SEVDAKAR CELIK (TURKEY)

sevdakarcelik-bant.jpg

Ölüm yýldönümünde saygýyla  yad ettiðimiz
Zeki BEYNER ustamýza dair beslediðimiz sevgiyi
karikatürcü dostlarla paylaþmak istedim.
Hüzün verici yaþam mücadelesiyle yüreðimizde farklý bir yere koyduðumuz
bu deðerli karikatür emekçisini, BLOG izleyicilerimize de çeþitli yönleriyle
ve çizgileriyle anlatmaya çalýþtýk. BÝLGÝLERÝNÝZE sunuyor,
siz dostlarý saygý ve sevgiyle selamlýyorum.

 

Sevdakar ÇELiK

o8.o9.2oo7

http://mizahvesiir.blogspot.com

sevdakar-zekibeyner.jpg