“ERZURUM- KIS VE SPOR” KONULU KARÝKATUR YARISMASI

 

"ERZURUM- KIÞ VE SPOR" KONULU KARÝKATÜR YARIÞMASI

SUNUÞ
2011 Erzurum Kýþ Oyunlarý Genel Koordinatörlüðünce 27 Ocak – 06 Þubat 2011 tarihleri arasýnda 25.si düzenlenen Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý kapsamýnda Ulusal çapta bir
Karikatür Yarýþmasý düzenlenmiþtir.

AMAÇ
Mizah olgusu ile;
♦ Erzurum’un tanýtýmýný saðlamak,
♦ Uluslararasý kardeþliðin temsilcisi olan sporun ve kýþ mevsiminin güzelliðini paylaþmak.
♦ Kültürlerin kaynaþmasýna katkýda bulunmak,
♦ Türk karikatür sanatçýlarýnýn son eserlerini bir arada sergilemek ve uluslararasý izleyici ile buluþmasýný saðlamak.

KONU
Erzurum, Kýþ ve Spor

KATILIM ÞARTLARI:
♦ Yarýþma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakýnlarý dýþýnda Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu tüm sanatçýlara açýktýr.
♦ Her sanatçý yarýþmaya, daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ ya da sergilenmemiþ iki (2 adet) eseri ile katýlabilir.
♦ Eserler orijinal olmalýdýr. Fotoðraf, fotokopi, vb. kabul edilmeyecektir.
♦ Yarýþmaya eser verecek olan karikatürcüler, kendi anlatým biçimlerine uygun tekniði (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
♦ Yarýþmaya verilecek eserler maksimum A3 (42 cm x 29.7 cm) boyutlarýnda olmalýdýr.
♦ Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya bir baþka karikatürcüye ait olduðunu bildiði/fark ettiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþma ve çalýntý iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.

BAÞVURU
♦ Sanatçýlar, karikatürlerinin arkasýna sýrasý ile kendi adýný ve soyadýný, çalýþmanýn adýný, yýlýný ve ölçülerini kurþun kalemle yazmalýdýrlar. Posta sýrasýnda kýrýþmayý ve zedelenmeyi önlemek için eserler mukavvadan oluþan bir zarfa yerleþtirilmelidir.
http://www.erzurum2011.gov.tr/ web sitesinden baþvuru þartlarý indirilerek Form-1 doldurulacak ve bir zarfa konulacaktýr. Zarfýn üzerine "Erzurum, Kýþ ve Spor Konulu Karikatür Yarýþmasý" yazýsý ile sanatçýnýn adý ve soyadý yazýlacaktýr. Zarf, eserle birlikte aþaðýda belirtilen toplama merkezine 10- 31 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilecektir.
♦ Posta ve kargo masraflarý sanatçýlara aittir.
♦ Posta ve kargodan ya da eserin paketlenmesi sýrasýnda özen gösterilmemesinden ve önlem alýnmamasýndan kaynaklanan zarardan koordinatörlüðümüz sorumlu deðildir.
♦ Son Baþvuru Tarihi: 31 Aralýk 2011

TOPLAMA MERKEZÝ
Büyükþehir Belediyesi Kültür Merkezi (Erzurum AVM yaný),
Palandöken – ERZURUM Tel: 0 442 3150411
Eserlerin teslim edilip edilmediði ile ilgili olarak yarýþma sekretaryasý ile baðlantýya geçilmelidir.

SEÇÝCÝ KURUL
♦ 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý kapsamýnda düzenlenen "Karikatür Yarýþmasý Seçici Kurul"u aþaðýda isimleri belirtilen üyelerden oluþur:
♦ Doç. Dr. Selçuk HÜNERLÝ (Ýstanbul Kültür Üniversitesi)
♦ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doðan EKÞÝOÐLU (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
♦ Muhittin KÖROÐLU (Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
♦ Daðýstan ÇETÝNKAYA (Zaman Gazetesi)
♦ Yrd. Doç. Dr. Derya TELLAN (Atatürk Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi)

DEÐERLENDÝRME
Seçici Kurul tarafýndan;
♦ 05 – 09 Ocak 2011 tarihleri arasýnda Erzurum’da toplama merkezinde bulunan eserler seçici kurul tarafýndan eleme sürecinden geçirilir. Ýlk elemede sergiye seçilen eserler belirlenir. Ýkinci elemede sergiye deðer bulunan eserler içinden ödüle deðer bulunan eserler belirlenir.

ÖDÜLLER
♦ 25. Dünya Üniversitelerarasý Kýþ Oyunlarý kapsamýnda düzenlenen "Karikatür Yarýþmasýnda daðýtýlacak ödüller üç adet eþit baþarý ödülünden oluþmaktadýr:
Baþarý Ödülü: 3 000 TL
Baþarý Ödülü: 3 000 TL
Baþarý Ödülü: 3 000 TL

♦ Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kýsmýný daðýtýp daðýtmamakta serbesttir.
♦ Ödüllerin yaný sýra birer baþarý belgesi ve plaket verilecektir.
♦ Yapýt/lar/ý sergilenmeye deðer görülen sanatçýlara da katýlým ve teþekkür belgesi verilecektir.
♦ Sergilemeye deðer görülen ve ödül alan eserlerin görselleri ile sanatçýlarýn kýsa özgeçmiþleri bir katalogda toplanarak tüm katýlýmcýlara daðýtýlacaktýr.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sergilenmeye deðer görülen eserler ve ödül alan eserlerin ilaný sergi açýlýþ gününden önce
http://www.erzurum2011.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

SERGÝLEME VE ÖDÜL TÖRENÝ
♦ 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý kapsamýnda düzenlenen "Erzurum, Kýþ ve Spor Konulu Karikatür Yarýþmasý sergisi açýlýþý ve ödül töreni, 26, 27 ve 28 Ocak 2011 günlerinden birinde Erzurum’da serginin düzenleneceði salonda yapýlacaktýr.
♦ Sergi bir ay boyunca açýk kalacaktýr.

ESERLERÝN ÝADESÝ
♦ Ödül alan eserler geri iade edilmeyecektir.
♦ Sergilenmeye deðer bulunmayanlar ile sergilenmeye deðer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde baþlayacak ve Mart 2011 sonuna kadar devam edecektir.
♦ Ýade iþlemlerinin baþladýðý tarihten bitiþ tarihine kadar geçen süre içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alýnmayan eserlerin kaybýndan veya uðrayabileceði hasardan Koordinatörlüðümüz sorumlu tutulamayacaktýr. Sanatçýlar, eserlerinin iadesini konusunda yarýþma sekretaryasý ile baðlantýya geçerek; eserlerinin verecekleri adrese bedeli kendileri tarafýndan ödenmek koþuluyla kargo yolu ile gönderilmesini isteyebilirler.

DÝÐER
♦ Koordinatörlük ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserleri, afiþ, katalog, broþür vb. her türlü tanýtým malzemesi olarak kullanma hakkýna sahip olacaktýr.
♦ Koordinatörlük yetkililerimiz, eserlerin teslim alýnmasýndan sonraki taþýnma ve sergilenmesi sýrasýnda gereken tedbirleri alýr. Buna raðmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doðabilecek her türlü aksaklýklarda "Koordinatörlük Merkezi"nin kararý geçerlidir.
♦Yarýþmaya katýlan tüm sanatçýlar, bu þartname hükümlerini kabul etmiþ sayýlýrlar.
♦ Þartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde "Koordinatörlük Merkezi"nin kararlarý geçerlidir.

Yarýþma Yürütme Kurulu:
♦ Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER
♦ Yrd. Doç. Derya TELLAN
Yarýþma Sekretaryasý:
♦ Abdullah DEÐERMENCÝ
Gsm: 0 539 625 7630
degermenci_abdullah@hotmail.com.tr
♦ Esra POLAT
Gsm: 05393748753
esra_polat_88@hotmail.com