“RTE GARANTÝLÝ FIKRALAR” ÜZERÝNE CÝHAN DEMÝRCÝ’DEN DON QUICHOTTE OKURLARINA AÇIKLAMA…

haberler-bant

2cihan-rte

Sevgili Erdoðan,
Uðradýðýn Hacker saldýrýsý için sana da geçmiþ olsun…Ben de medya denen Hacker'ýn saldýrýsý altýnda sayýlýrým…Zira ülkede ilk kez BAÞBAKAN RTE FIKRALARI yayýnlanmasýna raðmen, inatla görmezden gelen bir medya ile karþý karþýyayým, üç maymun oynanýyor resmen karþýmda. Bu ülkeye dair umutlarým her geçen gün daha da un ufak oluyor, DONKÝÞOT'u takip eden meslektaþlarla paylaþmak için aþaðýdaki satýrlarý yazdým, kullanýrsan sevinirim, selamlar…
Cihan Demirci


DAM ÜSTÜNDEN BÝR MÝZAHÇININ ÇIÐLIÐIDIR!..
Sevgili dostlar; bu ülkede çizerliðim de dahil; 29 yýldýr yazar-çizer olarak mizah edebiyatýmýza-medyamýza katkýda bulunuyorum lakin böylesine yoðun bir baský yaþadýðým dönem hiç olmamýþtý. 22 yýldýr kitap yayýnlýyorum, "RTE GARANTÝLÝ FIKRALAR" benim 32. kitabýmdýr… Bu kadar zor yayýnlayabildiðim bir kitap hiç olmadý. 1.5 yýla yaklaþan bir macerada çalýþtýðým yayýnevleri kendilerince haklý nedenlerle bu kitabý basmak istemediler. Kitap aylarca avukatlarda gezindi. Baský aþamasýnda kalakaldý. Sonunda Turkuaz Kitaplýðý'nca (0212- 546 86 32) yayýnlanabildi.
Oysa Yýldýrým Akbulut gibi bir "baþbakan" için bile onlarca fýkra kitabý çýkabilmiþti bu ülkede. Baþbakan RTE için ise 5. yýlda ilk kez çýkýyor!.. Þimdiye kadar onlarcasýnýn çýkmasý gerekmez miydi?.. Bizzat Baþbakan tarafýndan yaratýlan korku ve baský ortamý buna engel oldu þüphesiz…
Görülmemiþ düzeyde dinci ve faþizan bir baský altýndayýz. Medyamýzýn bu kitaba pek sahip çýkacaðýný sanmýyordum ancak bu kadar ilgisizlik de beklemiyordum. Bir haftalýk süreçte durum gözükmeye baþladý.Hakim medyadan týk çýkmýyor. Bir kaç yürekli gazeteci dostum dýþýnda kitaptan bahseden de yok henüz…
Oysa bu kitap þimdilerde unuttuðumuz ve ancak davalarla anýmsadýðýmýz mizahýn o benzersiz "MUHALÝF" gücü adýna ve güzel günlere olan (Ampulsüz günlere!) özlemle yazýldý. Bizim bir "politik fýkra" geleneðimiz vardý, hepsini unuttuk, yok ettik… Mizahý hayatýmýzdan tamamen attýk… Onun için de bugün bu kadar vahþi, bu kadar linçsever, bu kadar yobaz insanlar haline geldik…Koca bir ülke insan þeklinde yaratýk kaynar oldu…
Zaten sahibi olamadýðýmýz(!) bu ülke hepten elimizden gitmek üzere… Medya anlamýnda oldukça yalnýz býrakýlmýþ bir yazar-çizer olarak bu kitap benim için de bu iþleri sürdürüp-sürdürmemem konusunda da bir gösterge olacak. Çünkü ben bu fýkralarý kendimi tatmin için yazmadým. Yýllardýr kitaplarýmla Türkiye'yi karýþ karýþ geziyorum, 700'den fazla söyleþi ve imza günü etkinliðine katýldým, vaziyetin ne kadar vahim olduðunu görüyorum, ne yazýk ki sadece piknik kývamýndaki mitingler ya da Hac kývamýnda Anýtkabir'i ziyaret etmeler yetmeyecek bu ülkenin aydýnlýk geleceðini yeniden kurmak için…
Kaleminden ve yüreðinden baþka hiçbir gücü olmayan bir yazar-çizer olarak diyorum ki; kitabým medya tarafýndan bilinçli bir þekilde görülmüyor, hakkýnda yapýlan haberler yayýnlanmýyor, yapýlmýþ röportajlarýn da yayýnlanamayacaðý söyleniyor. Tam anlamýyla bir diktatörlük altýnda yaþýyoruz. Sn.RTE ülkeye öylesine bir korku salmýþ ki, masum fýkralardan bile korkan, týrsan bir medya ile karþý karþýyayýz…
Mizahçý-karikatürcü dostlarýn yaþadýðým durumu bilmesi için, bu satýrlarý kaleme aldým, bu iþleri böyle bir medya ile daha ne kadar sürdüreceðimi doðrusu bilemiyorum… Tüm görmezden gelmelere inat gene de diyorum ki; Yaþasýn mizahýn muhalif ve gülümseyen o sihirli gücü!..
Sevgilerimle, GÜLEKALIN…
Cihan Demirci