ZEYTIN KARIKATÜR YARISMASI ÖDÜL TÖRENI YAPILDI..

haberler-bant2.jpg

zeytinprizes.jpg

1. ULUSAL ZEYTÝN KARÝKATÜRLERÝ YARIÞMASI”NDA
DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ
 
Girne, 17 Mart 08 (Türk Ajansý Kýbrýs) Girne Belediyesi ve Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði’nin 6. Uluslararasý Zeytin Festivali çerçevesinde
düzenlediði “1. Ulusal Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý”nda dereceye girenlere
düzenlenen törenle ödülleri verildi.
 
Girne’deki Colony Hotel’de yer Alan ödül törenine Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma
Bakaný Salih Usar, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, TC Büyükelçiliði
Basýn Müþaviri Züleyha Karaoðlu, Girne Belediye Müdürü Nidai Güngördü,
Belediye Meclisi üyeleri, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin
Çakmak, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Birliði Baþkaný Hürrem Tulga,
yarýþmada ödül Alan karikatür sanatçýlarý, seçici kurul üyeleri ve
sanatseverler katýldý.
 
KKTC ile Türkiye’den 44 karikatür sanatçýsýnýn toplam 89 eserle katýldýðý
yarýþmada dereceye giren eserler ve sahipleri þöyle: Birincilik Ödülü:
Kürþat Zaman (Antalya-Türkiye), Ýkincilik Ödülü: Musa Kayra (Girne-KKTC),
Üçüncülük Ödülü: Muammer Kotbaþ (Ankara-Türkiye). Özel Ödüller: Gökalp
Yýldýz (Kocaeli-Türkiye), Mehmet Kahraman (Bursa-Türkiye), Mira Azizoðlu
(Girne), Bayram Hajizadeh (Bakü-Azerbaycan), Cemalettin Güzeloðlu
(Ýzmir-Türkiye), Gülnur Yazgýn (Gazimaðusa), Hasan Zaimaðaoðlu (Gazimaðusa),
Cüneyt Þenyavaþ (Bursa-Türkiye), Celal Deniz (Güzelyurt).
 
Eserleri derecelendiren seçici kurulda Mehmet Ulubatlý (Karikatür Sanatçýsý)
 Nidai Güngördü (Girne Belediye Müdürü), Hüseyin Çakmak (Karikatür
Sanatçýsý), Kamil Yavuz (Karikatür Sanatçýsý-Türkiye), Mustafa Tozaký
(Karikatür Sanatçýsý), Cumhur Deliceýrmak (Þair-Yazar), Derman Atik (Tiyatro
Sanatçýsý) görev yaptý.
 
Bu yýl 7’incisi gerçekleþtirilecek Uluslararasý Zeytin Festivali kapsamýnda
düzenlenecek karikatür yarýþmasýna tüm Akdeniz ülkeleri sanatçýlarýnýn
katýlabileceði þekilde geniþletileceði bildirildi. Yarýþma için gönderilen
karikatürlerin basýldýðý kitap tanýtýmýnýn DA yer aldýðý etkinlikte
Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Salih Usar, Girne Belediye Baþkaný Sümer
Aygýn ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak birer
konuþma yaptý.
 
–K. T. KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI HÜSEYÝN ÇAKMAK–
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak konuþmasýnda, 2007
Uluslararasý Zeytin Festivali kapsamýnda birincisi düzenlenen karikatür
yarýþmasýnýn zamanýn kýsýtlý olmasý nedeniyle ulusal boyutta gerçekleþtiðini
ifade ederek, yarýþmaya uluslararasý bir boyut kazandýrmak için bu yýl
Akdeniz Ülkeleri arasýnda olmasý için çalýþma baþlattýklarýný söyledi.
Çakmak konuþmasýnýn sonunda, etkinliðin gerçekleþmesine kaktý koyan baþta
Girne Belediyesi, Karikatürcüler Derneði üyelerine ve katýlýmcýlara teþekkür
etti.
 
–GÝRNE BELEDÝYE BAÞKANI SÜMER AYGIN–
Girne Belediyesi’nin ilk etapta ülke ekonomisi, turizmi ve kültür sanatýna
katký yanýnda zeytin ve zeytin aðaçlarýný koruma amacýyla yola çýkarak
düzenlediði Zeytin Festivali kapsamýnda geçen yýl ilk kez yeni bir düþünce
olan “1. Ulusal Zeytin Karikatürleri Yarýþmasý”ný hayata geçirdiklerini
belirterek, bu giriþimin ülke geliþimine önemli bir katký yapacaðýný söyledi

Çocukluðunda eðlenmek amacýyla okuduðu Akbaba dergisinin, üzerinden uzun
yýllar geçtikten sonra kendisinin “kalemin ucundan dökülen bu çizgilerin;
“birçok þeyi ifade Eden, ortaya koyan, insaný düþündüren, toplumu
yönlendiren ve insanlar arasýnda iletiþimi saðlayan bir gücü olduðunu fark
ettiðini” belirterek, karikatür yarýþmasýný bu düþünceden hareketle festival
kapsamýna aldýklarý kaydetti. Bu yýl 7’incisini düzenleyecekleri festivalde
uluslararasý hedefleri gerçekleþtirmek için çalýþmalar baþlattýklarýný DA
kaydeden Sümer Aygýn, yarýþmaya katýlan, dereceye giren tüm sanatçýlara
teþekkür etti.
 
–BAYINDIRLIK VE ULAÞTIRMA BAKANI SALÝH USAR–
Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Salih Usar ödül töreninde yaptýðý konuþmada, bugünün belediyeciliðinde kalitenin sadece beledi hizmetlerle sýnýrlý olmadýðýný, toplumun kültür sanat yaþamýna yaptýðý katkýlarýn DA büyük önem taþýdýðýný belirterek, Girne Belediyesi’nin verdiði hizmetler yanýnda düzenlediði çeþitli festivaller, oluþturduðu Türk Sanat Müziði Topluluðu, Tiyatro Stüdyosu ve çocuklar için gerçekleþtirdiði çeþitli etkinliklerle toplumun sosyal kültürel yaþamýna DA sürekli katkýlar yapan bir belediye olduðunu vurguladý. Kýbrýs Türk halkýnýn karþý karþýya bulunduðu haksýz izolasyonlarýn onu dünyadan soyutlamasýna raðmen siyasilerin politik yönden sürdürdüðü çalýþmalara parallel olarak, “sessiz kahramanlar” olan sanatçýlarýn DA dünyanýn dört bir yanýna gönderdikleri eserleriyle düþünce, resim, yazý ve çizgileriyle; “biz de dünya ailesinin bir parçasýyýz” mesajý verdiðini belirten Usar, ülkede karikatür sanatýnýn önemli bir noktaya geldiðini belirtti.