YARI RESMI GASTE CIKTI..

haberler-bant2.jpg

Emre Ulaþ’tan medya mizahý 23 Nisan’da yeni ve farklý bir mizah yayýný geldi. ‘Haftalýk Yarý Resmi Gaste’, bildiðimiz gazete kurgusu içinde hayatý ve siyaseti ele alýyor

Radikal okurlarýnýn ‘Cilalý Taþ Devri’ ile ‘Babalar’ karikatür bantlarýndan tanýdýklarý Emre Ulaþ ve arkadaþlarý, yeni bir mizah yayýnýna imza atýyor. ‘Haftalýk Yarý Resmi GASTE’ adlý bu derginin formatý da içeriði de kendine has. Bir gazete kurgusu içinde tasarlanan ‘Gaste’ 23 Nisan’dan itibaren bayilerde. Derginin içeriði için Emre Ulaþ “Medya-iktidar iliþkilerini bilmeyen yok ama genellikle konunun muhatabý iktidarlar oluyor. Medya kýsmý pek mizahýn konusu yapýlmýyordu. Zamanla ‘gazetelerin mizahý’ný yapma fikrini geliþtirdim. Bugün artýk iktidarýn tescilli medyasý var. Dolayýsýyla ‘medya aktörleri’ de en az politikacýlar kadar çizilmeyi hak ediyorlar” diyor. Çizgi gazete ‘Haftalýk Yarý Resmi GASTE’ mizahýn farkýndalýk yaratma gücüne inanarak düþünülmüþ. “Yalnýzca iktidara ya da muhalefete deðil, günlük hayatta rahatsýz olduðumuz herþeye muhalif olacaðýz” diyen Emre Ulaþ, “Gelip geçici güncel olaylarýn gerçek gündemi ve canalýcý sorunlarý gölgelemesine karþý durmaya çalýþacaðýz” diye ekliyor. Mizahseverlerin yanýnda medyayý takip edenlerin de ilgisini çekebilecek ‘Haftalýk Yarý Resmi Gaste’ mizah dergisi bütün gazete bayilerinde. Detaylar derginin resmi internet sitesi resmigaste.comda.

gastekapak.jpg