TURKEY: QUO VADIS?!?

quovadis-bant.jpg

leman838.jpg

TÜRKÝYE’DEKÝ SON DÖNEM DEÐÝÞÝMLERÝNDEN MÝZAHÇILAR DA ETKÝLENÝYOR. MÝZAH’IN ÖZÜNE AYKIRI DAVRANAN MESLEKTAÞLARIMIZDAN BÝRÝ YILLARDIR HÜKÜMETÝN ÇÝZGÝYE YANSIYAN SESÝ OLDU ADETA..
GEÇTÝÐÝMÝZ HAFTA LEMAN DERGÝSÝNÝN KAPAÐINDAKÝ KARÝKATÜRÜ GÖRÜNCE BÝR “EYVAH” DAHA ÇEKTÝK.. KARÝKATÜRCÜLERÝN BU KADAR ÇABUK PES ETMEYECEÐÝNÝ DÜÞÜNMEKLE ACABA KENDÝ KENDÝMÝZÝ MÝ KANDIRDIK? TOPLUMDA CÝDDÝ BÝR ÇÖZÜLME BAÞLADI.. HÜKÜMET AYRI, ORDU AYRI, MUHALEFET AYRI TELDEN ÇALIYOR.. LEMAN’CILARIN ASKERE BAKIÞ AÇISI “TÜRBANLI ÖÐRENCÝ” OLAYINDA YUKARDAKÝ GÝBÝYDÝ..
ÝRLANDALI ÇÝZER DOSTUMUZ MARIO SUGHI DE “TURKEY: QUO VADIS?” KÖÞEMÝZE AÞAÐIDAKÝ KARÝKATÜRÜNÜ YOLLAMIÞ.. ÇALKANTILI BÝR DÖNEMÝN “BUGÜN” BÖLÜMÜNE YANSIYAN AYRINTILARI BUNLAR.. BAKALIM ÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE DAHA NELER GÖRECEÐÝZ, ÇÝZECEÐÝZ?!… DQ

mario-quovadis.jpg

MARIO SUGHI-IRELAND