SEMÝH BALCIOÐLU USTA’YA PLAKET…

haberler-bant

4rasit-sb-plaket

SEMÝH BALCIOÐLU HOCAMIZA

“GÖNÜLLERDE UNUTULMAYANLAR” PLAKETÝ

Kartal Ahmet Þimþek Koleji 7 yýldan beri son birkaç yýl içinde vefat etmiþ devlet adamý, iþ adamý, sanatçý,gazeteci, yazar ve sporcular arasýndan “Gönüllerde unutulmayanlar”ý seçmektedir. Bu yýl gazetecilik dalýnda Ekim ayýnda kaybettiðimiz duayenimiz Semih Balcýoðlu hocamýza verildi. Hocamýzýn ödülünü eþi Emel Balcýoðlunun isteði üzerine Talebesi Raþit Yakalý aldý.Raþit Yakalý Yaptýðý konuþmada, Semih Balcýoðlunun çizgi hayatýndan kesitler sundu. Son derece duygusal bir ortamda yapýlan törende ayrýca, Kadir Has, Bener Jordan, Meral Babçum, Atýf Yýlmaz, Akgün Tekin, Arif Mardin, Lale Oraloðlu, Selahattin Ýçli, Ayþen Tekin, Mehmet Akan, Duygu Asena, Yýlmaz Yücetürk, Naci Özkaya, Bora Öztürk ve Gökmen Yýldýran adlarýna plaketler ailelerine verildi.Ahmet Þimþek Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Orhan Yorgancý;  “Ülkemizde bu güne deðin ödüller hep yaþayan insanlara verilmiþtir. Ahmet Þimþek Koleji ülkemizde yararlý çalýþmalar yapmýþ, toplumda iz býrakmýþ, ulusunun gönüllerinde unutulmamýþ, aramýzdan ayrýlýp ebediyete intikal etmiþ kiþilerin yakýnlarýna plaket vererek, onlarý minnetle, sevgiyle anmakta ve vefa örneði göstermektedir.” Dedi. Bilindiði gibi geçen yýl ayný plaket Nehar Tüblek aðabeyimize ondan önceki yýl da Oðuz aral aðabey ile Necati Abacý arkadaþýmýza verilmiþti. 

Foto haber: Banu Yakalý 

Fotoðrafta plaket alanlar  Kurum kurucusu Ahmet Þimþek, Genel Müdür Orhan Yorgancý ile görülüyor.Rasit Yakalý, Semih Balcýoðlu plaketini  eþi Emel Balcýoðlu ve ailesi adýna alýrken.