International Salt & Pepper Satirical Art Salon – Romania

Themes: A. SALT and/or PEPPER B. LIFE
Deadline: 15. 12. 2010

REGULATIONS
The International Salt & Pepper Satirical Art Salon is held by„Salt & Pepper" Magazine for visual arts and artists

1. Themes

A. SALT and/or PEPPER
B. LIFE

We are expecting your meaningful and cleaver works at an artistic level.

2. Participants

All artists, professional or not, are invited to take part in the Salon, regardless of gender, nationality or country of residence. 

3. Works

May be done in black & white or in colour.
Each participant may submit up to 3 (three) works on each theme.
Good quality images of signed works.   
In JPG format, Max. 800kb/work, at Min. 300dpi resolution.
Only works without text are accepted. 
The participating works could have been previously published but not have won awards.
No works with "adult content" will be accepted, regardless of their artistic quality.
Organizers own the right do not admit in the Salon works that may attempt against individual and/or collective rights.

4. Technique

Is free of choice of the artist, but in two dimensions, such as: graphical art, painting, digital art, cartoon, illustration etc.,  no photographic art.

5. Terms 

Start of receiving works:   October 1 st, 2010.
Deadline of receiving works:   December 15 th, 2010.

6. Participation

Each participant will send in the message’s body in English language, the personal information, in the following order:
– name and surname & pseudonym;
– home address;
– e-mail;
– phone numbers (not a must);
– personal photo/cartoon self portrait, Max. 250kb at Min. 300dp;
– personal web-site;
– short biography;
– list of works on each theme; 
Each work will be identifiable on the participant’s lists by:
theme, position in the list of works, title, technique, dimensions, price (in EUR) and the file name.
The file names will be defined as following:
theme_international code of the country_name initial_surname initial_verification code_position in the list of works. 
for example: Romania, Ion POPESCU, AZ5, the work is the second in own list of works on the Life theme,
 B_RO_I_P_AZ5_02
Note: the verification code, may be a own sequence of 3 (three) numbers and/or letters in any order of artist’s choice.

7. Awards 

Three prizes will be available per each theme.
The prizes consist in exposure on the Salon’s website of  name and surname, a short CV, personal photo/cartoon, price / work, and for:
–  1st prize: 10 (ten) works + the awarded work; 
–  2nd prize: 5 (five) works + the awarded work; 
–  3rd prize: 3 (three) works + the awarded work; 
The Diplomas will be send by e-mail.
The first ranked 25 (twenty five) works on each theme will be exposed on web-site, awarded works including.
A list of participants will be published as well.

8. Winners 

The prize winners will be announced by e-mail till January 30 th, 2011.
Till February 15 th, 2011 prize winners must send their works (Max. 800kb, Min. 300dpi) to be included in exhibition,
including the information, in English language, per each work:
title, technique, dimensions, price (in EUR, for the original work) and the corresponding file name. 

9. Jury

Mr. Octavian BOUR, President of the jury, Romania, 
Mr. Florian-Doru CRIHANĂ, Romania, 
Mrs. Irina IOSIP, Romania, 
Mr. Constantin PAVEL, Romania, 
The jury decision cannot be appealed.

10. Submission address

 International Salt & Pepper Satirical Art Salon
 e-mail:
salt.pepper.s1@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 for info: Mrs. Irina IOSIP

11. Other specifications
 
Participants whose works are selected to be awarded will be notified by e-mail.
The album of the Salon will be edited in electronic format, being available on Salon’s web-site for printing.
The participants turns over all rights of their works to International Salt & Pepper Satirical Art Salon and to "Salt & Pepper" Magazine and authorizes them to exhibit, archive and publish those works on the media and/or the Internet without limitations. To promote the International Salt & Pepper Satirical Art Salon, "Salt & Pepper" Magazine is entitled to use received works later as edited materials with the name of their author on these,
without any compensation to authors.
Participation in International Salt & Pepper Satirical Art Salon means the acceptance of all of the above regulations.

NEWS.. HABERLER…

1-news-bant.jpg

izmirdq.jpg

"INTEGRATION-ASSIMILATION" KONULU
4. ULUSLARARASI DQ KARIKATÜR YARISMASININ ÖDÜL ALAN VE
SERGILENMEYE DEGER BULUNAN KARIKATÜRLERI
BERLIN‘DEN SONRA IZMIR‘DE…
BUCA KÜLTÜR MERKEZI‘NDE 3 ARALIK‘TA ACILACAK OLAN SERGIYE
IZMIR VE CEVRESINDEKI TÜM MIZAHSEVERLERI BEKLIYORUZ.
SERGININ GERCEKLESMESINE DEGERLI KATKILARINDAN DOLAYI
MENEKSE-ÖMER CAM CIFTINE VE SAADET DEMIR YALCIN‘A
SONSUZ TESEKKÜRLER…

DON QUICHOTTE

seyran_caferli.-bant.jpg

seyran-salincak.jpg

1-news-bant.jpg

panela2010-album-119.jpg

2ND BIENNIAL OF HUMOR "LUIS D’OLIVEIRA GUIMARAES"
PANELA 2010 (PORTUGAL)

SENDER: RECEP BAYRAMOGLU-TURKEY

http://files.donquichotte.org/panela2010-album.pdf

“ERZURUM- KIS VE SPOR” KONULU KARÝKATUR YARISMASI

 

"ERZURUM- KIÞ VE SPOR" KONULU KARÝKATÜR YARIÞMASI

SUNUÞ
2011 Erzurum Kýþ Oyunlarý Genel Koordinatörlüðünce 27 Ocak – 06 Þubat 2011 tarihleri arasýnda 25.si düzenlenen Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý kapsamýnda Ulusal çapta bir
Karikatür Yarýþmasý düzenlenmiþtir.

AMAÇ
Mizah olgusu ile;
♦ Erzurum’un tanýtýmýný saðlamak,
♦ Uluslararasý kardeþliðin temsilcisi olan sporun ve kýþ mevsiminin güzelliðini paylaþmak.
♦ Kültürlerin kaynaþmasýna katkýda bulunmak,
♦ Türk karikatür sanatçýlarýnýn son eserlerini bir arada sergilemek ve uluslararasý izleyici ile buluþmasýný saðlamak.

KONU
Erzurum, Kýþ ve Spor

KATILIM ÞARTLARI:
♦ Yarýþma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakýnlarý dýþýnda Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu tüm sanatçýlara açýktýr.
♦ Her sanatçý yarýþmaya, daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ ya da sergilenmemiþ iki (2 adet) eseri ile katýlabilir.
♦ Eserler orijinal olmalýdýr. Fotoðraf, fotokopi, vb. kabul edilmeyecektir.
♦ Yarýþmaya eser verecek olan karikatürcüler, kendi anlatým biçimlerine uygun tekniði (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
♦ Yarýþmaya verilecek eserler maksimum A3 (42 cm x 29.7 cm) boyutlarýnda olmalýdýr.
♦ Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya bir baþka karikatürcüye ait olduðunu bildiði/fark ettiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþma ve çalýntý iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.

BAÞVURU
♦ Sanatçýlar, karikatürlerinin arkasýna sýrasý ile kendi adýný ve soyadýný, çalýþmanýn adýný, yýlýný ve ölçülerini kurþun kalemle yazmalýdýrlar. Posta sýrasýnda kýrýþmayý ve zedelenmeyi önlemek için eserler mukavvadan oluþan bir zarfa yerleþtirilmelidir.
http://www.erzurum2011.gov.tr/ web sitesinden baþvuru þartlarý indirilerek Form-1 doldurulacak ve bir zarfa konulacaktýr. Zarfýn üzerine "Erzurum, Kýþ ve Spor Konulu Karikatür Yarýþmasý" yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlacaktýr. Zarf, eserle birlikte aþaðýda belirtilen toplama merkezine 10- 31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilecektir.
♦ Posta ve kargo masraflarý sanatçýlara aittir.
♦ Posta ve kargodan ya da eserin paketlenmesi sýrasýnda özen gösterilmemesinden ve önlem alýnmamasýndan kaynaklanan zarardan koordinatörlüðümüz sorumlu deðildir.
♦ Son Baþvuru Tarihi: 31 Aralýk 2011

TOPLAMA MERKEZÝ
Büyükþehir Belediyesi Kültür Merkezi (Erzurum AVM yaný),
Palandöken – ERZURUM Tel: 0 442 3150411
Eserlerin teslim edilip edilmediði ile ilgili olarak yarýþma sekretaryasý ile baðlantýya geçilmelidir.

SEÇÝCÝ KURUL
♦ 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý kapsamýnda düzenlenen "Karikatür Yarýþmasý Seçici Kurul"u aþaðýda isimleri belirtilen üyelerden oluþur:
♦ Doç. Dr. Selçuk HÜNERLÝ (Ýstanbul Kültür Üniversitesi)
♦ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doðan EKÞÝOÐLU (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
♦ Muhittin KÖROÐLU (Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
♦ Daðýstan ÇETÝNKAYA (Zaman Gazetesi)
♦ Yrd. Doç. Dr. Derya TELLAN (Atatürk Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi)

DEÐERLENDÝRME
Seçici Kurul tarafýndan;
♦ 05 – 09 Ocak 2011 tarihleri arasýnda Erzurum’da toplama merkezinde bulunan eserler seçici kurul tarafýndan eleme sürecinden geçirilir. Ýlk elemede sergiye seçilen eserler belirlenir. Ýkinci elemede sergiye deðer bulunan eserler içinden ödüle deðer bulunan eserler belirlenir.

ÖDÜLLER
♦ 25. Dünya Üniversitelerarasý Kýþ Oyunlarý kapsamýnda düzenlenen "Karikatür Yarýþmasýnda daðýtýlacak ödüller üç adet eþit baþarý ödülünden oluþmaktadýr:
Baþarý Ödülü: 3 000 TL
Baþarý Ödülü: 3 000 TL
Baþarý Ödülü: 3 000 TL

♦ Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kýsmýný daðýtýp daðýtmamakta serbesttir.
♦ Ödüllerin yaný sýra birer baþarý belgesi ve plaket verilecektir.
♦ Yapýt/lar/ý sergilenmeye deðer görülen sanatçýlara da katýlým ve teþekkür belgesi verilecektir.
♦ Sergilemeye deðer görülen ve ödül alan eserlerin görselleri ile sanatçýlarýn kýsa özgeçmiþleri bir katalogda toplanarak tüm katýlýmcýlara daðýtýlacaktýr.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sergilenmeye deðer görülen eserler ve ödül alan eserlerin ilaný sergi açýlýþ gününden önce
http://www.erzurum2011.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

SERGÝLEME VE ÖDÜL TÖRENÝ
♦ 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý kapsamýnda düzenlenen "Erzurum, Kýþ ve Spor Konulu Karikatür Yarýþmasý sergisi açýlýþý ve ödül töreni, 26, 27 ve 28 Ocak 2011 günlerinden birinde Erzurum’da serginin düzenleneceði salonda yapýlacaktýr.
♦ Sergi bir ay boyunca açýk kalacaktýr.

ESERLERÝN ÝADESÝ
♦ Ödül alan eserler geri iade edilmeyecektir.
♦ Sergilenmeye deðer bulunmayanlar ile sergilenmeye deðer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde baþlayacak ve Mart 2011 sonuna kadar devam edecektir.
♦ Ýade iþlemlerinin baþladýðý tarihten bitiþ tarihine kadar geçen süre içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alýnmayan eserlerin kaybýndan veya uðrayabileceði hasardan Koordinatörlüðümüz sorumlu tutulamayacaktýr. Sanatçýlar, eserlerinin iadesini konusunda yarýþma sekretaryasý ile baðlantýya geçerek; eserlerinin verecekleri adrese bedeli kendileri tarafýndan ödenmek koþuluyla kargo yolu ile gönderilmesini isteyebilirler.

DÝÐER
♦ Koordinatörlük ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserleri, afiþ, katalog, broþür vb. her türlü tanýtým malzemesi olarak kullanma hakkýna sahip olacaktýr.
♦ Koordinatörlük yetkililerimiz, eserlerin teslim alýnmasýndan sonraki taþýnma ve sergilenmesi sýrasýnda gereken tedbirleri alýr. Buna raðmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doðabilecek her türlü aksaklýklarda "Koordinatörlük Merkezi"nin kararý geçerlidir.
♦Yarýþmaya katýlan tüm sanatçýlar, bu þartname hükümlerini kabul etmiþ sayýlýrlar.
♦ Þartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde "Koordinatörlük Merkezi"nin kararlarý geçerlidir.

Yarýþma Yürütme Kurulu:
♦ Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER
♦ Yrd. Doç. Derya TELLAN
Yarýþma Sekretaryasý:
♦ Abdullah DEÐERMENCÝ
Gsm: 0 539 625 7630
degermenci_abdullah@hotmail.com.tr
♦ Esra POLAT
Gsm: 05393748753
esra_polat_88@hotmail.com

NEWS.. HABERLER..

1-news-bant.jpg

oguz-dinner.jpg

OGUZ GÜREL/TURKEY

Salão de Humor de Paraguaçu Paulista

http://www.salaodehumordeparaguacu.com.br/edicoes_anteriores.asp?ano=2010&cat=cartumtematico

***

fcws.jpg

CARTOON WEBSITES ARE COMBINING…

irancartoon
brazilcartoon
cartooncenter
syriacartoon
donquichotte

ndanyal50.jpg

Nezih Danyal’in 50.yil karikatür sergi videosu-2010 Ankara

"KARiKATÜR BiR ÖMÜR"

Exhibition video of NEZiH DANYAL for 50th year Cartoon Exhibition

"CARTOON FOR A LIFETIME"

HAZIRLAYAN: RECEP BAYRAMOGLU

sdy-comicbook.jpg

SAADET DEMIR YALCIN 
 Comic Book & Cartoon Fest Prizren – Kosovo Album..

SAADET DEMIR YALCIN HAKKINDA…

SAADET, 25 YILI ASKIN ZAMANDIR CIZIYOR.
MIZAH DERGILERIYLE BASLAYAN CIZGI SERÜVENI
SON BIR YILI ASKIN ZAMANDIR DQ’LA TANISALI BERI
ULUSLARARASI PLATFORMA DA YÖNELDI..
ULUSLARARASI TOONPOOL WEBSITESI’NDEKI CALISMALARI
ÖZELLIKLE YABANCI CIZERLER TARAFINDAN
BÜYÜK ILGIYLE IZLENIYOR..
YAPTIGI PORTRE CALISMALARI VE TOPLUMSAL SORUNLARI
IRDELEYEN COCUKSU, NAIF CIZGILERI ONUN EN BÜYÜK ÖZELLIGI..
YARISMALARA KATILIP ÖDÜL ALARAK KENDINI KANITLAMAK GIBI
BIR KOMPLEKSI DE YOK..
O, DENEYIMIYLE PROFESYONEL, MÜTEVAZILIGIYLE AMATÖR BIR CIZER..
DQ‘DAN KOPMASI ICIN HER TÜRLÜ SEY YAPILDI..
BÜYÜK MIZAH DERGILERINDEN BIRINDE ONA "KÖSE" TEKLIF EDILDI..
SERGILER, ALBÜMLERDE YER ALMALAR VS VS..
AMA O, SAGLAM DURUSUNU HIC BOZMADI.
GEREKEN YANITLARI YAZARAK, CIZEREK VE KONUSARAK VERDI.
ONU BIR TURLU DQ‘DAN KOPARAMAYAN ZIHNIYET
BU "RÜSVET"LERDEN BIR SEY ELDE EDEMEDIKCE BASKIYI ARTTIRDI.
BELKI BU SÜRECTE ONUN COK MORALI BOZULDU..
UMUDUNU YITIRDIGI ANLAR OLDU AMA KARIKATÜRE OLAN
SEVGISI, HIRSI VE INANCI HEP ÜSTÜN GELDI..
O SIMDI "TOONPOOL" UN EN GÖZDE KADIN CIZERLERINDEN..
YURTICINDE BULAMADIGI (BULDUGUNDA DA KARSILIGININ ISTENDIGI)
ILGI VE DESTEGE PEK IHTIYACI YOK..
YABANCI CIZER DOSTLARI ONU BIZDEN COK SAHIPLENDI.
VE SIMDI BU DOSTLUKLARIN KAZANIMLARINDA SIRA..
DAHA COK BASARILARINI IZLEYECEGIZ..
ÜLKEMIZDE OLDUKCA AZ OLAN KADIN CIZERLER ICIN O
MÜCADELE AZMIYLE VE BASARISIYLA IYI BIR ÖRNEK..
BASARILARININ DEVAMINI DILIYORUZ SAADET..
"CIZGI YOLUN" ACIK OLSUN…

DON QUICHOTTE

sdy-collage.jpg

***


nacitalat2.jpg

vladimir_kazanevsky-bant.jpg

kazanevsky-voleybol.jpg

cemalarig-bant.jpg

cemal-fk.jpg

"FIRUZ KUTAL" PORTRAIT

SPECIAL – UMORISTI A MAROSTICA (1968-2011)

SPECIAL – UMORISTI A MAROSTICA  (1968-2011)
43th edition !

Theme: INTERNET
Deadline: January 18, 2011 (based on the postmark)
Prizes: International Grand Prix Scacchiera
http://www.fanofunny.com/guests/umoristimarostica/concorso_e.html
http://www.fanofunny.com/guests/umoristimarostica/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dear colleague,

we invite you to participate in 43th edition of UMORISTI A MAROSTICA – Marostica (Italy), the oldest italian festival and one of the best intl cartoons contests with prestigious "International Grand Prix Scacchiera" organized by Gruppo Grafico Marosticense.
As the new artistic directors of Umoristi a Marostica, we expect your works and we thank you in advance to contribute to the success and quality of festival.

Best regards
Gióx & Maurizio Minoggio
Artistic directors of Umoristi a Marostica

Gruppo Grafico Marosticense

Attached the regulations and the entry-form (pdf format)
http://www.fanofunny.com/guests/umoristimarostica/concorso_e.html

For further information, visit our website or email us:
phone/fax: +39-0424-72150
info@umoristiamarostica.it
http://www.umoristiamarostica.it/
http://www.fanofunny.com/guests/umoristimarostica/
http://www.fanofunny.com/guests/umoristimarostica/concorso_e.html

Timetable Umoristi a Marostica 2011
Theme: INTERNET
Deadline: january 18, 2011
Jury meeting: february 5-6, 2011
Opening and prize distribution: april 16, 2011
Exhibition: april 16 – may 29, 2011

Jury 2011
Massimo Bucchi – graphic artist – President
Matteo Bertelli – illustrator
Ferruccio Giromini – journalist
Valeri Kurtu – cartoonist (Germany)
Elzbieta Pietraszko – Satyrykon organizer (Poland)
Alessandro Tich – journalist
Piero Zanotto – journalist
Gruppo Grafico Marosticense and City Culture coincillor of Marostica
Gióx & Maurizio Minoggio – cartoonists artistic directors of "Umoristi a Marostica"

The first International City and citizen Cartoon Contest/Tabriz-2011

The first International City and citizen Cartoon Contest/Tabriz-2011

Rules

We address to all the professional and amateur cartoonists regardless
their age from all over the world.
Theme: City & citizen

For example: Traffic, Apartment living culture, Citizen right

Air pollution, neighbor right, city imagine pollution ,
Irregular city constructions
Garbage Repelling, Destruction of traditional shape of the cities
Regulations:
-The number of sent cartoons is 5.
please write your surname and first name, address,
e-mail address, a photo
-All participants that their works enter in exhibition will receive the catalogue of the contest
-Sent works should be in 300dpi with 1500 pixel width or length
and jpg format
Sent works could be published or won in a contest before.

 prizes :
– First Prize: $1000, Honorable Mention and Trophy.
-Second Prize: $ 500, Honorable Mention and Trophy.
-Third Prize: $ 250, Honorable Mention and Trophy.
 -5 Honorable Mentions

The cartoons must be sent at the e-mail address:

citizencartoon@citizencartoon.com

tabrizcartoons@tabrizcartoons.com

http://www.citizencartoon.com

and by post:

Address: Tabriz Cartoonists Association, Azerbaijan Cartoon Museum, Former Tabriz Estate Library, Golestan Garden, Tabriz, Iran
Deadline:19 Feb 2011

Tel: (+98 411)2843094

Holding by Tabriz municipality culture and art organization

Executed by: Rahim

NEWS.. HABERLER..

1-news-bant.jpg

BUGÜN 24 KASIM ÖGRETMENLER GÜNÜ..
TÜM ÖGRETMENLERIMIZIN BU ANLAMLI GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ…

hcerrah.jpg

HIKMET CERRAH/TURKEY

24kasim-og.jpg

OGUZ GÜREL/TURKEY

24kasim-fk.jpg

FIRUZ KUTAL
/NORWAY

24kasim-mk.jpg

MUSA KEKLIK/TURKEY

 24kasim-so.jpg

ÖGRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

SEZER ODABASIOGLU/TURKEY

24kasim-t.jpg

DR. TANER ÖZEK/TURKEY

Ögretmenler

 

Övünse kabahat

Gegirse gegirse kabahat

Resmen hasta sicili nekahat

Egitimde dershane sadabat

Tekele yardim devri istibdat

Maaslari devri safahat

En acil konu adaleti tadilat

Ne eker ne bicer

Lakayt lakayt

Emeklilik anlasmali zayiat

Resmen aldigi not kit kanaat…

Ayten Suvak

 

* * *


Kenan SINANOGLU
 

Ö g r e t m e n . . .

Aklimizdasin
Iyisinden idiysen

Aslan ögretmen . . .
 

– Öperiz ellerinden –

**

 

klascc.jpg

WINNERS OF THE SECOND INTERNATIONAL
"ALEKSANDAR KLAS" CARTOON CONTEST 2010


firstprize-cc.jpg

Grand Prix

TOSO BORKOVIC (1000 euros and diploma), Serbia

Second Prize
MUSA GUMUS (500 euros and diploma), Turkey

Third Prize
GORAN CELICANIN (300 euros and diploma), Serbia

Special Prize
LUKA LAGATOR, Montenegro

Diplomas
SEYRAN CAFERLI, Azerbaijan
LI JINGSHAN, China
MOHAMMAD REZA BABAEI, Iran
CARLOS ALBERTO DA COSTA AMORIM, Brazil
ELENI ILIADOU, Greece
ZORAN PETROVIC, Germany

Jury
Spiro Radulovic, MD PHD and cartoonist, president
Srdjan Jokanovic, editor-in-chief of Ilustrovana Politika, member
Dragutin Minic Karlo. satirist, member
Desimir Djordjevic, editor of Funa and Entertainment Supplement, member

ALL AWARDED CARTOONS YOU CAN SEE IN SITE:
http://www.ilustrovana.com

Spiro Radulovic
president of the jury

***