SEMÝH BALCIOÐLU USTA’YA PLAKET…

haberler-bant

4rasit-sb-plaket

SEMÝH BALCIOÐLU HOCAMIZA

“GÖNÜLLERDE UNUTULMAYANLAR” PLAKETÝ

Kartal Ahmet Þimþek Koleji 7 yýldan beri son birkaç yýl içinde vefat etmiþ devlet adamý, iþ adamý, sanatçý,gazeteci, yazar ve sporcular arasýndan “Gönüllerde unutulmayanlar”ý seçmektedir. Bu yýl gazetecilik dalýnda Ekim ayýnda kaybettiðimiz duayenimiz Semih Balcýoðlu hocamýza verildi. Hocamýzýn ödülünü eþi Emel Balcýoðlunun isteði üzerine Talebesi Raþit Yakalý aldý.Raþit Yakalý Yaptýðý konuþmada, Semih Balcýoðlunun çizgi hayatýndan kesitler sundu. Son derece duygusal bir ortamda yapýlan törende ayrýca, Kadir Has, Bener Jordan, Meral Babçum, Atýf Yýlmaz, Akgün Tekin, Arif Mardin, Lale Oraloðlu, Selahattin Ýçli, Ayþen Tekin, Mehmet Akan, Duygu Asena, Yýlmaz Yücetürk, Naci Özkaya, Bora Öztürk ve Gökmen Yýldýran adlarýna plaketler ailelerine verildi.Ahmet Þimþek Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Orhan Yorgancý;  “Ülkemizde bu güne deðin ödüller hep yaþayan insanlara verilmiþtir. Ahmet Þimþek Koleji ülkemizde yararlý çalýþmalar yapmýþ, toplumda iz býrakmýþ, ulusunun gönüllerinde unutulmamýþ, aramýzdan ayrýlýp ebediyete intikal etmiþ kiþilerin yakýnlarýna plaket vererek, onlarý minnetle, sevgiyle anmakta ve vefa örneði göstermektedir.” Dedi. Bilindiði gibi geçen yýl ayný plaket Nehar Tüblek aðabeyimize ondan önceki yýl da Oðuz aral aðabey ile Necati Abacý arkadaþýmýza verilmiþti. 

Foto haber: Banu Yakalý 

Fotoðrafta plaket alanlar  Kurum kurucusu Ahmet Þimþek, Genel Müdür Orhan Yorgancý ile görülüyor.Rasit Yakalý, Semih Balcýoðlu plaketini  eþi Emel Balcýoðlu ve ailesi adýna alýrken.

 

WILLEM RASING IS DRAWING…

willemrasing-bant

willem-sam

Dear friends and colleagues,
after 4 years as Vice-President FECO-Holland I'm running now for mister President FECO-Holland Himself. Of course I need as much of your support as possible. In case you like the idea of me being mister President FECO-Holland for the next 4 years please send this mail to Peter Nieuwendijk (Secretary-General FECO Worldwide) email: feco.international@planet.nl
Greetings and thanks in advance,
Willem Rasing
(Vice-President FECO-Holland)
SPREAD THE WORD.

“RTE GARANTÝLÝ FIKRALAR” ÜZERÝNE CÝHAN DEMÝRCÝ’DEN DON QUICHOTTE OKURLARINA AÇIKLAMA…

haberler-bant

2cihan-rte

Sevgili Erdoðan,
Uðradýðýn Hacker saldýrýsý için sana da geçmiþ olsun…Ben de medya denen Hacker'ýn saldýrýsý altýnda sayýlýrým…Zira ülkede ilk kez BAÞBAKAN RTE FIKRALARI yayýnlanmasýna raðmen, inatla görmezden gelen bir medya ile karþý karþýyayým, üç maymun oynanýyor resmen karþýmda. Bu ülkeye dair umutlarým her geçen gün daha da un ufak oluyor, DONKÝÞOT'u takip eden meslektaþlarla paylaþmak için aþaðýdaki satýrlarý yazdým, kullanýrsan sevinirim, selamlar…
Cihan Demirci


DAM ÜSTÜNDEN BÝR MÝZAHÇININ ÇIÐLIÐIDIR!..
Sevgili dostlar; bu ülkede çizerliðim de dahil; 29 yýldýr yazar-çizer olarak mizah edebiyatýmýza-medyamýza katkýda bulunuyorum lakin böylesine yoðun bir baský yaþadýðým dönem hiç olmamýþtý. 22 yýldýr kitap yayýnlýyorum, "RTE GARANTÝLÝ FIKRALAR" benim 32. kitabýmdýr… Bu kadar zor yayýnlayabildiðim bir kitap hiç olmadý. 1.5 yýla yaklaþan bir macerada çalýþtýðým yayýnevleri kendilerince haklý nedenlerle bu kitabý basmak istemediler. Kitap aylarca avukatlarda gezindi. Baský aþamasýnda kalakaldý. Sonunda Turkuaz Kitaplýðý'nca (0212- 546 86 32) yayýnlanabildi.
Oysa Yýldýrým Akbulut gibi bir "baþbakan" için bile onlarca fýkra kitabý çýkabilmiþti bu ülkede. Baþbakan RTE için ise 5. yýlda ilk kez çýkýyor!.. Þimdiye kadar onlarcasýnýn çýkmasý gerekmez miydi?.. Bizzat Baþbakan tarafýndan yaratýlan korku ve baský ortamý buna engel oldu þüphesiz…
Görülmemiþ düzeyde dinci ve faþizan bir baský altýndayýz. Medyamýzýn bu kitaba pek sahip çýkacaðýný sanmýyordum ancak bu kadar ilgisizlik de beklemiyordum. Bir haftalýk süreçte durum gözükmeye baþladý.Hakim medyadan týk çýkmýyor. Bir kaç yürekli gazeteci dostum dýþýnda kitaptan bahseden de yok henüz…
Oysa bu kitap þimdilerde unuttuðumuz ve ancak davalarla anýmsadýðýmýz mizahýn o benzersiz "MUHALÝF" gücü adýna ve güzel günlere olan (Ampulsüz günlere!) özlemle yazýldý. Bizim bir "politik fýkra" geleneðimiz vardý, hepsini unuttuk, yok ettik… Mizahý hayatýmýzdan tamamen attýk… Onun için de bugün bu kadar vahþi, bu kadar linçsever, bu kadar yobaz insanlar haline geldik…Koca bir ülke insan þeklinde yaratýk kaynar oldu…
Zaten sahibi olamadýðýmýz(!) bu ülke hepten elimizden gitmek üzere… Medya anlamýnda oldukça yalnýz býrakýlmýþ bir yazar-çizer olarak bu kitap benim için de bu iþleri sürdürüp-sürdürmemem konusunda da bir gösterge olacak. Çünkü ben bu fýkralarý kendimi tatmin için yazmadým. Yýllardýr kitaplarýmla Türkiye'yi karýþ karýþ geziyorum, 700'den fazla söyleþi ve imza günü etkinliðine katýldým, vaziyetin ne kadar vahim olduðunu görüyorum, ne yazýk ki sadece piknik kývamýndaki mitingler ya da Hac kývamýnda Anýtkabir'i ziyaret etmeler yetmeyecek bu ülkenin aydýnlýk geleceðini yeniden kurmak için…
Kaleminden ve yüreðinden baþka hiçbir gücü olmayan bir yazar-çizer olarak diyorum ki; kitabým medya tarafýndan bilinçli bir þekilde görülmüyor, hakkýnda yapýlan haberler yayýnlanmýyor, yapýlmýþ röportajlarýn da yayýnlanamayacaðý söyleniyor. Tam anlamýyla bir diktatörlük altýnda yaþýyoruz. Sn.RTE ülkeye öylesine bir korku salmýþ ki, masum fýkralardan bile korkan, týrsan bir medya ile karþý karþýyayýz…
Mizahçý-karikatürcü dostlarýn yaþadýðým durumu bilmesi için, bu satýrlarý kaleme aldým, bu iþleri böyle bir medya ile daha ne kadar sürdüreceðimi doðrusu bilemiyorum… Tüm görmezden gelmelere inat gene de diyorum ki; Yaþasýn mizahýn muhalif ve gülümseyen o sihirli gücü!..
Sevgilerimle, GÜLEKALIN…
Cihan Demirci

SICAF-Seoul International Cartoon Competition Prizes

haberler-bant

 

sicaf

 

Güney Kore'de düzenlenen SICAF-Seoul International Cartoon Competýtýon'da sonuçlar açýklandý ve 3 Türk çizer ödül kazandý.Yarýþmada WEB CARTOON dalýnda Musa GÜMÜÞ ve Ümit Müfit DÝNÇAY'ýn çalýþmalarý ilk iki sýrayý alarak GENRE PRIZE FOR EXCELLENCE ile ödüllendirilirken,Muammer OLCAY'ýn çalýþmasý da JURY SPECIAL PRIZE ödülü kazandý.
Sonuçlar için:
adresini týklayýnýz.