TAN ORAL’LA SON GELISMELER ÜZERINE NTV-MSNBC BIR SÖYLESI YAPTI…

haberler-bant2.jpg

CUMHURÝYET GAZETESÝ ÝLE YOLLARINI AYIRAN TAN ORAL, “YENÝ ÞAFAK” GAZETESÝNDE YAYINLANAN KARÝKATÜR VE RÖPORTAJDAN SONRA YAÞADIÐI GELÝÞMELERÝ NTV-MSNBC’YE ANLATTI…

tanoral-foto2.jpg

(FOTO: EKARAYEL)

TAN ORAL: “OYUNA GETÝRÝLDÝM!”

28 Þubat’ýn yýldönümünde baþýna gelenler için “Moralimi, zihnimi yýprattý” diyen Tan Oral, ilginç tesadüf, bir baþka önemli tarih olan 12 Mart’ta da “Sanatta 50. yýl” sergisini açmaya hazýrlanýyor. Cumhuriyet’le yollarýnýn ayrýlmasýna neden olan Yeni Þafak gazetesinin “yalan” söylediðini, bunun “suç” olduðunu belirterek “Oyuna getirildim” derken, Cumhuriyet’in kendisine “Git” demediðini, ama gönderdiði iki karikatürü yayýnlamayarak kararýný gösterdiðini anlattý. Cumhuriyet’te nasýl iþe baþladýðýný, 30 yýl sonra nasýl ayrýldýðýný, bugünkü duygularýný ve ne yapmayý planladýðýný anlatan Tan Oral’ýn Cumhuriyet için çizdiði ama yayýnlanmayan son iki karikatürünü de NTVMSNBC’de yayýnlýyoruz.