YALOVA BELEDIYESI KARIKATÜR YARISMASINA KATILIM SÜRESI 20 AGUSTOS 2008 TARIHINE KADAR UZATILDI..

haberler-bant2.jpg

yalova.jpg

Yalova Belediyesi Karikatür Yarýþmasý Katýlým Süresi
20 Aðustos 2008 Tarihine Kadar Uzatýldý!

Yalova Belediyesi karikatür sanatýnýn geliþmesini saðlamak amacýyla baþlattýðý
“Geri Dönüþümde Ýleri Bakýþ” adlý karikatür yarýþmasý için baþvurular uzatýldý.

Gelen istek üzerine uzatýlan baþvurular 20 Aðustos 2008 Çarþamba gününe kadar yapýlabilecek.

Yalova Belediyesi tarafýndan ilk kez düzenlenen 1. Yalova Belediyesi Karikatür Yarýþmasý
karikatür sanatýnýn geliþmesini, yaygýnlaþmasýný saðlamak,
bu sanata gönül verenleri yüreklendirmek,
ilimizin kültürel ve sanatsal açýdan daha iyi tanýnmasýna yardýmcý olmak,
çevre bilincini oluþturmak ve geliþtirmek,
bu konuda farkýndalýk ve duyarlýlýk arttýrmak gibi amaçlarý kapsýyor.
Baþvurular sonunda deðerlendirmeler Yalova Belediye Baþkaný Barbaros H. Binicioðlu’nun baþkanlýðýnda,
farklý gazetelerin çizerlerinin ve karikatüristlerinin de bulunduðu jüri deðerlendirilmesi
22 Aðustos 2008 Cuma yapýlacak ve kamuoyuna duyurulacak.

 

KATILIM KOSULLARI ICIN:

https://donquichotte.org/dq/content/view/3008/32/lang,tr