TÜRK KARÝKATÜRCÜLERÝ “EUROPA” KARÝKATÜR ALBÜMÜNDE…

haberler-bant2

 

 europakapak

 

TÜRK KARÝKATÜRCÜLERÝ  EUROPA KARÝKATÜR ALBÜMÜNDE 

Bu yýl kutlanacak olan Avrupa Birliði'nin ellinci kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda yapýlacak aktiviteler arasýnda  ( EUROPA- Fifty years of the treatýes of ROME ) isimli Avrupa Birliðini karikatürlerle tanýtan bir karikatür albümü de yayýnlandý. Portekiz'in baþkenti Lizbon’da hazýrlanýp basýlan ve dünyanýn bir çok ülkesinden tanýnmýþ karikatürcülerinin eserlerini bünyesinde topladýðý karikatür albümünde; Türkiye’den Erdoðan Baþol, Salih Memecan ile Hilmi Þimþek’in çalýþmalarý da yer almýþ ve bu karikatür albümü Avrupa’nýn birçok ülkesine gönderilmiþtir.

http://www.europarl.europa.eu/

ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ VE ÝSVEÇ BAÞKONSOLOSLUÐUNUN ORTAKLAÞA GERÇEKLEÞTÝRECEÐÝ “GÖÇ” KONULU SEMPOZYUM…

haberler-bant2

dq-isvec

EYLÜL AYINDA ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ VE ÝSVEÇ BAÞKONSOLOSLUÐU ORTAK PROJESÝ OLAN "GÖÇ" KONULU  SEMPOZYUM  ÇALIÞMALARI BAÞLAMAK ÜZERE… BÜYÜK OLASILIKLA BU ORGANÝZASYON KAPSAMINDA DON QUICHOTTE TA, "GÖÇ" KONULU YARIÞMA SERGÝSÝYLE YERÝNÝ ALACAK. ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ AB SORUMLUSU ELÝF DEMÝRCAN VE ERDOÐAN KARAYEL, ZÝYARETE GÝTTÝKLERÝ ÝSVEÇ BAÞKONSOLOSU INGMAR KARLSSON ÝLE BU KONUYU GÖRÜÞTÜLER. DON QUICHOTTE'U DÝKKATLE ÝNCELEYEN BAÞKONSOLOS, DERGÝYÝ ÇOK BEÐENDÝÐÝNÝ, ÖNEMLÝ BÝR TOPLUMSAL MÝSYON ÜSTLENDÝÐÝNÝ GÖRDÜÐÜ DON QUICHOTTE'U EYLÜL AYINDA DÜZENLEMEYÝ DÜÞÜNDÜKLERÝ SEMPOZYUM'DA GÖRMEKTEN MUTLU OLACAKLARINI DÝLE GETÝRDÝ. ÞÝÞLÝ BELEDÝYESÝ'NÝN AB ÝLÝÞKÝLERÝNDE BÝZLERÝN DE YAKINDAN TANIDIÐI BÝR PARTNERÝ VAR: ESKÝ AVRUPA PARLAMENTERÝ OZAN CEYHUN…