VE, ALMANYA’DA AYRIMCILIÐI KÖRÜKLEYEN “GÖÇ YASASI” ALMAN PARLAMENTOSU’NDA KABUL EDILDI…

haberler-bant2

goc-karikatur

Almanya ayrýmcýlýðý körükleyen hükümetten ibaret deðil!

Ayrýmcý-ýrkçý göç yasasý hükümet partilerinin oylarýyla parlamentoda kabul edildi. Bu yasayla bu partilerin dillerinden düþürmedikleri entegrasyon konusunda ne kadar samimiyetsiz olduklarý bir kez daha görüldü. Aslýnda CDU/CSU ve SPD koalisyonun onayladýðý bu yasa iþçilere ve yoksullara karþý sürdürdüðü politikalarýn bir devamýdýr.

Çünkü onaylanan yasada, “göçmenin iyi eðitimli, zengin olaný ve Almanya’ya ekonomik katkýsý olacak olanýna kolaylýklar saðlanýrken, yoksullarýn ve zorda kalanlarýn gelmesi tamamen olanaksýz hale getirilmekte. Bu ülkede senelerdir yaþayan, burada doðup- büyüyen ve bu ülkeyi kendi vataný olarak gören iþçi-iþsiz ve genç-yaþlý, kadýn-erkek yoksul ve alýnteriyle geçinenlere bu ülkede istenmedikleri mesajý verilmektedir.

Hazýrlanan tasarýda; binlerce genç göçmenin vatandaþlýða geçiþi ve aile birleþimi zorlaþtýrýlmakta. Mültecilerin yaþama koþullarý alabildiðine kötüleþtirilmekte. Yardýma muhtaç mültecilerin hasta veya yaþlý olmalarýna bakýlmaksýzýn oturma haklarý kýsýtlanmakta. Entegrasyon kurslarý cezai yaptýrýmlara baðlanmakta.

Ýþverenlerin iþsiz býraktýðý, meslek yapma olanaðý tanýmadýðý binlerce genç, bir kez daha cezalandýrýlmaktadýr. Bu uygulamayý insanlýkla, adaletle, demokrasiyle baðdaþtýrmak mümkün deðildir. Patronlarýn çýkarý için her türlü insani, demokratik deðerleri, uluslararasý yasalarý ayaklar altýna alan hükümetin, ikide bir göçmenlere demokratik kurallarý hatýrlatmasý kadar ikiyüzlülük olamaz.

Hükümetin partilerinin onayladýðý, entegrasyon düþmaný, ýrkçýlýðý teþvik eden, birlikte yaþamý zehirlemeye yönelik bu yasaya göçmenler cephesinden verilecek tek cevap, artýk kendi ülkemiz olarak kabul ettiðimiz bu ülkede daha fazla sosyal yaþama müdahale etmek olmalýdýr. Deðiþtirilen yasa da ayrýmcý ve ýrkçý olmasýna, bir çok zorluða raðmen birlikte yaþam-entegrasyon ilerlemekte. Bu yasadan dolayý, göçmenlerin kendi kabuðuna çekilmesi, hükümetin istediði gibi sosyal yaþamýn dýþýna düþmesi, sadece ve sadece hükümet partilerini ve ýrkçýlarý sevindirir.

Almanya ayrýmcýlýðý körükleyen hükümetten ibaret deðil! Bu hükümetin politikalarýndan rahatsýz olan, buna karþý mücadele eden binlerce Alman emekçi de Almanya’nýn bir gerçeði. Son dönemlerde iþsizliðe,sosyal kýsýtlamalara, okullarýn-hastanelerin özelleþtirmesine karþý mücadele edenlerin sayýsý artmaktadýr. Göçmenlerin bu mücadele içerisinde daha fazla yer almasý ancak bu dýþtalayýcý politikalarý durdurabilir.

Ayrýmcý-ýrkçý uygulamalara karþý çaresiz ve yalnýz deðiliz. Karýn tokluðuna çalýþtýrýlan milyonlarca insanla ayný sorunlarý yaþýyoruz. Bu güçlerle birleþmek, daha demokratik, daha adil bir Almanya’nýn yaratýlmasýný olanaklý kýlar.

Tüm göçmen emekçileri hükümete inat daha fazla bu toplumla kaynaþmaya ve mücadele etmeye çaðýrýyoruz. Entegrasyon zirvesinde yer alan göçmen ve demokratik kuruluþlarý hükümetin oyalama giriþimlerine tepki göstermeye çaðýrýyoruz

DIDF (Demokratik Ýþçi Dernekleri Federasyonu)