of the jury – in connection with this contest – is final and not appealable.
7. Announcement of results: 2017. 02. 28.
8. A digital catalogue will be made with the submitted caricatures.
9. By filling the registration form, the participant acknowledges that the Motorist Great-Coalition – referring to the competition – can use the submitted creations free, without the purpose of gaining financial benefits. Forms of use:
– Through mediums cooperating with the Motorist Great-Coalition (www.jarmuipar.huwww.autoszektor.huwww.riposzt.hu, etc. )
– In digital or printed catalogues
– In the free publication made for the partners of Motorist Great-Coalition, which will not be merchandised
– On exhibitions, or events supported by the Motorist Great-Coalition
– As decoration
Continuous information on facebook & www.autoszektor.hu
If you have any question, contact us at grafikuskelemen@gmail.com!
We wish you good work and a successful participation!
István Knezsik
President of the Motorist Great-Coalition.