TAN ORAL’IN 50. SANAT YILI SERGISI…

haberler-bant2.jpg

tan-anadolu.jpg

“Gözden kaçanlarla, göze batanlarý” çizen

TAN ORAL’ýn 50. SANAT YILI SERGÝSÝ

 

Cumhuriyet gazetesinin arka sayfasýnda günlük karikatürler çizen Tan ORAL, 50. Sanat Yýlý’ný Eskiþehir’de kutluyor.

Tan Oral karikatürcüdür. Ama karikatürden baþka çizgi film çalýþmalarý da yapar, dersler verir, araþtýrmalar yapar, makaleler yazar, konferanslar verir, sergiler açar, etkinlikler düzenler, karikatür denince akla gelebilecek tüm çabalarýn içinde olmayý görev bilir.

O, Karikatürcüler Derneði’nde Baþkan, Akþehir’de Nasreddin Hoca Þenlikleri’nde düzenleme kurulu üyesi, Aydýn Doðan Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý’nda jüri üyesi, Eskiþehir’deki Karikatür Müzesi’nde, Yeni Yüksektepe Derneði’nde, Schneidertempel Sanat Merkezi’nde, Ankara Karikatür Vakfý’nda danýþmandýr… Yaþamýný her þeyiyle karikatüre adamýþtýr.  Tam bir karikatür fanatiðidir…

Karikatür konusunda tüm önerilere de açýktýr. Hiçbir teklife hayýr demez. Hiçbir maddi karþýlýk beklemez. Bir çok masrafý da cebinden öder.

Tan ORAL’ýn ilk karikatürü 20 Aðustos 1958 tarihli Dolmuþ dergisinde yayýmlanýr. 2008; sanat yaþamýnýn 50. yýlýdýr. Bu elli yýl süresince daha çok politik ve sosyal olaylarý, “bu konuda gözden kaçanlarla, göze batanlarý” çizmeye çalýþmýþtýr

Tan Oral’ýn gazete karikatürcülüðü ile tanýþmasý 1976 yýlýnda Politika gazetesinde olur. Daha sonra Cumhuriyet gazetesine geçer. Artýk hep oradadýr.

Yayýmlanan kitaplarýnýn sayýsý 10’u aþmýþtýr. O, birikimlerini herkesle paylaþmayý  seven biridir.

 Tan Oral, ilk yapýtlarýndan baþlayarak çizgisinde hep yalýn olmayý seçmiþtir. Semih Balcýoðlu, Tan Oral için; “Çizgisinde tasarrufludur. Ýþlevi olmayan çizgiyi hiç kullanmaz. Ýmzasý bile kýsa ve özdür” der.

Tan Oral, karikatüre kendince bir anlam, ya da anlamsýzlýk yüklüyor. Çizdikleri bazen yazýsýz, bazen yazýlý, bazen güncel politika, bazen imgelem dünyasýndan bir esinti, bazen vinyet tadýnda bir çizim… O,  karikatürün genel tanýmýnýn dýþýna çýkmak istemiþtir hep.

Tan Oral,  sanat yaþamýnýn 50. yýlýný kutlamak için Eskiþehir’e davet edildi. Oral, Anadolu Üniversitesi için yabancý biri deðildir. O, neredeyse tam on yýl her hafta Eskiþehir’e gelerek Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Çizgi Film dersleri vermiþtir. Eðitim Karikatürleri Müzesi’nin oluþmasýnda da emeði vardýr. 2008; Anadolu Üniversitesi’nin  kuruluþunun 50. yýlý…  Tan Oral’ýn sanat yaþamýnýn 50. yýlý ile üniversitenin kuruluþunun 50. yýlý hoþ bir rastlantý olarak çakýþmýþtýr. Bundan güzel kutlama gerekçesi olabilir mi? 12 Mart 2008  Çarþamba günü Saat:17.30’da  Tan Oral’ýn özel olarak çizdiði karikatürlerden oluþan sergisiyle Eskiþehirli sanatseverlerin huzurunda 50. yýl kutlamasý yapýlacak.

 

 

50. Sanat Yýlýnda

TAN ORAL SERGÝSÝ

Açýlýþ: 12 Mart 2008  Saat: 17.30

Yer:  Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi

Akcami Mh. Malhatun Sk. No:6 Odunpazarý ESKÝÞEHÝR

Sergi Süresi: 12 Mart 2008 – 18 Nisan 2008