SERVER TANILLI BUGÜN STUTTGART’TAYDI…

haberler-bant2.jpg

PAZAR GÜNÜ STUTTGART-WANGEN’DEKÝ KULTURHAUS ARENA, ÖNEMLÝ BÝR TOPLANTIYA EVSAHÝPLÝÐÝ YAPTI.YILLAR ÖNCE KATLEDÝLEN YAZAR TURAN DURSUN ADINA YAPILAN VE “TURAN DURSUN GÖNÜLLÜLERÝ” TARAFINDAN DÜZENLENEN ANMA TOPLANTISINA DAVET EDÝLENLER ARASINDA, TATBÝKÝ GÜZEL SANATLAR YÜKSEK OKULU’NDA ÖÐRENÝM GÖRDÜÐÜM YILLARDA “UYGARLIK TARÝHÝ” DERSÝMÝZE GÝREN SEVGÝLÝ HOCAMIZ SERVER TANÝLLÝ DE VARDI. CUMHURÝYET ESKÝ YAZARI ERDOÐAN AYDIN, AVRUPA ALEVÝ BÝRLÝKLERÝ KONFEDERASYONU BAÞKANI TURGUT ÖKER VE ESKÝ KÜLTÜR BAKANI FÝKRÝ SAÐLAR DA DAVETLÝYDÝ. BABASININ VEFATI DOLAYISIYLA TOPLANTIYA KATILAMAYAN FÝKRÝ SAÐLAR’IN MESAJI, GÜNÜMÜZ TÜRKÝYE’SÝNÝN ÖZETÝYDÝ VE OLDUKÇA ANLAMLIYDI.
TOPLANTININ DÜZENLENMESÝNDE EN BÜYÜK PAYI OLANLARDAN BÝRÝ DE, ALMANYA’YA GELDÝÐÝMDEN BU YANA, DON QUICHOTTE’A DESTEÐÝNÝ ESÝRGEMEYEN VE AYNI ZAMANDA “GÖÇ” YARIÞMAMIZDA DA JURÝ OLAN TURAN DURSUN’UN KARDEÞÝ MUHAMMET DURSUN’DU. O DA BENÝM GÝBÝ BÝR “TATBÝKÝ”LÝYDÝ VE BUNUNLA HEPÝMÝZ GÝBÝ ONUR DUYUYORDU…
TURAN DURSUN’UN HAYATI VE MÜCADELESÝNÝN KONU OLDUÐU TOPLANTIDA SON DÖNEM TÜRKÝYE’SÝ DE TARTIÞILDI. BENÝM SORDUÐUM BÝR SORUYA SERVER HOCA’NIN VERDÝÐÝ YANIT OLDUKÇA ÝLGÝNÇTÝ.. SORU ÞUYDU:
“80 ÖNCESÝ GENÇLÝKLE GÜNÜMÜZ GENÇLÝÐÝNÝ BÝR ÖÐRETÝM GÖREVLÝSÝ OLARAK NASIL DEÐERLENDÝRÝYORSUNUZ?”
SERVER TANÝLLÝ HOCA, ÖZETLE ÞUNLARI SÖYLEDÝ:
“80 ÖNCESÝ GENÇLÝK “YURTSEVER”DÝ. 80 SONRASI GENÇLÝK ÝSE “BÝREYCÝ”… DÜNYADAN HABERÝ OLMAYAN BÝR GENÇLÝK YETÝÞÝYOR.. DAHA DOÐRUSU BUGÜNKÜ REJÝM BUNU ÝSTÝYOR. REJÝM “LÝSE” ÖÐRETÝMÝNÝ YOK ETMÝÞTÝR. YAPILACAK EN ÖNEMLÝ ÞEYLERÝN BAÞINDA “LÝSE”YÝ YENÝDEN ÝNÞA ETMEK GELMEKTEDÝR..”
SEMÝNER SONRASI TANÝLLÝ HOCAYLA BÝRARAYA GELDÝK. KISA BÝR SOHBETÝN ARDINDAN HOCAYI, MERAKLA SAYFALARINI ÇEVÝRDÝÐÝ “DON QUICHOTTE” UN 9. SAYISIYLA BAÞBAÞA BIRAKTIM. TABÝÝ,ORAYA KADAR GELÝP HOCAMIZIN BÝR KÝTABINI ÝMZALATMADAN ONU YOLCU ETMEK OLMAZDI..

tanilli-karayel3.jpg