21. Avrupa Karikatür Yarýþmasý, Kruishoutem 2017, Belçika

21. Avrupa Karikatür Yarýþmasý, Kruishoutem 2017, Belçika

21. Euro-Kartoenale Kruishoutem 2017, Belçika

KURALLAR:
1. Konu (Theme): Ruh / Can / Tin (The Soul).
2. Sayý: En çok 5 yazýsýz eser. Daha önce ödül kazanmýþ olmamalý. Teknik serbest.
3. Katýlým: Ýki yoldan eser gönderilebiliyor:
– Elektronik olarak: Önce www.ecc-kruishoutem.be/register adresinden kayýt olmak gerekiyor. Eðer postadan yarýþmaya davet mektubu alýrsanýz/aldýysanýz, o mektupta bulunan size ait kod numarasýný (personal code) bu iþlemler için kullanabilir ve eser(ler)inizi yükleyebilirsiniz (O kod numaranýzý her kayýt iþleminde kullanýnýz). Böyle bir kod numaranýz yoksa, e-mail adresinizi belirterek kayýt olabilirsiniz.
VEYA
– Geleneksel posta yoluyla: Eser gönderim adresi:
Euro-kartoenale Kruishoutem – c/a Waregemsesteenweg 113, B-9770 Kruishoutem BELGIUM.
Yarýþma sitesinde katýlanlar listesi olup güncellenmektedir, eserinizin ulaþýp ulaþmadýðýný kontrol edebilirsiniz.
4. Eser boyutu A4. 
Elektronik katýlým için 300 dpi (maximum 3 MB).
5. Geleneksel posta yoluyla katýlacak eserlerin arka yüzünde sanatçý soyadý ve adý (surname, forename) ile tercihen katýlýmcý kod numarasý (personal code) yazýlý olmalýdýr.
6. Katýlanlar bu kurallarý kabul etmiþ ve eser(ler)inin etkinlik tanýtýmý için kullanýlmasýný ve albümde yayýnlanmasýný kabul etmiþ sayýlýr. Diðer her türlü kullaným için çizerin izni talep edilecektir.
7. Ödüller: 1800, 1500, 1300 Avro + Andaçlar; En Ýyi Avrupalý katýlým ödülü: 900 Avro; En Ýyi Belçikalý katýlým ödülü: 900 Avro; Avrupa Karikatür Merkezi (ECC) ödülü: ECC galerisinde kiþisel sergi.
Ödül törenine davet edilen tüm kazanan sanatçýlar 3 gün aðýrlanýr.
8. Albüm: Ücretsiz albümü edinmek isteyen katýlýmcý, posta giderini karþýlamak koþuluyla talepte bulunabilir. Katýlýmcýya ücretsiz olan albümü Avrupa Karikatür Merkezi’nden (ECC) de alabilirsiniz.
9. Katýlýmcý, eserinin gezici sergi programýnda yer almasýna izin vermiþ sayýlýr. Seçilen eserler, sergilemeler bitimine kadar (Aralýk 2018) organizasyonun tasarrufundadýr. Ödül kazananlar geri verilmez.
10. Katýlan eserler, yazýlý olarak talep edilirse, katýlýmcýya  geri gönderilir. Ýade sýrasýnda oluþabilecek hasar veya kayýptan organizasyon sorumlu tutulamaz.
11. Kazanan eserlerin açýklanmasýndan sonra çalýntý/kopya olduðu anlaþýlan eser(ler) konusunda jüri ödülü geri alma kararý verebilir.
12. Uluslararasý jüri, 27 Ocak 2017’de Kruishoutem’de toplanacaktýr. Yarýþma son katýlým tarihi bitiminde jüri üyeleri açýklanacaktýr.
13. Ödül töreni ve açýlýþ: 8 Nisan 2017 Cumartesi.
Sergi: 9 Nisan – 2 Temmuz 2017.
Son katýlma: 08 Ocak 2017
WEB: www.ecc-kruishoutem.be .
Kaynak: ecc-kruishoutem .