SEVDAKAR CELIK’TEN OGUZ USTA’YA…

oguzabi3-bant.jpg

500 binlere ulaþan tirajýyla dünyanýn en büyük üç mizah dergisinden birisini, yani GIRGIR’ý yaratan
Oðuz ARAL ustamýzý böyle bir 26 Temmuz’da yitirdik.

Ülkemizin binlerce gencine karikatürü sevdirmiþ; yapýcý, yaratýcý ve bilinçli bir genç kuþaðýn yetiþmesinde büyük çaba ve emek sarf etmiþti. Çizgileriyle gözlerimize, düþünceleriyle beynimize; ama en önemlisi, idealist bir öðretmen tutumuyla yüreðimize hükmetmiþti. Bizim de itiraz etmediðimiz bir sevgi hükmüydü bu…

Karikatürü onunla sevdik. Lakin biz, onu da çok sevdik. Çizdiðimiz her çizgide, ister istemez hep onu onu düþündük; "Acaba Oðuz Abi bu çizdiklerimize ne der?" diye…

***

Çizdiðimiz her çizgide yine onu düþüneceðiz, yokluðundan ötürü ince bir sýzýyla kederlenerek…

***

Hüzünler gibi, sevinçleri de itirazsýz paylaþabileceðim siz deðerli mizahçý dostlarý derin sevgilerimle selamlýyorum. Saðlýk ve iyilikler diliyorum.

Sevdakar ÇELiK

25/26 Temmuz 2oo7

oguz-sevdakar.jpg