SIYAH GAZETE YAYIN HAYATINDA…

haberler-bant2.jpg

siyahgazete-mizah.jpg

Yedinci ayýn yedisinde çýkan Siyah Gazete; birçok Life Style derginin kol gezdiði alanda, yaþamýn, lüksün, keyfin, gurmenin, gustonun, eðlencenin, otomobil, yat, seyahat tutkunlarýnýn, mücevher, kozmetik, stil seçimleriyle tam bir yaþam tarzýnýn, sadece kalýn kuþe kaðýtlý dergilere deðil; naif, ince, narin bir gazetenin sayfalarýna da yerleþebileceðinin ispatý oldu. Artýk, bir Ýstanbul Þehir Gazetesi var!
Her biri olaðanüstü deðerli, Siyah Gazete’ye en baþýndan itibaren tüm yüreðiyle inanan
on beþ köþe yazarýný sayfalarýmýzda aðýrlýyoruz.
Ýþte Siyah Gazete Köþe Yazarlarý

Giovanni Scognamillo
Üstün Akmen
Baysan Bayar
Tufan Erbarýþtýran
S.Feyza Alaybeyi
Tuncer Cücenoðlu
Iþýl Ýpekçi
Ýzzet Biton
Barýþ Alazraki
Doç. Dr. Teoman Dal
Aziz Saltýk
Habil Tecimen
Yavuz Aksoy
Bulut Özlü
Hayrettin Dereli

Ýkinci sayýmýzdan itibaren “Siyah Yuva”mýza, “Mürekkebin aydýnlýðýný parlatacak, yaktýðýmýz kültür, sanat, yaþam mumunun yanmasýna hep beraber destek verecek” yeni köþe yazarlarýmýz da katýlýyor.
Siyah Gazete; Þehir sayfasý ve yaþam sayfasý ile Ýstanbul’u kucaklýyor, ikinci sayýsýndan itibaren Adalara ayrýlacak tam sayfa ile de Prens Adalarý yaþam kültürünü okuyucuya taþýmayý hedefliyor.
Siyah Gazete’de Kültür ayrý Sanat ayrý disiplinler olarak yerini buluyor ve ayrý sayfalarda isleniyor. Kültür sayfasýnda Kültür Mozaiði köþesi var ki, Ýstanbul’da medeniyetler mozaiðini oluþturan kültürlerin, cemaatlerin haberleri de bu sayfada yer buluyor.
Üç tam kitap sayfasý var Siyah Gazete’de, kitap sayfalarýnda yazarlarla söyleþiler, gereksiz kafa yormalar yok, asýl olan kitaptýr, sadece kitaplar okunuyor, anlaþýldýktan sonra okuyucuya anlatýlýyor. Okuyucunun kitap okumaktan aldýðý zevki, kitap sayfalarýný okurken de almasý saðlanýyor.
Elbette yönetici takýmý unutulmuyor, yönetim sayfasýnda “siyah yönetici” nasýl olmalý, irdeleniyor. Bütün bu harikulade sayfalarýn yanýnda asýl iki adet sayfa var ki, onu hazýrlamak bizim için büyük keyif: “Siyah Gizem” ve “Siyah Korku”. Ýstanbul’dan yola çýkarak dünyada yaþanan gizemli olaylarý, mekanlarý, sýrlarý, bilinmeyenleri, þehir efsanelerini hayretlere düþerek okuyorsunuz bu sayfada… “Siyah Korku” sayfasý anlatýlmaz sadece okunur ve yaþanýr. Týpký “Siyah Gazete” gibi, okunarak yaþanýr…

 

ÖNEMLÝ BÝR NOT: SÝYAH GAZETE HÝÇBÝR MEDYA TEKELÝNDEN YA DA GRUPLARDAN DESTEK ALMIYOR. SÝYAH GAZETE’NÝN HAMÝLÝ KART YAKÝNÝ OLAN DAYISI FALAN DA YOK. ÝKÝ GAZETECÝNÝN BÝRÝKÝMLERÝNÝ ORTAYA KOYARAK ÇIKARDIKLARI KÜLTÜR-SANAT VE YAÞAM AÐIRLIKLI BU GAZETENÝN BÝR FÝNANSÖRÜ DE YOK. YELDEÐÝRMENLERÝYLE SAVAÞAN ÝKÝ GAZETECÝNÝN DONQUÝCHOTTE’LUÐU SADECE BU! ALTINDA ÇAPANOÐLU ARAMAYA ÇALIÞMAK DA ABESLE ÝÞTÝGAL OLUR.

 

Saygýlarýmla,

D.Neþe Binark

Genel Yayýn Yönetmeni

SÝYAH GAZETE