Çizinti-SERGÝ 03 -21 OCAK 2008

haberler-bant2.jpg

Çizinti-SERGÝ  03 -21 OCAK 2008

 

Zaman zaman evimizde canýmýz sýkýldýðýnda ya da bir kent’e yeni geldiðimizde, gezmek ,dolaþmak kýsacasý”Gezinti”yapmak ihtiyacý duyarýz.Ýþte bu sergi’ye “ÇÝZÝNTÝ”adýný vermemin temel nedeni!.Kýsacasý kalemimle kaðýt üzerinde yaptýðým gezintilere”Çizinti” demeyi uygun buldum.

 

Karikatürlerimin yanýnda hiçbir kýsýt ve zorunluluk altýnda olmadan çýkýlan  kaðýt-kalem yolculuðunun, bu nedenle büyük mesajlarý,çözmeye çabaladýðý önemli sorunlarý yok.Ýzleyicisini de  daha derinlerde hangi anlamlar gizli acaba?çabasýndan da uzak tutmaya gayret göstermek istiyor,baþarabildiði kadar.Kendi iç enerjilerimin yükseklik ve düzlüklerinde gezerken samimiyetimin izleyicide uyandýracaðý hafif tebessüm yeterli ödülümü oluþturuyor.Üstelik ukalalýða bile tevessül ederek izleyicim(her kimse) den isteðim de var!,bir sýkýntýlý görüþme,alacak-verecek hesabý yaparken,bir panel,konferans,telefon görüþmesi esnasýnda ve ya birisi car car kafanýzý ütülerken.. elinizin altýnda kaðýt kalem varsa çiziktirdiðinize inandýðým kaðýtlarýnýz mutlaka vardýr. 

 

Lütfen “KARALAMA KAÐITLARI”nýzý  ATMAYIN!

 

TURGAY KARADAÐ

turgaydavetiyeschneider.jpg