SIVILCE MIZAH DERGISI’NIN 2. SAYISI CIKTI…

haberler-bant2

Ýzmirli yazar ve çizerlerle hazýrlanan Sivilce mizah dergisinin 2. sayýsý
(Temmuz) yayýnlandý.Sayfa sayýsý 16 olan dergi, çizer sayýsýnýda
arttýrdý.Büyük þehirlerdeki kitapçýlarda bulunan dergi Eylül ayýndan sonra
yaygýn daðýtým yapmayý hedefliyor. Ýþte son sayýnýn yazar ve çizer kadrosu:
Zeynep Gargi, Mustafa Yýldýz,Bülent Daðaþan, Serkan Demir, Tahir Akýþlý,
Zafer Güven, Fýrat Tunçkýran, Birol Çün, Savaþ Ünlü, Özhan Mercan, Alibey
Doðan, Levent Daðaþan, Ali Osman Taþ, M.Bülent Özbek, Yiðithan Sezgen, Uður
Deniz Kuþgöz, Emre Özkan, Ömer Çam.

sivilce