SIMILAR CARTOONS…

similarcartoons-bant.jpg

similar-203.jpg

(THANKS TO GULEK KANDIRALI-USA)

similar-200.jpg

similar111.jpg

similar-201.jpg

(THANKS TO ASKIN AYRANCIOGLU-TURKEY)

ASKIN AYRANCIOGLU’DAN “BENZER” KARIKATÜRLER ÜZERINE…

8.Uluslararasý Akdeniz Karikatür Yarýþmasýnda birincilik ödülü alan Ýranlý çizer Khalaji’yi
suçlamak istemiyorum ama kendisi epeydir dikkatimi çekiyordu…
Çizer niteliðiyle deðil de benzer/kopya denilebilecek çalýþmalarýyla…
Çünkü benzerden de öte daha önce yapýlmýþ esprileri yapanlar arasýnda
adý en çok geçenlerden biri haline gelmiþti…
Bu son yarýþmada ödül aldýðý karikatürü de iþin tuzu biberi oldu…
Yapýlmýþ esprileri istemeden, bilmeden, tesadüfen yapma durumu hepimizin baþýna gelebilir…
Bunlarýn sayýsýz örnekleri de vardýr…
Ama bir çizerde bunun, -yani benzer/kopya diyebileceðimiz çalýþmalarýn- oraný fazlaysa
ortada bazý kuþkular oluþmasý kaçýnýlmazdýr…
Khalaji’nin de bu açýdan durumunu pek olumlu görmüyorum…
Umarým yanýlýyorumdur…
Khalaji’nin bazý karikatürlerini sunuyorum…
Bunlar kuþkularýmý artýran örneklerden…
Selam ve Dostlukla…

Aþkýn Ayrancýoðlu

***

similar-99.jpg

(THANKS TO ENGIN SELCUK-TURKEY)

similar.jpg

(THANKS TO JULIAN PENA PAI)