BENAZIR BHUTTO MURDERED!..

benazirbhutto-bant.jpg

pakistan-er.jpg

Dear Cartoonist..
Pakistani Opposition leader Benazir Bhutto murdered.  
World peace is striken one more time.
Would you like to draw about it?

Erdogan Karayel

Degerli Çizerler..
Pakistan Eski Baþbakaný Benazir Butto
bir suikast sonucu katledildi.
Dünya barýþý bir darbe daha aldý.
Bu konuda çizmek ister misiniz?

Erdoðan Karayel

pakistan-latuff.jpg

CARLOS LATUFF-BRAZIL

HAPPY NEW YEAR!!

2008-bant.jpg

2008-fadi.jpg

HAPPY NEW YEAR!!
FADI ABOU HASSAN-SYRIA

YENÝ YIL DÝLEÐÝ

 

Yeni yýlda hep mutluluk ezgileri çal

Ýçtiðin þerbet olsun, yediðin bal

Mutluluk yaðmuru yaðdýðýnda

Þemsiyesiz kal!

 

************

 

Hiç solmasýn gönül bahçemizdeki gülümüz

Neþe, sevinç dolu geçsin her günümüz

Olsun önümüzdeki tüm engeller düz

Islanalým mutluluk yaðmuruyla gece gündüz 


ERHAN TIÐLI-TURKEY

2008-toso.jpg

HAPPY NEW YEAR!!
 TOSO BORKOVIC-SERBIA

2008-lutfu.jpg

HAPPY NEW YEAR!
LÜTFÜ ÇAKIN-TURKEY

2008-gulek.jpg

HAPPY NEW YEAR!
GULEK KANDIRALI / USA

What a Wonderful World!!!

What A Wonderful World:

Join the “Good Word” International Comics Project

 

Competition Rules:                  

Phase 1: Surfing to the Comics Competition

 

Illustrations will be accepted commencing November 8, 2007. Final date for submitting illustrations: February 28, 2008

The initial screening will be elementary and will include, among other things, elimination of drawings that do not meet the portal’s criteria, such as pornography, slander and abuse, encouragement of criminal activity, racism, and drawings that are not related to the competition subjects. See Terms of Use for Illustrators“.

Illustrations considered suitable entries to the comics competition will be displayed in the BuzziNews portal.

 

Phase 2: Illustration Judges

 

Nominations will be accepted commencing December 1, 2007. The five judges of the comics competition will be announced on January 15, 2008

 

Judges will be awarded a Comics Competition Judge Certificate confirming their services as judges in the Buzz News 2007 Awards.

 

Phase 3: Voting Begins

 

February 1, 2008 to February 28, 2008: The drawings are presented for a number of weeks for the judges and surfer public’s judgment.

 

Phase 4: Announcement

 

March 3, 2008: The BuzziNews Awards Comics Competition Winners are announced

The comics competition is being held under the supervision of a CPA firm. The prizes will be awarded to the winners within 45 days of the announcement.

The number of illustrations a single illustrator is permitted to submit is unlimited.

Drawings including pornography, slander and abuse, encouragement of criminal activity, racism, and drawings that are not related to the competition subjects will not be included.  

The comics competition is being held under the supervision of Erlichman-Cinman Certified Public Accounts, a firm specializing in planning and financial consulting to companies and organizations.

Legal counsel: Hanner-Ofer Law Offices

 

IInformation: http://www.buzzionline.net/Rules.html

RAHIM ASGHARI-TABRIZ CARTOON…

2008-bant.jpg

rahim.jpg


HAPPY  NEW  YEAR 2008
A man asked an angel to show him the hell.
Heaven was the place in which there were lots of big pots and
hellish tried to take food out of that pot with long spoons.
Of course they couldn’t because the spoons were long.
Man asked the angel to show him the heaven.
Heaven was the place in which there were again lots of big pots and
heavenly people tried to take food out of those pots,
but unlike hell, people feed other people with long spoons.
They have learned to feed each other with those spoons.
Near to New Year 2008, I hope we, cartoonists,
teach people where the heaven is.

Rahim -Iran

Çizinti-SERGÝ 03 -21 OCAK 2008

haberler-bant2.jpg

Çizinti-SERGÝ  03 -21 OCAK 2008

 

Zaman zaman evimizde canýmýz sýkýldýðýnda ya da bir kent’e yeni geldiðimizde, gezmek ,dolaþmak kýsacasý”Gezinti”yapmak ihtiyacý duyarýz.Ýþte bu sergi’ye “ÇÝZÝNTÝ”adýný vermemin temel nedeni!.Kýsacasý kalemimle kaðýt üzerinde yaptýðým gezintilere”Çizinti” demeyi uygun buldum.

 

Karikatürlerimin yanýnda hiçbir kýsýt ve zorunluluk altýnda olmadan çýkýlan  kaðýt-kalem yolculuðunun, bu nedenle büyük mesajlarý,çözmeye çabaladýðý önemli sorunlarý yok.Ýzleyicisini de  daha derinlerde hangi anlamlar gizli acaba?çabasýndan da uzak tutmaya gayret göstermek istiyor,baþarabildiði kadar.Kendi iç enerjilerimin yükseklik ve düzlüklerinde gezerken samimiyetimin izleyicide uyandýracaðý hafif tebessüm yeterli ödülümü oluþturuyor.Üstelik ukalalýða bile tevessül ederek izleyicim(her kimse) den isteðim de var!,bir sýkýntýlý görüþme,alacak-verecek hesabý yaparken,bir panel,konferans,telefon görüþmesi esnasýnda ve ya birisi car car kafanýzý ütülerken.. elinizin altýnda kaðýt kalem varsa çiziktirdiðinize inandýðým kaðýtlarýnýz mutlaka vardýr. 

 

Lütfen “KARALAMA KAÐITLARI”nýzý  ATMAYIN!

 

TURGAY KARADAÐ

turgaydavetiyeschneider.jpg

4. ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI

4. ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI

 

*Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 14.Uluslararasý Ankara 7-77  Karikatür Festivali 18-21 Nisan 2008 tarihlerinde dört gün süreyle, ülkemizde 79’uncu kez kutlanacak 23 Nisan Çocuk Bayramý etkinlikleri sýrasýnda  ÇOCUKLAR için yapýlacaktýr.

*14.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali kapsamýnda 4.ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI düzenlenmiþtir. Yarýþmanýn amacý, yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak ve onlarýn dünyalarýný çizeceðiniz karikatürlerle zenginleþtirmektir.

*Yarýþmaya tüm profesyonel, amatör karikatürcüler ÇOCUKLAR için çizecekleri  karikatürle katýlabilirler.

*Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda istenilen teknikle, siyah-beyaz, renkli olarak çizilebilir.

*Karikatürcüler çocuklarýn anlayabileceði bir orijinal karikatürle yarýþmaya katýlabilirler. Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyadlarýný ve adreslerini yazmalýdýrlar.

 

*Yarýþmacýlar karikatürlerini 15 ÞUBAT 2008 tarihinde kadar ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI/ PK:364 / 06443 YENÝÞEHÝR / ANKARA adresine göndermelidirler.

 

*Yarýþmada tek ödül olan 7-77 ÖDÜLÜ $2000 USD (Ýkibin Amerikan Dolarý) ve kuruluþlarýn aný plaketleridir.

*Yarýþma sonuçlarý 10 Nisan 2008 tarihinde basýn, yayýn organlarý ve internetten duyurulacaktýr.

*Yarýþmada ödül alan karikatürcü 18-21 Nisan tarihleri arasýnda Ankara’ya davet edilerek 14.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali etkinliklerine konuk olacak, festival sýrasýnda yapýlacak sergi açýlýþýnda ödülünü alacaktýr.

*Jüri tarafýndan seçilip, karikatürleri katologda yer alan karikatürcülere ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI kataloðu ve katýlým belgesi gönderilecektir.

*Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basým yayýn hakký Karikatür Vakfý’nýn olacaktýr.

* ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI karikatür sergisi Türkiye içinde ve Türkiye dýþýnda çeþitli kentlerde açýlacaktýr.