SIMILAR CARTOONS…

similarcartoons-bant.jpg

SIZLERE FARKLI BIR “BENZER KARIKATÜR” HABERI SUNUYORUZ. HER IKI KARIKATÜR DE AYNI CIZERIN CALISMASI. ANCAK BIRISINDE PANODAKI “MAYMUN” EKSIK. GELIN BU “BENZER KARIKATÜR” OLAYININ PERDE ARKASINI HEP BERABER ÖGRENELIM…


Emre Ulaþ’ýn Avea reklam kampanyasý için çizdiði karikatürü Zaman gazetesi sansürleyerek yayýnladý. Çizer Emre Ulaþ sansürlenen karikatürüyle ilgili Medyatava aracýlýðýyla bir açýklama yaptý.

‘GERÇEK YÜZLERÝ ORTAYA ÇIKTI’
Ulaþ’ýn açýklamasý þöyle: “Bir süredir Avea firmasý için çizdiðim karikatürler çeþitli gazetelerde reklam amaçlý yayýmlanmakta. 8 Aðustos tarihli karikatürümü ‘Zaman gazetesi’nin bazý bölümlerini sansürleyerek yayýmladýðýný gördüm. Yýllardýr birçok gazete ve tv’de siyasi karikatür ve çizgi filmlerim yayýmlandý ama böyle bir sansürle hiç karþýlaþmamýþtým. Hergün ‘düþünce özgürlüðü ve demokrasi’yi içini boþaltýp aðýzlarýnda sakýz yapanlarýn gerçek yüzlerini bir kere daha ortaya koyan bu giriþimi herkesle paylaþýp, bilgilendirmek istedim. Bu sansürle ilgili yasal yollara baþvurma hakkýmý saklý tuttuðumu da belirteyim.”

‘BEN BÝRAZ DEDÝM GECECÝLER ABARTMIÞ’
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Yardýmcýsý Mehmet Kamýþ, Avea reklamýna sansür uygulanmasý için þu açýklamaya yaptý: “Karikatür gündüz gelmesine raðmen gözümden kaçmýþ, görmemiþtim. Gece yazý iþlerinden aradýlar, söz konusu karikatüre okuyucularýn yarýn büyük tepki gösterebileceði konusunda beni ikaz ettiler. Ben de karikatürün biraz belirsizleþtirilebileceðini söyledim. Ancak gecedeki arkadaþlar abartmýþlar. Yapýlan þey güzel olmamýþ.”

emre1.jpg

AVEA  REKLAMI ICIN CIZILEN ORJINAL KARIKATÜR

emre2.jpg

ZAMAN GAZETESININ YAYINLADIGI SANSÜRLÜ HALIYLE AYNI KARIKATÜR


http://www.ensonhaber.com/Medya/144950/Zamandan-sansur-savunmasi.html