TURKEY: QUO VADIS?!?

quovadis-bant.jpg

“FAZIL SAY” IN TEPKÝSÝNE “TEPKÝLER” DEVAM EDÝYOR. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI, FAZIL SAY’A 5 BÝN YTL’LÝK DAVA AÇMAYA KARAR VERDÝ. BÝR ÜLKE DÜÞÜNÜN KÝ; DEVLET SANATÇISINI MAHKEMEYE VERÝYOR!?!? PEKÝ, BÝZ SANATÇILAR NE YAPMALIYIZ? HERÞEYE GÖZÜMÜZÜ, KULAÐIMIZI KAPAYIP “ÜÇ MAYMUNLAR”I MI OYNAMALIYIZ? GÖRDÜÐÜMÜZ YANLIÞLARI KARÝKATÜRÝZE ETMEMELÝ, ORATORYO’SUNU YAZMAMALI MIYIZ? ÝÞTE TÜM BUNLARI DÜÞÜNÜRKEN, SANAT, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASÝ KARÞITLARININ EKMEÐÝNE YAÐ SÜREN BÝR GELÝÞME DAHA YAÞANDI: “KARÝKATÜRCÜ, KARÝKATÜRCÜYÜ DAVA ETTÝ” EVET, YANLIÞ OKUMADINIZ.. SONUNDA BUNU DA YAÞADIK.. GENEL KURULDA “ÜSTÜN KÖRÜ” DÝNLEDÝÐÝMÝZ BU OLAYIN SONRASINDA DAVA SONUÇLANDI VE ADNAN TAÇ’A ÇÝZGÝLERÝYLE HAKARET ETTÝÐÝ VARSAYILAN NÝZAMETTÝN MOLLASALÝHOÐLU, 3 BÝN YTL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI…
SANATÇILARA KARÞI YAPTIRIMLARIN ARTTIÐI, SOLUK ALAMADIKLARI ÜLKELERÝNDEN BAÞKA ÜLKELERE GÖÇ ETMEYÝ DÜÞÜNDÜÐÜ BÝR SÜREÇTE (MEDYA ORGANLARININ NEREDEYSE TÜMÜNÜN BASILDIÐI DOÐAN OFSET’ÝN 2005 YILINDA, “DON QUICHOTTE” U “SÝYASÝ YAPISINDAN” DOLAYI SPONSOR BULUNDUÐU HALDE BASMAYA YANAÞMADIÐINI HATIRLAYALIM..) BÝZ KARÝKATÜRCÜLERÝN BÝRBÝRÝNE DÜÞMESÝ VE MEDYAYA “MÝZAHÇI MÝZAHÇIYI MAHKÜM ETTÝRDÝ” GÝBÝ BÝR BAÞLIKLA GAZETELERE KONU OLMASI ACI OLDUÐU GÝBÝ  BÝZLERÝN DE BÜYÜK AYIBI…
BUGÜNKÜ MÝLLÝYET GAZETESÝ’NDE DE YAYINLANAN “TRABZON AA” KAYNAKLI HABERÝ AÞAÐIDA SUNUYORUZ.. KONUYA “TARAFSIZ” BAKTIÐIMIZDA, HER ÝKÝ TARAFIN DA HAKLI VE HAKSIZ OLDUÐU YÖNLERÝ GÖREBÝLÝYORUZ. KARÞILIKLI ÝNATLAÞMANIN AYNI YOLDA YÜRÜYEN “YOLDAÞ”LARA NE DENLÝ ZARAR VERDÝÐÝNE “YAÞANMAYASI” BÝR ÖRNEK BU.. BU KONUDA KARÝKATÜR CAMÝASININ DA BÖLÜNDÜÐÜ GÖZLEMLENÝYOR. BU SORUNU “YARGIYA” GEREK DUYULMADAN (TEMYÝZ’E GÝDÝLEREK)  BÝR ZAMANLAR OMUZ OMUZA ÇÝZGÝ MÜCADELESÝ VEREN ÝKÝ DEÐERLÝ ARKADAÞIMIZIN ARALARINDA ÇÖZMELERÝNÝ ÝSTERDÝK. ANCAK HENÜZ HÝÇBÝR ÞEY ÝÇÝN GEÇ DEÐÝL.. ” BU KARAR SONRASINDA NE ADNAN TAÇ KAZANACAK, NE DE NÝZAMETTÝN MOLLASALÝHOÐLU KAYBEDECEK. KAZANAN BUGÜNKÜ HÜKÜMET VE ÝDEOLOJÝSÝ, KAYBEDENSE “TÜRK KARÝKATÜRÜ” OLACAK..  DQ

at-nm.jpg

Mizahçý mizahçýyý mahkûm ettirdi / Trabzon AA

Karikatürcüler Derneði Trabzon Ýl Temsilcisi Adnan Taç’ýn, kendisine hakaret ettiði gerekçesiyle mahkemeye verdiði karikatürist, 3 bin lira para cezasýna mahkûm oldu

Bir dönem ayný gazetede çalýþan, birlikte mizah sayfalarý hazýrlayan Adnan Taç ve Nizamettin Mollasalihoðlu’nun arasý, Karikatürcüler Derneði Trabzon Ýl Temsilciliði seçimlerinin ardýndan açýldý. Seçimi kazanan Taç, yerel Taka gazetesindeki köþesinde kendisine karikatür ve yazýlarla hakaret ettiði iddiasýyla Mollasalihoðlu hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulundu.
Trabzon 2. Asliye Mahkemesi’nde açýlan davanýn karar duruþmasýnda son sözü sorulan Taç, 9 ay boyunca kendisine hakaret etmekle suçladýðý Mollasalihoðlu’nun cezalandýrýlmasýný istedi.

Kedili karikatürü örnek gösterdi

Mollasalihoðlu da karikatür çizdiðini ve mizahçý olduðunu belirterek, “Karikatür ve yazýlarýmda kullandýðým, ‘sarý kuþum, gözleri mavilim, sýpa’ kelimeleri mizahtýr, espridir. Kendisi de bir karikatürist olan þahsýn bunlarý yanlýþ deðerlendirmesi bana göre doðru deðildir” diye konuþtu.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn kendisini kedi gibi çizen Musa Kart ve kene gibi çizen Mehmet Çaðçað aleyhine açtýðý davalarýn reddedildiðini hatýrlatan Mollasalihoðlu, “Suç iþlediðim kanaatinde deðilim” dedi. Kararý açýklayan mahkeme heyeti, sanýðýn basýn yoluyla hakaret suçunu iþlediðine hükmetti. Taraflarýn þahsi ve sosyal durumlarýný dikkate alan mahkeme heyeti, Mollasalihoðlu’nu 3 bin 120 YTL para cezasýna çarptýrdý.

Temyize gidecek

Karikatürist Nizamettin Mollasalihoðlu, “Mizah, gerçekleri þaka, nükte ve takýlmalarla dile getirme sanatýdýr. Karikatür ise mizahýn bu hususiyetlerini çizgi ile ifade etme sanatýdýr” diyerek kararý temyiz edeceðini belirtti.
Davayý açan Taç ise yaklaþýk 30 yýldýr karikatür sanatýnýn içinde olan bir kiþi olarak karikatürün muhalif bir sanat olduðunu iyi bildiðini, ancak kimsenin mizah yapmak adýna karþýsýndaki insana hakaret etme hakkýna sahip olmadýðýný söyledi.
Taç, sanatçýlarýn, sanatlarýný kiþisel husumetlerine ve kinlerine alet etmemeleri gerektiðini, alet etmesi halinde de bunun adýnýn sanat olamayacaðýný söyledi.

nizamettin_mollasalihoglu.jpg

DAVALIK OLAN KARÝKATÜRLERDEN BAZILARI…