TURGUT DEMÝR “DIGITAL KARIKATÜR” ÜZERINE…

digital-bant

öncelikle dijital karikatür diye bir þey yoktur…(direkt giriþ her zaman iyidir.)
.
dünyada artýk dijital sanat diye bir þey var
ve bu sanatýn da bir literatürü, bir tarihçesi olmaya baþladý..
.
bir internet sitesi dijital sanatý þu ana baþlýklara ayýrýyor;
Vexel – Mixed Media – Photomanipulation – 3 Dimensional Art – Paintings & Airbrushing – Pixel Art – Text Art – Vector – Fractal
.
tabii ki bu baþlýklar da kendi içinde baþka baþlýklara ayrýlýyor…
.
ama ne yazýk ki bilgisayar ortamýnda yapýlan boyama
iþlemine biz þu anda dijital sanat diyoruz..
.
yani yukarýdaki anabaþlýklardan Paintings & Airbrushing..
.
ama yine burada bizdeki karikatürcülerin yaptýðý þey ile Paintings & Airbrushing'in
uzaktan yakýndan bir alakasý yoktur.. sadece yakýnlýk açýsýndan öyle demek gibi bir zorunluluðum var..
.
oysa dijital sanatýn tüm argümanlarýnýn dijital ortamýn getirilerinden olmasý gerekli…
bu gereklilikler tam olarak yerine getirilmeden oluþan þey
sadece dijital ortamda yapýlan bir boyama veya boyutlandýrma iþlemidir..
.
bizdeki yapýlan ise sadece düz yüzey boyamadýr ve bunun da duvar boyacýsýndan bir farký yoktur..
.
Paintings & Airbrushing ayrý bir meslek dalý olarak dýþarýda özellikle
çizgi roman sanatýnda çokça kullanýlmaktadýr.. türkiye'de de bu iþin en iyi uygulamacýsý Tamer Önder, sonrasýnda da Fýrat Yaþar'dýr..
.
ilk dijtal boyama örneði "hýbýr" (hbr) dergisinde "memo'nun eþek cenneti" isimli köþesinde görünmüþtür
(en azýndan benim hatýrladýðým, uygulayýcýsý da Tamer Önder'dir.. yanlýþým varsa düzeltin).. ve bugün dijital boyamanýn en güzel örnekleri de "penguen" dergisindedir..
.
çünkü baský þartlarý da dergiler açýsýndan bunu yani dijital renklendirmeyi istemektedir.
.
zaten bu gereklilik hepimizin bildiði üzre iyi bir baský sonucu elde
etmek için ortaya çýkmýþtýr..
.
hatta bu boyama iþlemi bilgisayara aktif olarak geçilmediði dönemlerde de
montaj masalarýnda, montaj çalýþanlarý tarafýndan yapýlmaktaydý..
.
þimdi hasbelkader lisanssýz bir "adobe photoshop" programýný bilgisayarýna
kuran herkes scan ettiði karikatürünün saðýna soluna iki renk atýnca
bu "dijital sanat" oluyor..
.
oysa dijital sanat tamamen dijital kaynaklardan beslenir..
tamam bazýlarý kendine referans olmasý açýsýndan elde çizilen bir eskiz kullanýlabilir ama bu sadece genel havayý belirlemek amaçlýdýr..
.
.fazla uzatmadan þunu demek gerekir...orjinal karikatürünü bir yarýþmaya göndermeye kýyamayan bir adamýn.. çizdiði karikatürü scan edip maille bir yarýþmaya göndermesinin dijital karikatürle (sizler öyle dediniz diye bende öyle diyorum) alakasý yoktur...

ya da çizdiði karikatürün bir kaç yerini photoshop"_'ta boyamasýnýn da dijital karikatürle alakasý yoktur...ya da yaptýðý iþi bir þekilde dijital ortama aktarýp onu çýktý alarak yarýþmaya göndermesinin de dijital karikatürle alakasý yoktur... o yüzden "dijital sanat" kavramýnýn var olan tüm içeriðinden beslenmeye ve öðrenmeye çalýþalým….. 

çizgiye estetik deðer katmaya çalýþan ve çizgiyi güzelleþtirecek olan her türlü materyalin kullanýmý taraftarý olmakla birlikte geleneksel sanatý ve argümanlarýný çözememiþ, içselleþtirememiþ olanlarla, çizginin estetik anlatýmýný kavrayamamýþ insanlarýn da karikatürcü, karikatürist, karikatür sanatçýsý, dijital karikatürcü, dijital karikatürist olarak adlandýrýlmamasýný istemekteyim.. çizebilmekten çok daha önemli olan bir þey de çizgiyi okuyabilmektir...

gerekirse uzar… 

digitalsanat

Bir "Digital" renklendirme ornegi..