25. Krusevac Altýn Miðfer Mizah Festivali 2017 Gençlerarasý Yarýþmasý, Sýrbistan

25. Krusevac Altýn Miðfer Mizah Festivali 2017 Gençlerarasý Yarýþmasý, Sýrbistan

25. Krusevac Altýn Miðfer Mizah Festivali 2017 Gençlerarasý Yarýþmasý, Sýrbistan
18 yaþ ve altýndaki çizerler katýlabiliyor.

Festival dilleri Sýrpça ve Ýngilizce’dir.
Katýlýmcýnýn tam adý, soyadý, adresi, tel no ve elmek (FULL NAME, FAMILY NAME, ADDRESS, CONTACT PHONE, E-MAIL) – karikatürün arka yüzünde – mutlaka belirtilmelidir.
Eser(ler) korunaklý bir zarf içerisinde, kýrýlmayacak þekilde, karton/mukavva, vb. eþliðinde gönderilmelidir.
Konu: Özçekim / Görçek (SELFIE)
Üç dalda düzenleniyor:
1.Karikatür (CARTOON): En az A4 (210×297 mm), en fazla A3 (297×420 mm). Serbest teknik.
2.Yazýnsal ürün (WRITTEN FORM: Short story, Poem, Aphorism / Kýsa öykü, Þiir, Aforizma): (Bir þifre kodlanmalýdýr) En fazla 2 daktilo sayfasý.
3.Bant karikatür / Çizgi Öykü (STRIP): Orijinal, en fazla 8 kare/kýsým. Serbest teknik.
Sonuç açýklama: 11.02.2017.
Ödül töreni: 1 Nisan 2017.
Kazananlarýn ulaþým masrafý karþýlanacaktýr.
Son katýlma: 25 Ocak 2017.
Adres: 
CULTURAL CENTER KRUSEVAC
INTERNATIONAL CONTEST FOR THE YOUNG
TOPLICINA No. 2, 37000 KRUSEVAC, SERBIA
TEL/FAX: + 381 (37) 423 025, 28 983
E-MAIL: zlatnakaciga@kck.org.rs ; kck@kck.org.rs .
(Kaynak).