56. Uluslararasý Knokke-Heist Altýn Þapka Karikatür Festivali 2017, Belçika

56. Uluslararasý Knokke-Heist Altýn Þapka Karikatür Festivali 2017, Belçika

56. Uluslararasý Knokke-Heist Altýn Þapka Karikatür Festivali 2017, Belçika
Yarýþmacýlar 18 yaþýn üzerinde olmalýdýr.
Taným: Karikatür, mizahi bir resimdir. Ünlü bir kiþinin portresi olabileceði gibi, gerçek bir durumun parodisi ya da salt komik bir durumun tasviri dahi olabilir. Tek bir sahneden, tek bir imgeden oluþabileceði gibi birkaç aþamalý bir bant karikatür halinde de çizilebilir. Canlandýrma (animasyon) çalýþmalar kabul edilmeyecektir.
Konu: Serbest.
Sayý: En çok 5 eser. Siyah-beyaz veya renkli. Eserler dijital tekniklerle üretilmiþ de olabilir. Karikatürler yazýsýz, hiç ödül almamýþ ve Belçika’da sergilenmemiþ olmalý, katlanmadan yollanmalýdýr. Camlý, çerçeveli, paspartulu eserler yarýþmaya kabul edilmez.
Telif hakký: Katýlýmcýlar, eserlerinin etkinliði tanýtým amaçlý (albüm, poster, takvim, vb) kullanýmýna izin vermiþ sayýlýr.
Dijital olarak katýlan eserlerden alýnan çýktýlar, düzenleyen kuruluþun mülkiyetine geçer.
Orijinal eserler posta masrafý karþýlanma koþuluyla yazýlý olarak istenirse geri gönderilebilir.
Özgünlük ve Sorumluluk: Eserlerin orijinal fikir sorumluluðu çizerine aittir. Olasý kopya ve çalýntý iddialarýnýn muhatabý çizerin kendisidir.
Katýlým:
a. Orijinal çizgi karikatür: Yarýþma sitesindeki katýlým formu mutlaka doldurulup eser(ler)le birlikte yollanmalýdýr.
Boyut: En az 21 x 30 (A4), en fazla 30 x 42 cm (A3). (Kenarlarda sergi paspartusuna uygunluk için 2 cm. boþluk býrakýlabilir.) Her eserin arka yüzünde sanatçý soyadý (NAAM), adý (FOORNAAM) ve adresi (ADDRESS) bulunmalý.
b. Dijital karikatür gönderimi: Dijital katýlým için, yarýþma sitesindeki katýlým formu mutlaka doldurulup eser dosyalarý eklenmelidir. Dosya adýnda sýrasýyla sanatçý soyadýsanatçý adý ve eser adý (name, first name, title) belirtilmiþ olmalýdýr. Dosyalar en fazla A4 (21×30 cm) ölçüde, JPEG veya TIFF format ve 300 dpi çözünürlükte yollanmalý (Kenarlarda sergi paspartusuna uygunluk için 2 cm. boþluk býrakýlabilir).
Seçilen eserler sergi için paspartu edilecektir.
Ödüller: 5000; 2000; 1000 Avro (Ayný miktar nakit ödüller ulusal kategoride de verilecektir: Press Cartoon Belgium). Ödül töreni için uçakla ulaþým + (bir gece/iki kiþilik) konaklama; sergiyi izleyenlerin oylarýyla belirlenen (ancak ertesi yýl takdim edilen) Halk Ödülü 500 Avro. Nakit ödüllerden yasal kesinti yapýlýr.
Albüm: Seçilenlere albüm yollanýyor.
Son katýlma: 31.12.2016
Adres: Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw
Meerlaan 32 , B-8300 Knokke-Heist
BELGIUM
Tel: 00-32-50-630.430 Faks: 00-32-50-630.429
e-mail: cartoonfestival@knokke-heist.be
www.cartoonfestival.be.