25. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2017, Sýrbistan

25. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2017, Sýrbistan

25. Uluslararasý Altýn Miðfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2017, Sýrbistan
Yayýnlanmamýþ eserler katýlabiliyor. Festival dilleri Sýrpça ve Ýngilizce’dir. Sanatçýnýn kýsa biyografisi, tel no ve elmek (short biography, phone number, e-mail address) mutlaka eklenmelidir. Sadece geleneksel posta yoluyla katýlým kabul edilecektir.
Konu (Title): Göç (Migration)
Ýki dalda düzenleniyor:
1.Karikatür (Cartoon): En az A4 (210×297 mm), en fazla A3 (297×420 mm); Serbest teknik; Orijinal karikatür.
2.Yazýnsal ürün (Bir þifre kodlanmalýdýr): En fazla 2 daktilo sayfasý veya 20 aforizma.
– Kýsa öykü
– Þiir
– Aforizma.
Ödüller:
Karikatür: Birinci 600 Avro + kiþisel sergi (2017); Ýkinci 400, Üçüncü 200 Avro.
Yazýnsal ürün: Her türde ayrý ayrý ve Rade Brka Özel Ödülü 200 Avro.
Sonuç açýklama: 11 Þubat 2017.
Ödül töreni: 1 Nisan 2017.
Kazanan sanatçýlarýn ulaþým ve konaklama giderleri karþýlanýr.
Eserler geri verilmez.
Son katýlma: 25 Ocak 2017
Katýlým Formu: kaynak sayfada + bu yazýnýn sonundadýr.

Adres: Cultural Center – Kruševac

International Festival on Humour and Satire Golden Helmet

Toplicina no. 2; 37000 Kruševac SERBIA

tel/fax: 381 (37) 423 025 ; 421 877

zlatnakaciga@kck.org.rs

kck@kck.org.rs