SERGI HABERI…

haberler-bant2.jpg

8mart.jpg

                       Karikatür Sergisi Ýçin Üyelerimize Davet…  

 

Karikatürcüler Derneði, üyelerinin katýlýmýyla Dünya Kadýnlar Günü için büyük bir sergi düzenleyecek…  

“8 Mart Dünya Kadýnlar Günü” karikatür sergisi için, tüm çizerlerimizden karikatürlerini bekliyoruz…
Sergi açýlýþý dernek merkezimizde düzenlenecek bir kokteyl ile yapýlacaktýr.
Ayrýca karikatürler, ayný anda Mimarlar Odasý’nýn Türkiye’deki bütün þubelerinde ve kadýn iþçilerin aðýrlýklý olduðu fabrikalarda sergilenecektir..
Boyutlar: A4 ya da A3.
Teknik: Serbest.
Son gönderme tarihi: 1 Mart 2008
Eserlerinizi posta ile, dernek merkezimize elden ya da internet ortamýnda elektronik posta ile gönderebilirsiniz.
Dijital olarak gönderilecek karikatürler 300 dpi çözünürlükte olmalýdýr.
Ýnternet üzerinden gönderilecek karikatürler için adres:
kd.karikatur@gmail.com
(önemli not: yukarýdaki e-mail adresini sadece bu sergi için olan gönderileriniz için kullanýn. Bunun dýþýndaki haberleþme ya da baþka amaçlý iletiþim adresimiz bildiðiniz gibi info@karikaturculerdernegi.org” dur…
Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin duyurusunu yaptýðýmýz sergiye katýlýmýný umut eder, baþarýlar dileriz. Saygýlarýmýzla…